Rejestr zmian w biuletynie

05.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Szalejów Górny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na sporządzenie dokumentacji projektowej na zadanie: "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Krosnowicach w kierunku Starkowa i Łysej Góry".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na sporządzenie dokumentacji projektowej na zadanie: "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Krosnowicach w kierunku Starkowa i Łysej Góry".
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o braku wyłonienia wykonawcy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Bierkowice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Bierkowice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Kłodzko ogłasza wykaz nr 6/D/2019 z dnia 28.03.2019r. nierucomosci gruntowej przeznaczonej d dzierżawy pod obekt nietrwały typu garaż cz. dz. nr 84/2 w Jaszowej Dolnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Kłodzko ogłasza wykaz nr 5/D/2019 Z DNIA 28 MARCA 2019R. NIERUCHOMOŚĆI GRUN. PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY POD OGRÓDEK PRZYDOMOWY CZ.DZ. NR 84/2 W JASZKOWEJ DOLNEJ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Kłodzko ogłasza I przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w Wojborzu dz. 253/4 o pow. 600m na dzień 6 maja 2019r. godz. 10.00 z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

04.04.2019

Dotyczy dokumentu:
WYKAZ ZEBRAŃ WIEJSKICH
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o Komisjach Rady w miesiącu kwietniu 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Święcko
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Święcko
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szalejów Dolny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Żelazno
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Jaszkowa Górna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

03.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Gołogłowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

02.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Wykaz pracowników Urzędu Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Budowa twórczej świetlicy tematycznej w miejscowości Młynów w ramach projektu pod nazwą „Budowa twórczych świetlic tematycznych w miejscowości Droszków, Gorzuchów i Młynów”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf"

01.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Dostawa fabrycznie nowego samochodu typu BUS w formie leasingu operacyjnego dla Centrum Integracji Społecznej Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 86/2019 z dn. 08.03.2019 r. w spr.przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawiewprowadzenia zmian do Rocznego programu współpracy Gminy Kłodzko zorganizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego io wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na2019 rok"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 87/2019 z dn. 11.03.2019 r. w spr.zmiany zarządzenia Nr 83/2019 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 6 marca 2019roku w sprawie powołania Sołeckich Komisji Wyborczych"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 88/2019 z dn. 12.03.2019 r. w spr.przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących tygodniowegoobowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli ioddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przezGminę Kłodzko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotamiwymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. odziałalności pożytku publicznego i wolontariacie "
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 89/2019 z dn. 13.03.2019 r. w spr.zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2019"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 90/2019 z dn. 14.03.2019 r. w spr.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia nr wykaz6/2019"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 91/2019 z dn. 14.03.2019 r. w spr.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia nr wykaz7/2019"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 92/2019 z dn. 14.03.2019 r. w spr.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia nr wykaz8/2019"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 93/2019 z dn. 14.03.2019 r. w spr.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia nr wykaz9/2019"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 82/2019 z dn. 01.03.2019 r. w spr.powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli prawidłowości danychzawartych w złożonych oświadczeniach o wartości sprzedaży napojówalkoholowych, składanych przez przedsiębiorców do 31 styczniakażdego roku"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 83/2019 z dn. 06.03.2019 r. w spr.powołania Sołeckich Komisji Wyborczych"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 84/2019 z dn. 07.03.2019 r. w spr.zarządzenia drukowania kart do głosowania w wyborach na Sołtysów wGminie Kłodzko zarządzonych na dzień 17 marca 2019 r."
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 85/2019 z dn. 07.03.2019 r. w spr.upoważnia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko doorganizacji i realizacji prac społecznie użytecznych na terenie gminyKłodzko "
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 77/2019 z dn. 25.02.2019 r. w spr.podziału środków finansowych na udzielenie dotacji do budowyprzydomowych oczyszczalni ścieków"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 78/2019 z dn. 26.02.2019 r. w spr.sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu nr 52/2019Wójta Gminy Kłodzko z dnia 18 stycznia 2019r. w sprawie zaciągnięciadługo terminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu OchronyŚrodowiska i Gospodarki Wodnej "
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 79/2019 z dn. 28.02.2019 r. w spr.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wykaz nr4/D/2019"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 80/2019 z dn. 28.02.2019 r. w spr.zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2019"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 81/2019 z dn. 01.03.2019 r. w spr.wprowadzania i aktualizowania danych oprogramowania ERGO w UrzędzieGminy Kłodzko"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Dostawa artykułów żywnościowych do Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku przy ul. Traugutta 1a
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszejoferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
WYKAZ SOŁTYSÓW Z TERENU GMINY KŁODZKO 2019-2024
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wojciechowice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wojbórz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ścinawica
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szalejów Górny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szalejów Dolny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Stary Wielisław
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ruszowice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ołdrzychowice Kłodzkie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Jaszkowa Górna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Jaszkowa Dolna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYKAZ SOŁTYSÓW Z TERENU GMINY KŁODZKO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz sołtysów z terenu Gminy Kłodzko kadencja2019-2024 (2).doc"
Dotyczy dokumentu:
WYKAZ SOŁTYSÓW Z TERENU GMINY KŁODZKO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wykaz sołtysów z terenu gminy Kłodzko kadencja2015-2019.doc
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. wydania decyzji środowiskowej na budowę elektrowni fotowoltaicznej "Kamieniec 2"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowaniadot. wydania decyzji środowiskowej na budowę elektrowni fotowoltaicznej "Kamieniec 1"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... następna