Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.03.2019 14:21 Zarządzenie nr 86/2019 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 8 marca 2019 r. wsprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Rocznego programu współpracy Gminyt Kłodzko z organizacjami pozadządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art..3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r.
18.02.2019 13:29 ZAWIADOMIENIE O WPŁYNIĘCIU OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ZŁOŻONEGO PRZEZ Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych, Naukowych, Innowacyjnych i Artystycznych SILNIA! s/z w Kłodzku przy ul. J. Długosza 30/4 pn.: „Kulturowe skarby kłodzkich wsi. Zabytki, które warto zobaczyć!” NA PODST ART. 19A
07.02.2019 14:10 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizacjęzadań publicznych z zakresu upowszechjniania kultury fizycznej i sportu
07.02.2019 08:35 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
25.01.2019 09:29 ZAWIADOMIENIE O WPŁYNIĘCIU OFERTY ZŁOŻONEJ PRZEZ KŁODZKI STOWARZYSZENIE AMAZONKI NA PODST ART.19a
09.01.2019 14:58 ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ
09.01.2019 14:57 Ogłoszenie KONKURSU OFERT NA REALIZACJE ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
09.01.2019 14:11 Konsultacje Społeczne Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019
09.01.2019 14:07 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu ze środków finansowych Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia tego konkursu
11.10.2018 14:59 Zawiadomnienie o wpłynięciu oferty na pdst art. 19a złożonej przez Towarzystwo Miłośników Krosnowic

1 2 3 4 5 6 następna