Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.12.2016 15:12 Uchwała Nr III/255/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 02.12.2016 r. w spr. opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kłodzko projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok
31.10.2016 11:15 INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY KŁODZKO ZA III KWARTAŁ 2016 ROKU.
29.09.2016 12:30 Uchwała nr III/187/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 19.09.2016 r. w spr. opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Kłodzko informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.
01.08.2016 11:39 INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY KŁODZKO ZA II KWARTAŁ 2016 r.
27.06.2016 11:37 Uchwała nr III/131/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 08.06.2016 r. w spr. opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kłodzko za 2015 r.
27.05.2016 12:13 Ulgi z tytułu podatków i opłat za 2015 r.- odroczenia, umorzenia, rozłożenia na raty
10.05.2016 13:00 Uchwała nr III/90/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 25.04.2016 r. w spr. opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kłodzko sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy za 2015 r.
29.04.2016 12:54 Zarządzenie nr 265/2016 Wójta Gminy Kłodzko w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kłodzko oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2015 r.
29.04.2016 11:02 INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY KŁODZKO ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU
24.02.2016 10:21 Uchwała nr 130/VII/2015 Rady Gminy Kłodzko z dn. 18.12.2015 w spr. uchwalenia budżetu Gminy Kłodzko na rok 2016

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna