Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.02.2018 13:10 Ogłoszenie Wójta Gminy Kłodzko o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany "miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodzko, dla wsi Szalejów Dolny", wraz z "prognozą oddziaływania na środowisko", a także o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń przedmiotowego projektu zmiany planu miejscowego.
05.07.2017 12:46 Obwieszczenie Wójta Gminy Kłodzko o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego na przebudowę drogi w Mikowicach
28.06.2017 11:43 Ogłoszenie Wójta Gminy Kłodzko o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko dla terenów położonych we wsiach: Jaszkowa Dolna, Boguszyn, Szalejów Górny oraz o postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ustaleń projektu planu miejscowego.
28.06.2017 11:40 Obwieszczenie Wójta Gminy Kłodzko o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w miejscowości Bierkowice oraz o możliwościach zapoznania się z jego treścią
13.06.2017 15:10 Ogłoszenie Wójta Gminy Kłodzko o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Ołdrzychowice Kłodzkie, położonego przy ul. Kłodzkiej i ul. Fabrycznej oraz wszczeciu procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń planu miejscowego.
13.06.2017 15:07 Ogłoszenie Wójta Gminy Kłodzko o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, położonych we wsi Wojbórz", wraz z "prognozą oddziaływania na środowisko", a także o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń przedmiotowego projektu planu miejscowego.
05.06.2017 11:15 Ogłoszenie Wójta Gminy Kłodzko o przystąpieniu do sporządzenia zmiany "miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodzko, dla wsi Szalejów Dolny" oraz o wszczęciu procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń planu miejscowego; wraz ze porządzeniem "prognozy oddziaływania na środowisko".
23.05.2017 14:04 Obwieszczenie Wójta Gminy Kłodzko o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy drogi na działkach 63/3, 80, 78, 79 w Mikowicach
26.04.2017 10:00 Obwieszczenie Wójta Gminy Kłodzko o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego na przebudowę stacji ochrony katodowej w Mikowicach.
24.04.2017 13:53 Projekt mpzp dla wybranych terenów w miejscowości Bierkowice do wyłożenia do publicznego wglądu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna