Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.09.2016 13:11 Ogłoszenie Wójta Gminy Kłodzko o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej, położonego we wsi Szalejów Górny wraz z "prognozą oddziaływania na środowisko"
19.09.2016 14:38 Ogłoszenie Wójta Gminy Kłodzko o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrennego gminy Kłodzko dla części wsi Szalejowa Dolnego oraz o postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ustaleń projektu planu miejscowego
19.09.2016 14:35 Ogłoszenie Wójta Gminy Kłodzko o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrennego gminy Kłodzko we wsi Wojciechowice oraz o postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ustaleń projektu planu miejscowego
12.09.2016 15:16 Obwieszczenie Wójta Gminy Kłodzko o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji celu publicznego - Budowa kanalizacji sanitarnej w Święcku
07.09.2016 14:57 Obwieszczenie Wójta Gminy Kłodzko o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji celu publiczneg - budowa wodociągu w Podzamku
22.08.2016 14:00 Ogłoszenie Wójta Gminy Kłodzko o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, położonych we wsiach: Wojbórz, Stary Wielisław i Jaszkówka, wraz ze sporządzoną „prognozą oddziaływania na środowisko”, a także o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń przedmiotowego projektu planu miejscowego
08.07.2016 10:33 Ogłoszenie Wójta Gminy Kłodzko o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko
30.06.2016 11:26 Ogłoszenie Wójta Gminy Kłodzko o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Wojbórz, zawartego w granicach działki ewidencyjnej nr 459 AM.4 oraz wszczęcie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń planu miejscowego
28.06.2016 09:33 Obwieszczenie Wójta Gminy Kłodzko o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w miejscowościach Boguszyn i Jaszkowa Górna oraz o możliwościach zapoznania się z jego treścią
28.06.2016 09:30 Obwieszczenie Wójta Gminy Kłodzko o przyjeciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu lotniska w Boguszynie oraz o możliwościach zapoznania się z jego treścią

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna