Rejestr zmian w biuletynie

07.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Załącznik nr 5 oświadczenie o kontynuowaniu edukacji przez rodzeństwo kandydata
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najważniejsze informacje o rekrutacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Załącznik nr 4 do wniosku oświadczenie o nauce w systemie dziennym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Załącznik nr 2 do wniosku o samotnym wychowywaniu dziecka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Załącznik nr 3 do wniosku oświadczenie o zatrudnieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Załącznik nr 1 do wniosku-oświadczenie o wielodzietności
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Załącznik do zgłoszenia - Oświadczenie o miejscu zamieszkania w obwodzie szkoły 2018-2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
WNIOSEK klasa I 2018-2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Podanie do klas 2-8 2018-2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZGŁOSZENIE KLASA I 2018-2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin rekrutacji 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 680/2018 z dn. 16.01.2018 r. w spr.przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budowy nowegobudynku Centrum Biblioteczno – Kulturalnego – Filii w Żelaźnie wGminie Kłodzko"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 681/2018 z dn. 17.01.2018 r. w spr.przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących określeniakryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznychprzedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowychprowadzonych przez Gminę Kłodzko, z organizacjami pozarządowymi orazpodmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i wolontariacie"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 682/2018 z dn. 17.01.2018 r. w spr.ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym ipostępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2018/2019 do klas Ipublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłodzko"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 683/2018 z dn. 17.01.2018 r. w spr.ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego ipostępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2018/2019 do publicznychprzedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołachpodstawowych prowadzonych przez Gminę Kłodzko"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 684/2018 z dn. 18.01.2018 r. w spr.powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargunieograniczonego pn. „Przebudowa drogi dz. Nr 1171/2 i 737 we wsiJaszkowa Dolna – odwodnienie”"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 685/2018 z dn. 22.01.2018 r. w spr.powołania komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej,przechowywanej w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Kłodzko"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 686/2018 z dn. 22.01.2018 r. w spr.powołania Komitetu Organizacyjnego XXI Spotkań Tradycji WielkanocnychZiemi Kłodzkiej w 2018 roku"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 687/2018 z dn. 22.01.2018 r. w spr.zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego FunduszuOchrony Środowiska i Gospodarki Wodnej "
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 688/2018 z dn. 22.01.2018 r. w spr.zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego FunduszuOchrony Środowiska i Gospodarki Wodnej"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 676/2018 z dn. 12.01.2018 r. w spr.przekazania uprawnień kierownikom jednostek do dokonywania przeniesieńwydatków budżetowych oraz zaciągania zobowiązań i określenia ichwysokości"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 677/2018 z dn. 15.01.2018 r. w spr.zatwierdzenia warunków korzystania ze stołówek w jednostkachoświatowych prowadzonych przez Gminę Kłodzko w roku 2018"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 678/2018 z dn. 15.01.2018 r. w spr.określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników izastępców kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowychzakładów budżetowych Gminy Kłodzko"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 679/2018 z dn. 15.01.2018 r. w spr.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 670/2018 z dn. 02.01.2018 r. w spr.zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2018"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 671/2018 z dn. 02.01.2018 r. w spr.zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Kłodzko"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 674/2018 z dn. 05.01.2018 r. w spr.sposobu podpisywania decyzji ustalających zobowiązanie podatkowe wpodatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym, w tym wformie łącznego zobowiązania pieniężnego"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 675/2018 z dn. 11.01.2018 r. w spr.przeprowadzenia konsultacji społecznych Gminnego Programu Profilaktykii Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz PrzeciwdziałaniaNarkomanii na rok 2018 "
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 700/2018 Wójta Gminy Kłodzko z dn. 06.02.2018 r. w spr. przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. warunków, trybu oraz zakresie udzielania pomocy uzdolnionym uczniom i studentom w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów i studentów z terenu Gminy Kłodzko im. Grzegorza Ciechowskiego, z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki I przetargu nieograniczonego na sprzedaż dz. 35/7, 36/5 w Szalejowie Dolnym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wynik II przetargu ograniczonego na sprzedaż działki nr 97/2 w Podzamku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wynik II przetargu ograniczonego na sprzedaż dz. 97/1 w Podzamku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

06.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Wykaz pracowników Urzędu Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROTOKOŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr XLVII.VII.2017 z Sesji Rady Gminy zdn. 18.12.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
PROTOKOŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr XLVIII.VII.2017 z Sesji Rady Gminy zdn. 28.12.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 395.VII.2018 z dn. 29.01.2018 r. w spr.określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego dopublicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołachpodstawowych prowadzonych przez Gminę Kłodzko"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 396.VII.2018 z dn. 29.01.2018 r. w spr.uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania ProblemówAlkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 397.VII.2018 z dn. 29.01.2018 r. w spr.zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Kłodzko"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 392.VII.2018 z dn. 29.01.2018 r. w spr.zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok 2018"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 393.VII.2018 z dn. 29.01.2018 r. w spr.wyrażenia zgody na przekazanie przez Gminę Kłodzko w formie darowiznyna cel publiczny, na rzecz Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko,nieruchomości gruntowej położonej w Żelaźnie, stanowiącejwłasność Gminy Kłodzko"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 394.VII.2018 z dn. 29.01.2018 r. w spr.zmiany uchwały Nr 362/VI/2013 Rady Gminy Kłodzko z dnia 27 marca 2013r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej o nazwieŻłobek Gminny w Ołdrzychowicach Kłodzkich"

05.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Harmonogram zebrań wiejskich na terenie Gminy Kłodzko w 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uwaga zmiana terminu zebrania wiejskiego wmiejscowości Łączna"
Dotyczy dokumentu:
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 8
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna