Rejestr zmian w biuletynie

09.04.2018

Dotyczy dokumentu:
PROTOKOŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr L.VII.2018 z Sesji Rady Gminy z dn.26.02.2018 r. "
Dotyczy dokumentu:
PROTOKOŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr LI.VII.2018 z Sesji Rady Gminy z dn.02.03.2018 r. "
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 425.VII.2018 z dn. 26.03.2018 r. w spr.udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłodzkiemu"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 421.VII.2018 z dn. 26.03.2018 r. w spr.wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości będącej własnościąosób fizycznych prawa własności nieruchomości położonej wWojciechowicach (działka nr 157/1)"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 422.VII.2018 z dn. 26.03.2018 r. w spr.wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości będącej własnościąosób fizycznych prawa własności nieruchomości położonej wWojciechowicach (działka nr 558/5)"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 423.VII.2018 z dn. 26.03.2018 r. w spr.wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko projektu pn. „Budowatwórczych świetlic tematycznych w miejscowościach Droszków,Gorzuchów i Młynów” w ramach działania „ Podstawowe usługi iodnowa wsi na obszarach wiejskich” na operacje typu „Inwestycje wobiekty pełniące funkcje kulturalne” objętego Programem RozwojuObszarów Wiejskich na lata 2014-2020"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 424.VII.2018 z dn. 26.03.2018 r. w spr.zmiany uchwały nr 307.VII.2017 Rady Gminy Kłodzko z dnia 28 kwietnia2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla WojewództwaDolnośląskiego"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 418.VII.2018 z dn. 26.03.2018 r. w spr.wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości będącej własnością osobyfizycznej prawa własności nieruchomości położonej wWojciechowicach (działka nr 155/1)"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 419.VII.2018 z dn. 26.03.2018 r. w spr.wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości będącej własnościąosoby fizycznej prawa własności nieruchomości położonej wWojciechowicach (działka nr 156/6)"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 420.VII.2018 z dn. 26.03.2018 r. w spr.wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości będącej własnościąosoby fizycznej prawa własności nieruchomości położonej wWojciechowicach (działka nr 156/8)"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 415.VII.2018 z dn. 26.03.2018 r. w spr.wyrażenia zgody na zamianę z osobą fizyczną prawa własnościnieruchomości w Wojciechowicach ( działka nr 140/5)"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 416.VII.2018 z dn. 26.03.2018 r. w spr.wyrażenia zgody na zamianę z osobami fizycznymi prawa własnościnieruchomości w Wojciechowicach ( działka nr 227/5)"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 417.VII.2018 z dn. 26.03.2018 r. w spr.wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości będącej własnością osóbfizycznych prawa własności nieruchomości położonej wWojciechowicach (działka nr148/1)"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 413.VII.2018 z dn. 26.03.2018 r. w spr.programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłodzko w 2018 roku"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 414.VII.2018 z dn. 26.03.2018 r. w spr.wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobu Gminy Kłodzko prawawłasności nieruchomości gruntowych stanowiących własność SkarbuPaństwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, położonych wWojborzu"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 409.VII.2018 z dn. 26.03.2018 r. w spr.podziału Gminy Kłodzko na stałe obwody głosowania, ustalenia ichnumerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 410.VII.2018 z dn. 26.03.2018 r. w spr.określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kłodzko"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 411.VII.2018 z dn. 26.03.2018 r. w spr.ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów,psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradcówzawodowych zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przezGminę Kłodzko"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 412.VII.2018 z dn. 26.03.2018 r. w spr.wprowadzająca zmiany do uchwały nr 372/VII/2017 Rady Gminy Kłodzko zdnia 30 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programuwspółpracy Gminy Kłodzko z organizacjami pozarządowymi oraz innymipodmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok2018"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 406.VII.2018 z dn. 26.03.2018 r. w spr.zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok 2018"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 407.VII.2018 z dn. 26.03.2018 r. w spr.zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodzko"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 408.VII.2018 z dn. 26.03.2018 r. w spr.podziału Gminy Kłodzko na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic inumerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym"
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn. Utworzenie Wiejskiego Miejsca Spotkań w Krosnowicach będącego częścią projektu pn.: ”Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn. Utworzenie Wiejskiego Miejsca Spotkań w Krosnowicach będącego częścią projektu pn.: ”Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn. Utworzenie Wiejskiego Miejsca Spotkań w Krosnowicach będącego częścią projektu pn.: ”Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Głównego Księgowego ZWiK GK
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Głównego Księgowego ZWiK GK
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

06.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia pojazdów oraz NNW strażaków OSP Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 w zakresie przebudowy chodnika w miejscowości Bierkowice – II przetarg”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OGŁOSZENIE O UDZIELENIU OGŁOSZENIA.pdf"

05.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienia do SIWZ-2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Regulamin korzystania ze stołówki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Szkolny zestaw programów nauczania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Rady Rodziców
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
HARMONOGRAM SPOTKAŃ RADY PEDAGOGICZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę obory w Wilczej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... następna