wersja do wydruku Marta Baziak 19.05.2011 12:03

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Fundusz Alimentacyjny

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Dz. U  z  2009r. Nr 1 poz. 7 z późn. zm.


Fundusz alimentacyjny stanowi system wspierania osób uprawnionych do alimentów środkami finansowymi z budżetu państwa z powodu niemożności ich wyegzekwowania.


Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:

1) do ukończenia przez nią 18 roku życia albo

2) do ukończenia 25 roku życia, jeżeli uczy się w szkole lub szkole wyższej albo

3) bezterminowo, gdy legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.



Osobą uprawnioną do świadczenia z funduszu alimentacyjnego jest osoba uprawniona do alimentów od rodzica na postawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Bezskuteczność egzekucji oznacza to egzekucję w wyniku, której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych, jak również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.


Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługują:

- jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.

- w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednak nie więcej niż 500 zł.


Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie  przysługują, jeżeli osoba uprawniona:
- przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w rodzinie zastępczej,

- zawarła związek małżeński.


Ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca,
w którym wpłynął wniosek. Okres świadczeniowy trwa 12 miesięcy od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

 

Podstawą ustalenia dochodu w zakresie uprawnień do świadczenia z funduszu alimentacyjnego jest dochód rodziny uzyskany przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (obecnie z 2009r.).


Mieszkańcy Gminy Kłodzko składają wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego
w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko w Kłodzku przy ul. Wyspiańskiego 44:

Do wniosku należy dołączyć m.in.:

- dokument stwierdzający tożsamość osoby składającej wniosek i wszystkich pełnoletnich członków rodziny;

- kopię aktu urodzenia dziecka ( oryginał do wglądu)

- zaświadczenia o dochodzie uzyskanym przez członków rodziny opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych – z urzędu skarbowego 2009r.

- zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów i potwierdzające sytuację zawodową osoby składającej wniosek oraz członów rodziny ( m.in. zaświadczenia z pracy, zaświadczenie
z Urzędu Pracy, zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych )

- zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej

- odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia o zabezpieczeniu powództwa o alimenty , odpis protokołu zatwierdzającego treść ugody sądowej

- zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające dwumiesięczną bezskuteczność egzekucji oraz o wysokości wyegzekwowanych alimentów w roku 2009

- inne dokumenty w zależności od indywidualnej sytuacji wnioskodawcy




 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Podmiot udostępniający informację:URZĄD GMINY KŁODZKO
Informację opublikował:Marta Baziak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.05.2011 12:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż