Rejestr zmian w biuletynie

01.06.2018

Dotyczy dokumentu:
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DT-1 Deklaracja na podatek od środkówtransportowych"
Dotyczy dokumentu:
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DT-1/A Załącznik do deklaracji na podatek odśrodków transportowych"
Dotyczy dokumentu:
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
Treść zmiany:
Usunięto załącznik DT-1 Deklaracja na podatek od środkówtransportowych
Dotyczy dokumentu:
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
Treść zmiany:
Usunięto załącznik DT-1/A Załącznik do deklaracji na podatek odśrodków transportowych
Dotyczy dokumentu:
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Formularz informacji"
Dotyczy dokumentu:
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o zwrot podatku akcyzowego"
Dotyczy dokumentu:
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o zwrot podatku akcyzowego
Dotyczy dokumentu:
PODATEK LEŚNY DLA OSÓB PRAWNYCH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DL-1 Deklaracja na podatek leśny"
Dotyczy dokumentu:
PODATEK ROLNY DLA OSÓB FIZYCZNYCH
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Informacja w sprawie podatku rolnego"na "IR-1 Informacja w sprawie podatku rolnego"
Dotyczy dokumentu:
PODATEK ROLNY DLA OSÓB PRAWNYCH
Treść zmiany:
Usunięto załącznik DR-1 deklaracja na podatek rolny
Dotyczy dokumentu:
PODATEK ROLNY DLA OSÓB PRAWNYCH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DR-1 Deklaracja na podatek rolny"
Dotyczy dokumentu:
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI DLA OSÓB PRAWNYCH
Treść zmiany:
Usunięto załącznik DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości
Dotyczy dokumentu:
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI DLA OSÓB PRAWNYCH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
PODATEK LEŚNY DLA OSÓB FIZYCZNYCH
Treść zmiany:
Usunięto załącznik IL-1 Informacja w sprawie podatku leśnego
Dotyczy dokumentu:
PODATEK LEŚNY DLA OSÓB FIZYCZNYCH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "IL-1 Informacja w sprawie podatku leśnego"
Dotyczy dokumentu:
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI DLA OSÓB FIZYCZNYCH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "IN-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI DLA OSÓB FIZYCZNYCH
Treść zmiany:
Usunięto załącznik IN-1 Informacja w sprawie podatku odnieruchomości
Dotyczy dokumentu:
PODATEK ROLNY DLA OSÓB FIZYCZNYCH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja w sprawie podatku rolnego"
Dotyczy dokumentu:
PODATEK ROLNY DLA OSÓB FIZYCZNYCH
Treść zmiany:
Usunięto załącznik IR-1 Informacja w sprawie podatku rolnego
Dotyczy dokumentu:
Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących połączenia żłobków Gminy Kłodzko w zespół oraz nadania zespołowi statutu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 36
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

30.05.2018

Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr cz. 65, cz. 77, 73, 74, 44/5, 44/3, cz. 71 we wsi Młynów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr cz. 65, cz. 77, 73, 74, 44/5, 44/3, cz. 71 we wsi Młynów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr cz. 65, cz. 77, 73, 74, 44/5, 44/3, cz. 71 we wsi Młynów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania pn. "Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ołdrzychowice Kłodzkie od nr 1 do nr 17 w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 392".
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zapytanie ofertowe 30052018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania pn. "Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ołdrzychowice Kłodzkie od nr 1 do nr 17 w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 392".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania pn. "Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ołdrzychowice Kłodzkie od nr 1 do nr 17 w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 392".
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zapytanie ofertowe.pdf

29.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 785/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 34
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 776/2018 z dn. 17.05.2018 r. w spr.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wykaz nr13/D/2018"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 777/2018 z dn. 17.05.2018 r. w spr.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wykaz nr14/D/2018"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 778/2018 z dn. 18.05.2018 r. w spr.przekazania środka trwałego „Używany samochód specjalistycznyIVECO MAGIRUS 120 – 23AW”"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 771/2018 z dn. 15.05.2018 r. w spr.powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargunieograniczonego pn. „Modernizacja obiektu na potrzeby Dziennego Domu„Aktywny Senior” w Jaszkowej Górnej”"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 772/2018 z dn. 15.05.2018 r. w spr.upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko dozawarcia umowy na zakup usługi udzielenia tymczasowego schronieniaosobom bezdomnym z terenu Gminy Kłodzko"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 772A/2018 z dn. 15.05.2018 r. w spr.określenia sposobu wykonania uchwały Nr 400/VII/2018 Rady GminyKłodzko z dnia 26 lutego 2018r. w sprawie utworzenia jednostkiorganizacyjnej Gminy Kłodzko działającej w formie jednostkibudżetowej pod nazwą „Zespół Żłobków Gminy Kłodzko oraznadania jej statutu"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 773/2018 z dn. 16.05.2018 r. w spr.przekazania sprawozdania finansowego za rok 2017 organowi stanowiącemu"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 774/2018 z dn. 16.05.2018 r. w spr.przekazania do Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko obowiązkurealizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. –Prawo energetyczne w sprawach dodatku energetycznego oraz zadańwynikających z ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkachmieszkaniowych, w sprawach dodatków mieszkaniowych "
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 775/2018 z dn. 17.05.2018 r. w spr.przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących połączeniażłobków Gminy Kłodzko w zespół oraz nadania zespołowi statutu zorganizacjami pozarządowymi oraz podmiotami oraz podmiotamiwymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. odziałalności pożytku publicznego i wolontariacie "
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 766/2018 z dn. 10.05.2018 r. w spr.zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2018"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 767/2018 z dn. 10.05.2018 r. w spr.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wykaz nr12/D/2018"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 768/2018 z dn. 11.05.2018 r. w spr.powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargunieograniczonego pn. „Dostawa oleju opałowego do trzech jednostekoświatowych Gminy Kłodzko”"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 769/2018 z dn. 14.05.2018 r. w spr.powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargunieograniczonego pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnydz. Nr cz. 65, cz. 77,73,74,44/5,44/3, cz. 71 we wsi Młynów” "
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 770/2018 z dn. 14.05.2018 r. w spr.przedłożenia Radzie Gminy Kłodzko sprawozdania z realizacji rocznegoProgramu Współpracy Gminy Kłodzko z organizacjami pozarządowymi orazinnymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w2017 roku "
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 761/2018 z dn. 04.05.2018 r. w spr.upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko doorganizacji i realizacji prac społecznie użytecznych na terenie GminyKłodzko"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 762/2018 z dn. 09.05.2018 r. w spr.ogłoszenia otwartego konkursu ofert na stanowisko opiekuna dziennegosprawującego opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie GminyKłodzko"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 763/2018 z dn. 09.05.2018 r. w spr.ogłoszenia otwartego konkursu ofert na stanowisko opiekuna dziennegosprawującego opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie GminyKłodzko"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 764/2018 z dn. 09.05.2018 r. w spr.zaopiniowania projektu Uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawieustalenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu pracy w porze nocnejaptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu kłodzkiegona rok 2018"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 765/2018 z dn. 10.05.2018 r. w spr.ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektorów Przedszkola Gminnego wJaszkowej Dolnej oraz Szkoły Podstawowej im. Gen. WładysławaSikorskiego w Ołdrzychowicach Kłodzkich"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 757/2018 z dn. 26.04.2018 r. w spr.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 758/2018 z dn. 26.04.2018 r. w spr.ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 759/2018 z dn. 26.04.2018 r. w spr.ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresieochrony zwierząt – zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami zterenu Gminy Kłodzko i zapewnienia im miejsca w schronisku dlazwierząt na lata 2018-2019"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 760/2018 z dn. 27.04.2018 r. w spr.zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2018"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 754/2018 z dn. 25.04.2018 r. w spr.powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargunieograniczonego pn. „Zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych isprzętu multimedialnego do przedszkola i żłobka w JaszkowejDolnej”"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 755/2018 z dn. 25.04.2018 r. w spr.powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargunieograniczonego pn. „Utworzenie Wiejskiego Miejsca Spotkań w Krosnowicach będącego częścią projektu pn.: „Rewitalizacjaspołeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic – II przetarg”"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 756/2018 z dn. 26.04.2018 r. w spr.podziału środków finansowych na udzielenie dotacji do budowyprzydomowych oczyszczalni ścieków"
Dotyczy dokumentu:
UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT Przetarg nieograniczony pn. Budowa oświetlenia drogowego na ul. Kłodzkiej od nr 1 do nr 17 w miejscowości Ołdrzychowice Kłodzkie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf"
Dotyczy dokumentu:
wniosek o ustalenie warunków zabudowy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wniosek o wydanie wypisu/wyrysu/zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wniosek o ustalenie warunków zabudowy.doc
Dotyczy dokumentu:
wniosek o wydanie wypisu/wyrysu/zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
wniosek o wydanie wypisu/wyrysu/zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wniosek o ustalenie warunków zabudowy.doc"
Dotyczy dokumentu:
wniosek o wydanie wypisu/wyrysu/zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
wniosek o wydanie wypisu/wyrysu/zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
wniosek o wydanie wypisu/wyrysu/zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
wniosek o wydanie wypisu/wyrysu/zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek na wycięcie drzewa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 10.286.900 PLN
Treść zmiany:
Dodano załącznik "INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 10.286.900 PLN
Treść zmiany:
Usunięto załącznik INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf

28.05.2018

Dotyczy dokumentu:
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 33
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 33
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania pn. "Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ołdrzychowice Kłodzkie od nr 1 do nr 17 w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 392".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 10.286.900 PLN
Treść zmiany:
Dodano załącznik "INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn. Modernizacja obiektu na potrzeby Dziennego Domu „Aktywny Senior” w Jaszkowej Górnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 8 do SIWZ- przedmiar -Zadanie nr 1(po modyfikacji).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obsługa osób niesłyszących
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zgłoszenie zamiaru skorzystania z usługtłumacza PJM, SJM, SKOG.pdf
Dotyczy dokumentu:
Obsługa osób niesłyszących
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie zamiaru skorzystania z usług tłumaczaPJM, SJM, SKOG.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja alkoholowa
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o wszczęcie postępowania w stosunku doosoby nadużywają.pdf
Dotyczy dokumentu:
Komisja alkoholowa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o wszczęcie postępowania w stosunku doosoby nadużywają.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ponowne wykorzystanie informacji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektorapublicznego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ponowne wykorzystanie informacji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektorapublicznego.pdf
Dotyczy dokumentu:
Udostępnienie informacji publicznej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.pdf
Dotyczy dokumentu:
Udostępnienie informacji publicznej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Petycje
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Petycja - formularz (wzór).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Petycje
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Petycja - formularz (wzór).pdf
Dotyczy dokumentu:
Alert o ryzyku wystąpienia przekroczeń poziomów dopuszczalnych lub docelowych zanieczyszczeń w powietrzu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Alert o ryzyku wystąpienia przekroczeń poziomów dopuszczalnych lub docelowych zanieczyszczeń w powietrzu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna