WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2020 - 2023

W Y B O R Y      Ł A W N I K Ó W

na  kadencję  2020 – 2023

Wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Kłodzko informujemy,

że w dniu 31 grudnia 2019 r.  upływa kadencja ławników wybranych w

roku 2015 na kadencję 2016 - 2019 

W związku z powyższym,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami ustawy  z  dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo  o  ustroju  sądów  powszechnych   (t. j. Dz.U. z 2019 r.,  poz.  52  z późn. zm.)   oraz   rozporządzeniem   Ministra   Sprawiedliwości  z  dnia  9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. Nr 121, poz. 693)  Rada Gminy Kłodzko najpóźniej w październiku 2019 r. dokona wyboru ławników na lata 2020-2023. 

Wyborowi przez Radę Gminy Kłodzko dla Sądu Rejonowego w Kłodzku ustalono łącznie 6 ławników, w tym do:

Wydziału Rodzinnego i Nieletnich – 2 ławników,

Wydziału Pracy – 4 ławników. 

Uprawnione podmioty mogą zgłaszać Radzie Gminy Kłodzko kandydatów na ławników w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1)posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2)jest nieskazitelnego charakteru,

3)ukończył 30 lat,

4)jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5)nie przekroczył 70 lat,

6)jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7)posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikami nie mogą być:

  1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
  2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
  3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
  4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
  5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
  6. duchowni,
  7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
  8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
  9. radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Gminy Kłodzko, w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r.

Procedurę wyboru ławników, szczegółowy tryb zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzór karty zgłoszenia, określa Dział IV Rozdział 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 52 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami  złożonymi  radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników  oraz  wzoru  karty  zgłoszenia  (Dz. U. z 2011 r., nr 121, poz. 69).

 

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, stanowiącej załącznik do ww. rozporządzenia. Wzór karty udostępniony jest nieodpłatnie w Urzędzie Gminy Kłodzko, jest dostępny także za pośrednictwem Internetu, na stronie internetowej gminy: www.gmina.klodzko .pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kłodzko.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

1)      informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

2)      oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3)      oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

4)      zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej    opieki   zdrowotnej   w   rozumieniu   przepisów   ustawy   z   dnia   27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 357 z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

5)      dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego:

- na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania  i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na tej liście;

- przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Zgodnie z art. 162 § 7 usp koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.

Zgodnie z art. 162 § 7 usp koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Zgodnie z art. 162 § 8 usp koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie. 

Informacji w sprawie wyboru ławników udziela oraz zgłoszenia przyjmuje:

Urząd Gminy Kłodzko,  ul. Okrzei 8a,  57-300 Kłodzko

pokój nr 107 (w godz. pracy Urzędu),   tel. 74 64 74 114

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu określonego w art. 162 § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych określonych w art. 162 § 2-5, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. 

 Załącznik: Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2020 - 2023
Podmiot udostępniający informację:URZĄD GMINY KŁODZKO
Informację opublikował:Administrator Systemu
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.06.2019 12:45