Status prawny

 

Status Prawny

Przedszkole Gminne w Krosnowicach działa w oparciu o niżej wymienione przepisy, które określają cele i zadania działalności przedszkola, dokonują podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy poszczególnymi organami przedszkola , a także regulują zasady współdziałania miedzy nimi:

 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.
  (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705)

 2. Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r.
  (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706)

 3. Kodeks Pracy - ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.
  (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717 ). Tekst ujednolicony po zmianie z 14 listopada 2003 r. Dz. Ustaw Nr 213, poz. 2081 z 15 grudnia 2003 r. z póź. zmianami). Nowelizacja 21.IX. 2008 o zmianie – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1460) oraz kolejnej ustawy a 06.XII.2008r. o zmianie ustawy – Kodeks Pracy oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2008r. Nr 237, poz. 1654)

 4. EUROPEJSKA KONWENCJA z dnia 25 stycznia 1996 r. o wykonywaniu praw dzieci,
  (Dz. U. z 2000 r. Nr 107, poz. 1128)

 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 2003 r.
  (Dz. U. Nr 11, poz. 114) w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
  (Dz.U.2003 nr 6, poz..69).

 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
  (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z 2002 r. Nr 10, poz. 96, z 2003 r. Nr 146, poz. 1416, z 2004 r. Nr 66, poz. 606, z 2005 r. Nr 10, poz. 75 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 222)

 8. Ustawa z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych
  (Dz. Ustaw z 2003 r. Nr. 15, poz. 148 z póź. zm.)

 9. Aktu założycielskiego.

 10. Statutu Przedszkola w Krosnowicach

Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Kłodzko

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem jest Dolnośląskie Kuratorium Oświaty we WrocławiuPowrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Status prawny
Podmiot udostępniający informację:URZĄD GMINY KŁODZKO
Informację opublikował:Joanna Nowaczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.05.2011 12:33

Rejestr zmian dokumentu

pokaż