Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.11.2018 10:30 Zarządzenie wsprawie konsulatacji społecznych Rocznego programu współpracy Gminy Kłodzko z org. pozarządowymi
15.06.2018 10:48 Gmina Kłodzko zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego południowej i zachodniej części województwa dolnośląskiego na lata 2020-2030, obejmującej swoim zasięgiem subregiony Wałbrzyski i Jeleniogórski (NUTS 3), zwanej „Strategia Sudety 2030”
06.06.2018 11:35 Protokół z konsultacji społecznych w sprawie projektu uchwały w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kłodzko, w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w Gminie Kłodzko
24.05.2018 12:32 Zarządzenie nr 782/2018 Wójta Gminy Kłodzko z dn. 23.05.2018 w spr. przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w spr. maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kłodzko, w spr. zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w Gminie Kłodzko
18.04.2018 12:51 Zarządzenie nr 752/2018 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 18.04.2018 r. w spr. przeprowadzenia konsultacji społecznych w spr. przyjęcia Regulaminu przyznawania i wypłacania uczniom szkół podstawowych, uczniom klas gimnazjum oraz uczniom szkół średnich stypendium im. Grzegorza Ciechowskiego za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia w różnych dziedzinach oraz w spr. pomocy materialnej przyznawanej studentom z terenu Gminy Kłodzko, zwanej Programem im. Grzegorza Ciechowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
20.03.2018 13:23 Protokół z konsultacji społecznych