Rejestr zmian w biuletynie

14.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Załączniki do podania o przydział lokalu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
informacja o wolnych lokalach 14.06.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Kłodzko ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - ds. remontów i inwestycji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o Komisjach Rady w miesiącu czerwcu 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o Komisjach Rady w miesiącu czerwcu 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Budowa chodnika wraz z oświetleniem oraz parkingu w Starym Wielisławiu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków oraz zagospodarowanie terenu w ramach projektu „Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Akty prawa miejscowego 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe: wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta za rok 2018 złożone w 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Tondytko Monika - korekta.pdf"

13.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Wynik rokowań na sprzedaż dz. nr 847/2 w Krosnowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Kłodzko ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. budżetu oświaty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki rokowań na sprzedaż d. nr 301-56 i 301-57 w Wojborzu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki II przetargu na sprzedaż działek w Krosnowicach 2179-2183
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

12.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 167/2019 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw w sprawie projektu zmiany uchwały nr 31/VIII/2019 Rady Gminy Kłodzko z dnia 25.01.2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectw
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 149/2019 z dn. 23.05.2019 r. w spr.podziału środków finansowych na udzielenie dotacji do budowyprzydomowych oczyszczalni ścieków"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 150/2019 z dn. 28.05.2019 r. w spr.powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargunieograniczonego pn. Budowa Przydomowej oczyszczalni ścieków orazzagospodarowanie terenu w ramach projektu „Remont budynku Piszkowicenr 59 e-f” "
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 151/2019 z dn. 29.05.2019 r. w spr.ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zzakresu kultury, sztuki, ochrony kultury i tradycji"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 147/2019 z dn. 23.05.2019 r. w spr.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia nr 18/2019"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 148/2019 z dn. 23.05.2019 r. w spr.powołania Komitetu Organizacyjnego Dożynek Gminy Kłodzko w 2019 roku"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 139/2019 z dn. 16.05.2019 r. w spr.przekazania sprawozdania finansowego za rok 2018 organowi stanowiącemu"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 140/2019 z dn. 16.05.2019 r. w spr.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wykaz nr14/D/2019"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 141/2019 z dn. 16.05.2019 r. w spr.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy15/D/2019"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 142/2019 z dn. 20.05.2019 r. w spr.zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2019"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 143/2019 z dn. 21.05.2019 r. w spr.przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących ustalenia siecipublicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przezGminę Kłodzko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotamiwymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. odziałalności pożytku publicznego i wolontariacie "
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 144/2019 z dn. 21.05.2019 r. w spr.przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących ustaleniaobowiązującego od dnia 1 września 2019r. planu sieci publicznychszkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłodzko oraz określeniagranic ich obwodów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotamiwymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. odziałalności pożytku publicznego i wolontariacie"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 145/2019 z dn. 21.05.2019 r. w spr.ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektorów jednostek oświatowychprowadzony przez Gminę Kłodzko"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 146/2019 z dn. 22.05.2019 r. w spr.powołania Komisji Inwentaryzacyjnej dla przeprowadzenia inwentaryzacji,przeglądu stanu i wyposażenia lokali mieszkalnych należących dozasobu mieszkaniowego Gminy Kłodzko"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 138/2019 z dn. 15.05.2019 r. w spr.zmiany Zarządzenia Nr 551/2013 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 29 kwietnia2013r. w sprawie wyznaczenia samorządowych koordynatorów do sprawkontaktów z 35 sołectwami na terenie Gminy Kłodzko"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 132/2019 z dn. 10.05.2019 r. w spr.wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisjiwyborczych w czasie trwania przerwy w głosowaniu spowodowanejnadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Parlamentu Europejskiegozarządzonych na dzień 26 maja 2019"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 133/2019 z dn. 13.05.2019 r. w spr.powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenie przetargunieograniczonego pn. „Dowóz uczniów do jednostek oświatowych w rokuszkolnym 2019/2010,2020/2021,2021/2011"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 134/2019 z dn. 14.05.2019 r. w spr.powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenie przetargunieograniczonego pn. „Utworzenie klubu „SENIOR+” w Wojborzu"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 135/2019 z dn. 14.05.2019 r. w spr.powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad iwarunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 136/2019 z dn. 14.05.2019 r. w spr.powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wKłodzku"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 137/2019 z dn. 14.05.2019 r. w spr.przetwarzania danych osobowych Gminnej Komisji Rozwiązywania ProblemówAlkoholowych Gminy Kłodzko"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o II-gim pisemnym konkursie ofert na sprzedaż zużytych środków transportu ZWiK GK. - 12.06.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ścinawica
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Gorzuchów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Marcinów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Starków
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kamieniec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYKAZ SOŁTYSÓW Z TERENU GMINY KŁODZKO 2019-2024
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wykaz sołtysów z terenu Gminy Kłodzko kadencja2019-2024 (2).doc
Dotyczy dokumentu:
Regulamin obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego - Centrum Inicjatyw Społeczno - Kulturalnych w Starym Wielisławiu ( teren przyległy)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego - Centrum Inicjatyw Społeczno - Kulturalnych w Starym Wielisławiu ( teren przyległy)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego - Centrum Inicjatyw Społeczno - Kulturalnych w Starym Wielisławiu ( teren przyległy)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

11.06.2019

Dotyczy dokumentu:
UWAGA - zmiana terminu składania ofert. Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia Gminy Kłodzko i jednostek organizacyjnych, których interesy majątkowe są objęte ubezpieczeniem
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UWAGA - zmiana terminu składania ofert. Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia Gminy Kłodzko i jednostek organizacyjnych, których interesy majątkowe są objęte ubezpieczeniem
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienia z modyfikacją-3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UWAGA - zmiana terminu składania ofert. Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia Gminy Kłodzko i jednostek organizacyjnych, których interesy majątkowe są objęte ubezpieczeniem
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UWAGA - zmiana terminu składania ofert. Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia Gminy Kłodzko i jednostek organizacyjnych, których interesy majątkowe są objęte ubezpieczeniem
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienia-4.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie nr WR.ZUZ.4.421.146.2019.WB z dnia 3 czerwca 2019 roku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Energii Dolnośląskiej Sp. z o.o. z/s 57-213 Stoszowice 20
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie nr WR.ZUZ.4.421.146.2019.WB z dnia 3 czerwca 2019 roku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Energii Dolnośląskiej Sp. z o.o. z/s 57-213 Stoszowice 20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Utworzenie Klubu „Senior+” w Wojborzu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszejoferty.pdf"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna