Rejestr zmian w biuletynie

01.08.2018

Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Kłodzko ogłasza Wykaz nr 25/D/2018 z dnia 26 lipca 2018r. nieruchomości do dzierzawy pod obiekt nietrwały typu garaz w miejscowosci Piszkowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Kłodzko ogłasza Wykaz nr 24/D/2018 z dnia 26 lipca 2018r. nieruchmosci do dzierzawy pod ogródek przydomowy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wynik II przetargu na sprzedaż dz. nr 1139/1 w Starym Wielisławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wynik II przetargu na sprzedaż dz. nr 590 w Wojborzu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz pracowników Urzędu Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz pracowników Urzędu Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. „Budowa sieci wodociągowej w Żelaźnie – etap I”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf"

31.07.2018

Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 800/2018 z dn. 13.06.2018 r. w spr.powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargunieograniczonego pn. „Modernizacja obiektu na potrzeby Dziennego Domu„Aktywny Senior” w Jaszkowej Górnej – II przetarg"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 801/2018 z dn. 13.06.2018 r. w spr.zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ichrodziców z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodkaumożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki wprzypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 802/2018 z dn. 14.06.2018 r. w spr.zatwierdzenia konkursów na stanowiska dyrektorów Przedszkola Gminnegow Jaszkowej Dolnej i Szkoły Podstawowej im. Gen. WładysławaSikorskiego w Ołdrzychowicach Kłodzkich"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 803/2018 z dn. 14.06.2018 r. w spr.powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Gminnego w JaszkowejDolnej"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 804/2018 z dn. 14.06.2018 r. w spr.powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Gen.Władysława Sikorskiego w Ołdrzychowicach Kłodzkich"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 805/2018 z dn. 15.06.2018 r. w spr.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy nr21/D/2018"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 806/2018 z dn. 15.06.2018 r. w spr.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy nr22/D/2018"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 793/2018 z dn. 07.06.2018 r. w spr.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wykaz nr19/D/2018"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 794/2018 z dn. 07.06.2018 r. w spr.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wykaz nr20/D/2018"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 795/2018 z dn. 07.06.2018 r. w spr.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wykaz nr13/2018"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 796/2018 z dn. 08.06.2018 r. w spr.powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargunieograniczonego pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnychdz. Nr cz. 65, cz. 77,73,74,44/5,44/3, cz. 71 we wsi Młynów– IIprzetarg"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 797/2018 z dn. 12.06.2018 r. w spr.zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowychinstytucji kultury pod nazwą Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji GminyKłodzko z/s w Ołdrzychowicach Kłodzkich za rok 2017"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 798/2018 z dn. 12.06.2018 r. w spr.zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowychinstytucji kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko z/s wOłdrzychowicach Kłodzkich za rok 2017"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 799/2018 z dn. 12.06.2018 r. w spr.przeprowadzenia treningu systemu wczesnego ostrzegania na terenie GminyKłodzko"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 788/2018 z dn. 01.06.2018 r. w spr.zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2018"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 789/2018 z dn. 01.06.2018 r. w spr.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wykaz nr17/D/2018"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 790/2018 z dn. 01.06.2018 r. w spr.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wykaz nr18/D/2018"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 791/2018 z dn. 05.06.2018 r. w spr.powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowiskodyrektora Przedszkola Gminnego w Jaszkowej Dolnej"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 792/2018 z dn. 05.06.2018 r. w spr.powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowiskodyrektora Szkoły Podstawowej im. Gen. Władysława Sikorskiego wOłdrzychowicach Kłodzkich "

30.07.2018

Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 786/2018 z dn. 30.05.2018 r. w spr.ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na stanowisko opiekunadziennego sprawującego opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenieGminy Kłodzko"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 787/2018 z dn. 30.05.2018 r. w spr.zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2018"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 779/2018 z dn. 18.05.2018 r. w spr.powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Żłobków GminyKłodzko"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 780/2018 z dn. 23.05.2018 r. w spr.wprowadzenia instrukcji dotyczącej zasad rozliczenia usług dodatkowychwykonywanych przez Zakład Wodociągów i kanalizacji Gminy Kłodzkooraz ustalenia wysokości cen i stawek opłat za usługi dodatkowewykonywane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy Kłodzko narzecz odbiorcy "
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 781/2018 z dn. 23.05.2018 r. w spr.powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargunieograniczonego pn. „Utworzenie Wiejskiego Miejsca Spotkań wKrosnowicach będącego częścią projektu pn. Rewitalizacja społecznai przestrzenna Kłodzka i Krosnowic – III przetarg” "
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 782/2018 z dn. 23.05.2018 r. w spr.przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawiemaksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych naterenie Gminy Kłodzko, w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminymiejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w Gminie Kłodzko"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 783/2018 z dn. 24.05.2018 r. w spr.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wykaz nr15/D/2018"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 784/2018 z dn. 24.05.2018 r. w spr.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wykaz nr16/D/2018"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 785/2018 z dn. 29.05.2018 r. w spr.ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zzakresu kultury, sztuki, dóbr kultury i tradycji"
Dotyczy dokumentu:
DOWÓZ UCZNIÓW DO JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn. Modernizacja obiektu na potrzeby Dziennego Domu „Aktywny Senior” w Jaszkowej Górnej – IV przetarg
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 7 - STWiOR.zip"
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn. Modernizacja obiektu na potrzeby Dziennego Domu „Aktywny Senior” w Jaszkowej Górnej – IV przetarg
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 6 do SIWZ Proj.bud. - opistechniczny.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn. Modernizacja obiektu na potrzeby Dziennego Domu „Aktywny Senior” w Jaszkowej Górnej – IV przetarg
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 6 do SIWZ Proj.bud. - planzagospodarowania terenu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn. Modernizacja obiektu na potrzeby Dziennego Domu „Aktywny Senior” w Jaszkowej Górnej – IV przetarg
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 6 do SIWZ Proj.bud. - przekroje -konstrukcja.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn. Modernizacja obiektu na potrzeby Dziennego Domu „Aktywny Senior” w Jaszkowej Górnej – IV przetarg
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 6 do SIWZ Proj.bud. - przekrój4-4.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn. Modernizacja obiektu na potrzeby Dziennego Domu „Aktywny Senior” w Jaszkowej Górnej – IV przetarg
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 6 do SIWZ Proj.bud. - rzutfundamentów i ław fundamentowych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn. Modernizacja obiektu na potrzeby Dziennego Domu „Aktywny Senior” w Jaszkowej Górnej – IV przetarg
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 8 - przedmiar - Zadanie nr 1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn. Modernizacja obiektu na potrzeby Dziennego Domu „Aktywny Senior” w Jaszkowej Górnej – IV przetarg
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 8 - przedmiar - Zadanie nr 2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn. Modernizacja obiektu na potrzeby Dziennego Domu „Aktywny Senior” w Jaszkowej Górnej – IV przetarg
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 9 do SIWZ-Projekt umowy-Zadanie nr1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn. Modernizacja obiektu na potrzeby Dziennego Domu „Aktywny Senior” w Jaszkowej Górnej – IV przetarg
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 9 do SIWZ-Projekt umowy-Zadanie nr2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn. Modernizacja obiektu na potrzeby Dziennego Domu „Aktywny Senior” w Jaszkowej Górnej – IV przetarg
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 6 do SIWZ Proj.bud. - przekroje.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn. Modernizacja obiektu na potrzeby Dziennego Domu „Aktywny Senior” w Jaszkowej Górnej – IV przetarg
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 6 do SIWZ Proj.bud. - rzutprzyziemia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn. Modernizacja obiektu na potrzeby Dziennego Domu „Aktywny Senior” w Jaszkowej Górnej – IV przetarg
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 6 do SIWZ Proj.bud. - rzutyprzyziemia i fundamentów.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn. Modernizacja obiektu na potrzeby Dziennego Domu „Aktywny Senior” w Jaszkowej Górnej – IV przetarg
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 18/2018 nieruchomości przeznaczonej do zbycia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Kłodzko ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzień 31 sierpnia 2018r. godz. 10.15 na najem pomieszczenia uzytkowego o pow. 544m połozonego w Ołdrzychowicach Kłodzkich /cz. dz. 553/2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Kłodzko ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzień 31 sierpnia 2018r. godz. 10.00 na najem pomieszczenia uzytkowego o pow. 221m połozonego w Ołdrzychowicach Kłodzkich /cz. dz. 553/2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kłodzko za II kwartał 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

27.07.2018

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Remont dachu i elewacji budynku nr 1 w Szalejowie Dolnym – etap I remont dachu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf"
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dz. nr 2207/2 w Krosnowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

26.07.2018

Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Kłodzko ogłasza I przetag ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości niezabudowanych połozonych w Gminie Kłodzko, przeznaczonej do uzytkowania lesnego. Ogłoszony na dzień 28 sierpnia 2018 r. godz.10.00
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 801/2018 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 13.06.208 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 801/2018 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 13.06.208 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o zwrot kosztów przejazdu ucznianiepełnosprawnego"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 801/2018 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 13.06.208 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rachunek o zwrot kosztów przejazdu ucznianiepełnosprawnego oraz jego rodzica do szkoły (ośrodka) środkamikomunikacji publicznej"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 801/2018 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 13.06.208 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rachunek o zwrot kosztów przejazdu ucznianiepełnosprawnego oraz jego rodzica do szkoły (ośrodka) prywatnymsamochodem osobowym"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 801/2018 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 13.06.208 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rachunek o zwrot kosztów ucznianiepełnosprawnego oraz jego rodzica do szkoły (ośrodka) prywatnymsamochodem osobowym
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 801/2018 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 13.06.208 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rachunek o zwrot kosztów ucznianiepełnosprawnego oraz jego rodzica do szkoły (ośrodka) środkamikomunikacji publicznej
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 801/2018 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 13.06.208 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o zwrot kosztów przejazdu ucznianiepełnosprawnego
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 801/2018 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 13.06.208 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 801/2018 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 13.06.208 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o zwrot kosztów przejazdu ucznianiepełnosprawnego"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 801/2018 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 13.06.208 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rachunek o zwrot kosztów ucznia niepełnosprawnegooraz jego rodzica do szkoły (ośrodka) środkami komunikacjipublicznej"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 801/2018 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 13.06.208 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rachunek o zwrot kosztów ucznia niepełnosprawnegooraz jego rodzica do szkoły (ośrodka) prywatnym samochodem osobowym"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 801/2018 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 13.06.208 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rachunek o zwrot kosztów przejazdu ucznianiepełnosprawnego oraz jego rodzica do szkoły (ośrodka) prywatnymsamochodem osobowym
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 801/2018 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 13.06.208 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rachunek o zwrot kosztów przejazdu ucznianiepełnosprawnego oraz jego rodzica do szkoły (ośrodka) środkamikomunikacji publicznej
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 801/2018 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 13.06.208 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o zwrot kosztów przejazdu ucznianiepełnosprawnego
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 801/2018 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 13.06.208 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 801 2018 WójtaGminy Kłodzko"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 801/2018 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 13.06.208 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 801 2018 WójtaGminy Kłodzko"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 801/2018 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 13.06.208 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 801 2018 WójtaGminy Kłodzko"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 801/2018 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 13.06.208 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 801 2018 WójtaGminy Kłodzko"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 801/2018 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 13.06.208 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 801 2018 WójtaGminy Kłodzko"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 801/2018 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 13.06.208 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o zwrot kosztów przejazdu ucznianiepełnosprawnego"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 801/2018 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 13.06.208 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rachunek o zwrot kosztów przejazdu ucznianiepełnosprawnego oraz jego rodzica do szkoły (ośrodka) środkamikomunikacji publicznej"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 801/2018 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 13.06.208 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rachunek o zwrot kosztów przejazdu ucznianiepełnosprawnego oraz jego rodzica do szkoły (ośrodka) prywatnymsamochodem osobowym"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 801/2018 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 13.06.208 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na zadanie: Obsługa informatyczna Urzędu Gminy Kłodzko w okresie od 01.08.2018 r. do 31.07.2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowegona zadanie Ob.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na zadanie: Obsługa informatyczna Urzędu Gminy Kłodzko w okresie od 01.08.2018 r. do 31.07.2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
DOWÓZ UCZNIÓW DO JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZADANIE NR 1 Zawiadomienie o unieważnieniupostępowania.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na zadanie: Wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego -wykonywanie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na zadanie: Wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 801/2018 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 13.06.208 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wzór umowy określajacej zasady zwrotu kosztówprzejazdu ucznia niepełnosprawnego i jego rodziców
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 801/2018 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 13.06.208 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. Rachunek o zwrot kosztów przejazdu ucznianiepełnosprawnego oraz jego rodzica do szkoły (ośrodka) środkamikomunikacji publicznej
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 801/2018 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 13.06.208 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. Rachunek o zwrot kosztów przejazdu ucznianiepełnosprawnego do szkoły(ośrodka) prywatnym samochodem osobowym.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 801/2018 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 13.06.208 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. Rachunek o zwrot kosztów przejazdu ucznianiepełnosprawnego do szkoły(ośrodka) prywatnym samochodem osobowym.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 801/2018 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 13.06.208 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. Rachunek o zwrot kosztów przejazdu ucznianiepełnosprawnego oraz jego rodzica do szkoły (ośrodka) środkamikomunikacji publicznej
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 801/2018 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 13.06.208 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o zwrot kosztów przejazdu ucznianiepełnosprawnego
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 801/2018 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 13.06.208 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek O zwrot Kosztów Przejazdu UczniaNiepełnosprawnego
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 801/2018 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 13.06.208 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wzór umowy określajacej zasady zwrotu kosztówucznia niepełnosprawnego i jego rodziców do szkoły (ośrodka)środkami komunikacji publicznej

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna