Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.08.2017 11:20 INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY KŁODZKO ZA II KWARTAŁ 2017 ROKU
12.06.2017 10:03 Uchwała nr III/140/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dn. 30.05.2017 r. w spr. opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kłodzko za 2016
31.05.2017 10:13 ZARZĄDZENIE NR 503/2017 WÓJTA GMINY KLODZKO Z DNIA 28 MARCA 2017 R. w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kłodzko oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2016 r.
30.05.2017 15:23 ULGI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT ZA 2016 ROK
12.05.2017 09:49 Uchwała nr III/91/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 13.04.2017 r. w spr. opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kłodzko sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Kłodzko za 2016 rok
27.04.2017 12:57 INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY KŁODZKO ZA I KWARTAŁ 2017 ROKU.
08.02.2017 09:48 Uchwała nr III/8/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dn. 02.01.2017 r. w spr. opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Gminy Kłodzko nr 252/VII/2016 z dn. 21.12.2016 r. oraz nr 253/VII/2016 z dn. 21.12.2016 r.
06.02.2017 15:29 Informacja za IV kwartał 2016 roku.
17.01.2017 08:44 Uchwała nr III/8/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 02.01.2017 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Gminy Kłodzko nr 252/VII/2016 z 21.12.2016 w spr. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodzko oraz w uchwale Rady Gminy Kłodzko nr 253/VII/2016 z dnia 21.12.2016 w sprawie uchwalenia bużdzętu Gminy Kłodzko na rok 2017
21.12.2016 15:17 Uchwała Nr III/256/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 02.12.2016 r. w spr. opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kłodzko przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2017

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna