Rejestr zmian w biuletynie

18.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Rokowania na sprzedaż działki nr 60/2 w Bierkowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na Zakup pomocy w postaci sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz zestawu do bezprzewodowego dostępu do sieci na potrzeby realizacji zadania związanego z utworzeniem Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji przy Szkole Podstawowej w Jaszkowej Dolnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na Zakup pomocy w postaci sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz zestawu do bezprzewodowego dostępu do sieci na potrzeby realizacji zadania związanego z utworzeniem Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji przy Szkole Podstawowej w Jaszkowej Dolnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na Zakup pomocy w postaci sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz zestawu do bezprzewodowego dostępu do sieci na potrzeby realizacji zadania związanego z utworzeniem Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji przy Szkole Podstawowej w Jaszkowej Dolnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na Zakup pomocy w postaci sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz zestawu do bezprzewodowego dostępu do sieci na potrzeby realizacji zadania związanego z utworzeniem Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji przy Szkole Podstawowej w Jaszkowej Dolnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na Zakup pomocy w postaci sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz zestawu do bezprzewodowego dostępu do sieci na potrzeby realizacji zadania związanego z utworzeniem Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji przy Szkole Podstawowej w Jaszkowej Dolnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wyborze "
Dotyczy dokumentu:
Wyniki przetargu z dnia 14.12.2017 r. na dzierżawę
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt czasowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt stały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZGŁOSZENIE WYJAZDU.doc"
Dotyczy dokumentu:
Udostępnianie danych z rejestru
Treść zmiany:
Dodano załącznik "UDOSTĘPNIENIE DANYCH Z REJSTRU....doc"
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granicę RP
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granicę RP
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Udostępnianie danych z rejestru
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt czasowy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt stały
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

15.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Wynik przetargu z dnia 12 grudnia 2017r. na najem pomieszczenia o pow. 163 m w Ołdrzychowicach Kłodzkich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki przetargo z dnia 12 grudnia 2017r. na dzierżawę nieruchomosci połozonych w Ołdrzychowicach Kłodzkich z przeznaczeniem pod parking
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Kłodzko w spr. ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadańpublicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. „Serwis sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kłodzko w 2018 roku będących własnością Gminy Kłodzko”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. „Serwis sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kłodzko w 2018 roku będących własnością Gminy Kłodzko”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. „Serwis sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kłodzko w 2018 roku będących własnością Gminy Kłodzko”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wyniki I przetargu ograniczonego na sprzedaż dz. nr 97/2 w Podzamku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki I przetargu ograniczonego na sprzedaż dz. 97/1 w Podzamku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rokowania na sprzedaż dzaiłki nr 2178 w Krosnowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rokowania na sprzedaż działki nr 2177 wKkrosnowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rokowania na sprzedaż działki nr 80/1 w Wojciechowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

14.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu pn. „Adaptacja budynku przedszkola w Jaszkowej Dolnej na żłobek”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf"
Dotyczy dokumentu:
protokół kontroli ZUS
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
protokół pokontrolny z kontroli w zakresie prowadzenia rejestru wyborców i jego aktualizacji z dnia 23.05.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki rokowań na sprzedaż dz. nr 913/57 i 913/58 w Starym Wielisławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wynik II przetargu na sprzedaż dz. nr 60/2 w Bierkowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Stawki podatków i opłat na 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

13.12.2017

Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 660/2017 z dn. 07.12.2017 r. w spr.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, wykaz nr17/D/2017"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 661/2017 z dn. 11.12.2017 r. w spr.przeprowadzenia negocjacji w trybie z wolnej ręki i powołania KomisjiPrzetargowej na zadanie pn. „Serwis sieci i urządzeń oświetleniadrogowego na terenie Gminy Kłodzko w okresie od dnia 01.01.2018 do dnia31.12.2019 będącego własnością Tauron – Dystrybucja S.A.”"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na zakup pomocy w postaci tablicy interaktywnej i projektora na potrzeby realizacji zadania związanego z utworzeniem Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji przy Szkole Podstawowej w Jaszkowej Dolnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 656/2017 z dn. 29.11.2017 r. w spr.konkursu na najładniejsze świąteczne centrum wsi"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 657/2017 z dn. 30.11.2017 r. w spr.zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2017"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 658/2017 z dn. 04.12.2017 r. w spr.powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargunieograniczonego pn. „Serwis sieci i urządzeń oświetleniadrogowego na terenie Gminy Kłodzko w 2018 roku będących własnościąGminy Kłodzko"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 659/2017 z dn. 04.12.2017 r. w spr.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia nr 31/2017"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 17.D.2017 nieruchomosci gruntowych do dzierżawy jako ogródek przydomowy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 652/2017 z dn. 20.11.2017 r. w spr.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy nr16/D/2017"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 653/2017 z dn. 20.11.2017 r. w spr.ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznegow zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu ze środkówfinansowych Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych iPrzeciwdziałania Narkomanii oraz powołania Komisji Konkursowej doprzeprowadzenia tego konkursu"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 654/2017 z dn. 23.11.2017 r. w spr.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia wykaz nr30/2017"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 655/2017 z dn. 28.11.2017 r. w spr.przyznania nagród finansowych dla aktywnych uczniów i studentów wróżnych dziedzinach w roku 2017, będących mieszkańcami GminyKłodzko"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 651/2017 z dn. 20.11.2017 r. w spr.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia wykaz29/2017"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 647/2017 z dn. 14.11.2017 r. w spr.przedłożenia Radzie Gminy Kłodzko i Regionalnej Izbie Obrachunkowejprojektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kłodzko na rok2018 oraz w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodzko"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 648/2017 z dn. 14.11.2017 r. w spr.przeprowadzenia inwentaryzacji"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 649/2017 z dn. 14.11.2017 r. w spr.wyznaczenia nauczyciela pełniącego zastępstwo podczas nieobecnościdyrektora i wicedyrektora Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta wKłodzku"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 650/2017 z dn. 16.11.2017 r. w spr.ustalenia podstawowej kwoty dotacji na ucznia uczęszczającego doprzedszkoli prowadzonych przez Gminę Kłodzko w okresie od 1października 2017 r."
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 644A/2017 z dn. 06.11.2017 r. w spr.zasad zimowego utrzymania dróg w sezonie 2017/2018 dróg gminnych iwewnętrznych zarządzanych przez Wójta Gminy Kłodzko"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 645/2017 z dn. 09.11.2017 r. w spr.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy nr15/D/2017"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 646/2017 z dn. 09.11.2017 r. w spr.wyznaczenia osób do punktu informacji projektu pn. „RegionalnyProgram Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne wbudynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska”"

12.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Obsługa osób niesłyszących
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbiórka elektrośmieci i segregowanych odpadów komunalnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kompetencje Rady Gminy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie zasad zimowego utrzymania dróg 2017-2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przewodniczący Rady Gminy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
WÓJT GMINY
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. „Serwis sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kłodzko w 2018 roku będących własnością Gminy Kłodzko”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf"

poprzednia ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... następna