Rejestr zmian w biuletynie

04.04.2018

Dotyczy dokumentu:
II przetarg ograniczony na sprzedaż dz. nr 5/6 w Jaszkówce
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
II przetarg na sprzedaż dz. 5/5 w Jaszkówce
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
II przetarg na sprzedaż dz. 5/5 w Jaszkówce
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. „Zakup średniego używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Szalejowie Górnym – II przetarg”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienia do SIWZ-2.pdf"

29.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 7.D.2018 z dnia 29 marca 2018r. nieruchomości gruntowej przenaczonej do dzierzwy pod reklamę połozoną w Żelaźnie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 6.D.2018 z dnia 22 marca 2018r. nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżwy do uzytkowania leśnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz 10/2018 nieruchomości przeznaczonej do zbycia dz. nr 520/1 w Ołdrzychowicach Kł.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 715/2018 z dn. 27.02.2018 r. w spr.przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia GminnegoProgramu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 716/2018 z dn. 28.02.2018 r. w spr.określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziałuprzedszkolnego w szkole podstawowej"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 717/2018 z dn. 28.02.2018 r. w spr.zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2018"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 718/2018 z dn. 01.03.2018 r. w spr.przekazania środka trwałego"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 719/2018 z dn. 01.03.2018 r. w spr.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia wykaz nr4/2018"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 720/2018 z dn. 05.03.2018 r. w spr.powołania Komisja Przetargowej i przeprowadzenia przetargunieograniczonego pn. „Zakup średniego używanego samochodu ratowniczogaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w SzalejowieGórnym”"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 711/2018 z dn. 22.02.2018 r. w spr.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 3/D/2018"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 712/2018 z dn. 22.02.2018 r. w spr.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 5/D/2018"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 713/2018 z dn. 22.02.2018 r. w spr.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 4/D/2018"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 714/2018 z dn. 23.02.2018 r. w spr.zmiany Zarządzenia nr 551/2013 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 29 kwietnia2013r. w sprawie wyznaczenia samorządowych koordynatorów do sprawkontaktów z 35 sołectwami na terenie Gminy Kłodzko"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 706/2018 z dn. 16.02.2018 r. w spr.ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zzakresu kultury, sztuki , ochrony dóbr kultury i tradycji"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 707/2018 z dn. 16.02.2018 r. w spr.przekazania środka trwałego „Sieć kanalizacji sanitarnej dla wsiSzalejów Górny – I etap”"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 709/2018 z dn. 16.02.2018 r. w spr.powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargunieograniczonego pn. „ Remont mostu w ciągi drogi nr działki 90/5 wewsi Szalejów Dolny – II przetarg”"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 710/2018 z dn. 20.02.2018 r. w spr.powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Żłobka Gminnego wOłdrzychowicach Kłodzkich"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 701/2018 z dn. 07.02.2018 r. w spr.powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych wotwartym konkursie ofert na stanowisko opiekuna dziennego sprawującegoopiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Kłodzko"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 702/2018 z dn. 08.02.2018 r. w spr.przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymioraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,dotyczących zmiany Uchwały Nr 50/VI/2011 Rady Gminy Kłodzko z dnia 30marca 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na realizacjęprzedsięwzięć związanych z ochroną środowiska i gospodarkąwodną"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 703/2018 z dn. 12.02.2018 r. w spr.powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargunieograniczonego pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 w zakresieprzebudowy chodnika w miejscowości Bierkowice – II przetarg”"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 704/2018 z dn. 15.02.2018 r. w spr.powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych wotwartym konkursie ofert na stanowisko opiekuna dziennego sprawującegoopiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Kłodzko"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 705/2018 z dn. 15.02.2018 r. w spr.ogłoszenia otwartego konkursu ofert na stanowisko opiekuna dziennegosprawującego opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie GminyKłodzko"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych do Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku przy ul. Traugutta 1a
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty SPim.Wł.St.Reymonta w Kłodzku.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia pojazdów oraz NNW strażaków OSP Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze.pdf"

poprzednia ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... następna