Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.12.2015 13:53 Obwieszczenie Wójta Gminy Kłodzko o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji celu publicznego
25.11.2015 08:43 Ogłoszenie Wójta Gminy Kłodzko o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodzko
17.11.2015 13:12 Zawiadomienie Wójta Gminy Kłodzko o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Szalejów Dolny – dz. nr 347/5, 347/6, 347/7, 347/8, 347/9, 347/10, 347/12 i 347/13 A.M.2.
14.10.2015 11:12 Obwieszczenie Wójta Gminy Kłodzko o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodzko
14.10.2015 11:11 Obwieszczenie Wójta Gminy Kłodzko o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w miejscowościach Boguszyn i Jaszkowa Górna
29.09.2015 11:52 Ogłoszenie Wójta Gminy Kłodzko o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrennego gminy Kłodzko dla terenu położonego we wsi Ołdrzychowice Kłodzkie oraz o postępowaniu w spr. strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ustaleń projektu planu miejscowego.
12.08.2015 10:14 Ogłoszenie Wójta Gminy Kłodzko o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany "studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodzko", dla części obszaru wsi Wojbórz; wraz z "prognozą oddziaływania na środowisko" oraz o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń przedmiotowego projektu zmiany studium.
05.08.2015 11:32 Ogłoszenie Wójta Gminy Kłodzko o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko, dla części wsi Szalejowa Dolnego
09.07.2015 14:27 Ogłoszenie Wójta Gminy Kłodzko o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych we wsiach: Wojbórz, Stary Wielisław, Szalejów Górny i Jaszkówka oraz wszczęcie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ustaleń planu miejscowego
10.06.2015 11:11 Ogłoszenie Wójta Gminy Kłodzko o przystąpieniu do sporządzenia zmiany "studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodzko", dla wybranych terenów położonych we wsiach: Jaszkowa Dolna, Wojbórz i Boguszyn oraz wszczęciu procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ustaleń zmiany studium

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna