Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.07.2019 13:53 Zawiadomienie o wpłynięciu oferty na podstawie art. 19a złożonej przez Towarzystwo Miłośników Krosnowic
02.07.2019 16:35 Zawiadomienie o wpłynięciu oferty na podstawie art. 19a złożonej przez Fundację Razem Możemy Więcej w Kłodzku
02.07.2019 14:44 ZAWIADOMIENIE O WPŁYNIĘCIU OFERTY ZŁOŻONEJ PRZEZ FUNDACJĘ RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ NA PODST ART.19a
27.06.2019 15:39 Ogłoszenie wyników otwartego twartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2019 r.
29.05.2019 17:40 Zarządzenie nr 151/2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
26.04.2019 14:49 Ogłoszenie - Wójt Gminy Kłodzko ogłasza otwarty konkurs ofert na wybór Operatora Projektu, w ramach realizacji zadania publicznego na terenie gminy Kłodzko (wiejskiej) w formie regrantingu w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
29.03.2019 13:27 zawiadomienie o wpłynięciu oferty na podstawie art 19a złożonej przez Koło Kłodzkie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta
29.03.2019 13:25 Protokół z konsultacji społecznych dot. projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Rocznego programu współpracy Gminy Kłodzko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok
08.03.2019 14:21 Zarządzenie nr 86/2019 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 8 marca 2019 r. wsprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Rocznego programu współpracy Gminyt Kłodzko z organizacjami pozadządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art..3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r.
18.02.2019 13:29 ZAWIADOMIENIE O WPŁYNIĘCIU OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ZŁOŻONEGO PRZEZ Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych, Naukowych, Innowacyjnych i Artystycznych SILNIA! s/z w Kłodzku przy ul. J. Długosza 30/4 pn.: „Kulturowe skarby kłodzkich wsi. Zabytki, które warto zobaczyć!” NA PODST ART. 19A

1 2 3 4 5 6 następna