Rejestr zmian w biuletynie

13.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Krosnowicach do cmentarza”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf"

12.02.2018

Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn."Remont mostu w ciągu drogi nr działki 90/5 we wsi Szalejów Dolny"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn."Remont mostu w ciągu drogi nr działki 90/5 we wsi Szalejów Dolny"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn."Remont mostu w ciągu drogi nr działki 90/5 we wsi Szalejów Dolny"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o komisjach w miesiącu lutym 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby dzieci
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI DLA OSÓB FIZYCZNYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI DLA OSÓB PRAWNYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI DLA OSÓB FIZYCZNYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Stawki podatków i opłat na 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

09.02.2018

Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 673/2018 z dn. 02.01.2018 r. w spr.ustanowienia Regulaminu finansowania i prowadzenia gospodarkitransportowej, określenia norm zużycia paliw płynnych przez pojazdysamochodowe, urządzenia specjalne i sprzęt silnikowy będący nawyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu GminyKłodzko oraz zasad wypłaty ekwiwalentu za udział w działaniuratowniczym lub szkoleniu pożarniczym"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz 2.D.2018 dzierżawy gruntu pod reklamę w Żelaźnie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 455/2016 z dn. 30.12.2016 r. w spr.zmiany Zarządzenia nr 18/2014 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 31.12.2014r. w spr. dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Kłodzko o konsultacjach społecznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 w zakresie przebudowy chodnika w miejscowości Bierkowice”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 w zakresie przebudowy chodnika w miejscowości Bierkowice”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Kłodzko ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze ds. energetycznych gminy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. ,,Zakup średniego używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Szalejowie Górnym".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

08.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na zadanie "Sukcesywna dostawa akcesoriów komputerowych"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wynik zapytania ofertowego"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na zadanie "Sukcesywna dostawa akcesoriów komputerowych"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o komisjach w miesiącu lutym 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

07.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Załącznik nr 5 oświadczenie o kontynuowaniu edukacji przez rodzeństwo kandydata
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najważniejsze informacje o rekrutacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Załącznik nr 4 do wniosku oświadczenie o nauce w systemie dziennym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Załącznik nr 2 do wniosku o samotnym wychowywaniu dziecka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Załącznik nr 3 do wniosku oświadczenie o zatrudnieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Załącznik nr 1 do wniosku-oświadczenie o wielodzietności
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Załącznik do zgłoszenia - Oświadczenie o miejscu zamieszkania w obwodzie szkoły 2018-2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
WNIOSEK klasa I 2018-2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Podanie do klas 2-8 2018-2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZGŁOSZENIE KLASA I 2018-2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin rekrutacji 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 680/2018 z dn. 16.01.2018 r. w spr.przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budowy nowegobudynku Centrum Biblioteczno – Kulturalnego – Filii w Żelaźnie wGminie Kłodzko"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 681/2018 z dn. 17.01.2018 r. w spr.przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących określeniakryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznychprzedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowychprowadzonych przez Gminę Kłodzko, z organizacjami pozarządowymi orazpodmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i wolontariacie"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 682/2018 z dn. 17.01.2018 r. w spr.ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym ipostępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2018/2019 do klas Ipublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłodzko"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 683/2018 z dn. 17.01.2018 r. w spr.ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego ipostępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2018/2019 do publicznychprzedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołachpodstawowych prowadzonych przez Gminę Kłodzko"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 684/2018 z dn. 18.01.2018 r. w spr.powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargunieograniczonego pn. „Przebudowa drogi dz. Nr 1171/2 i 737 we wsiJaszkowa Dolna – odwodnienie”"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 685/2018 z dn. 22.01.2018 r. w spr.powołania komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej,przechowywanej w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Kłodzko"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 686/2018 z dn. 22.01.2018 r. w spr.powołania Komitetu Organizacyjnego XXI Spotkań Tradycji WielkanocnychZiemi Kłodzkiej w 2018 roku"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 687/2018 z dn. 22.01.2018 r. w spr.zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego FunduszuOchrony Środowiska i Gospodarki Wodnej "
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 688/2018 z dn. 22.01.2018 r. w spr.zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego FunduszuOchrony Środowiska i Gospodarki Wodnej"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 676/2018 z dn. 12.01.2018 r. w spr.przekazania uprawnień kierownikom jednostek do dokonywania przeniesieńwydatków budżetowych oraz zaciągania zobowiązań i określenia ichwysokości"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 677/2018 z dn. 15.01.2018 r. w spr.zatwierdzenia warunków korzystania ze stołówek w jednostkachoświatowych prowadzonych przez Gminę Kłodzko w roku 2018"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 678/2018 z dn. 15.01.2018 r. w spr.określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników izastępców kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowychzakładów budżetowych Gminy Kłodzko"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 679/2018 z dn. 15.01.2018 r. w spr.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 670/2018 z dn. 02.01.2018 r. w spr.zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2018"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 671/2018 z dn. 02.01.2018 r. w spr.zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Kłodzko"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 674/2018 z dn. 05.01.2018 r. w spr.sposobu podpisywania decyzji ustalających zobowiązanie podatkowe wpodatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym, w tym wformie łącznego zobowiązania pieniężnego"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 675/2018 z dn. 11.01.2018 r. w spr.przeprowadzenia konsultacji społecznych Gminnego Programu Profilaktykii Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz PrzeciwdziałaniaNarkomanii na rok 2018 "
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 700/2018 Wójta Gminy Kłodzko z dn. 06.02.2018 r. w spr. przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. warunków, trybu oraz zakresie udzielania pomocy uzdolnionym uczniom i studentom w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów i studentów z terenu Gminy Kłodzko im. Grzegorza Ciechowskiego, z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki I przetargu nieograniczonego na sprzedaż dz. 35/7, 36/5 w Szalejowie Dolnym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wynik II przetargu ograniczonego na sprzedaż działki nr 97/2 w Podzamku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wynik II przetargu ograniczonego na sprzedaż dz. 97/1 w Podzamku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... następna