Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.05.2016 13:29 Zarządzenie nr 302/2016 z dn. 11.05.2016 Wójta Gminy Kłodzko o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących max. wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Kłodzko, zasad jego ustalania oraz wysokości opłaty za pobyt u dziennego opiekuna oraz max. wysokości opłat za wyżywienie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
05.05.2016 14:33 Zarządzenie nr 298/2016 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 05.05.2016 r. w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
21.04.2016 15:12 Zawiadomienie o wpłynięciu oferty na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta
19.02.2016 12:04 Zarządzenie nr 250/2016 Wójta Gminy Kłodzko z dn. 19.02.2016 r. o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i klas pierwszych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kłodzko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
15.02.2016 15:55 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu........
02.02.2016 14:20 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
19.01.2016 11:49 Zawiadomienie o wpłynięciu oferty Kłodzkiego Stowarzyszenia "Amazonki" na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
15.01.2016 13:23 Zarządzenie nr 233/2016 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 15.01.2016 r. w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia tego konkursu
12.01.2016 15:05 Zarządzenie nr 232/2016 Wójta Gminy Kłodzko z dn. 12.01.2016 w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu ze środków finansowych Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia tego konkursu
01.12.2015 14:09 Zarządzenie nr 218/2015 Wójta Gminy Kłodzko z dn. 30.11.2015 w spr. przeprowadzenia konsultacji społecznych Wieloletniego programu współpracy Gminy Kłodzko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna