ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Podmiot udostępniający informację:URZĄD GMINY KŁODZKO
Informację opublikował:Anna Podgórska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.12.2018 11:54

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
09.10.2019 09:01 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 277/2019 z dn. 1.10.2019
r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy
Społecznej Gminy Kłodzko do prowadzenia postępowań w
sprawach świadczeń wychowawczych oraz przekazywania
informacji o której mowa w art. 1 ust 9 ustawy z dnia 26
kwietnia 2019r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w
wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw"

(Mateusz Kubasiak)
09.10.2019 09:01 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 276/2019 z dn. 1.10.2019
r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy
Społecznej Gminy Kłodzko do prowadzenia postępowań w
sprawach świadczeń wychowawczych oraz przekazywania
informacji o której mowa w art. 1 ust 9 ustawy z dnia 26
kwietnia 2019r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w
wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw"

(Mateusz Kubasiak)
09.10.2019 09:01 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 275/2019 z dn. 1.10.2019
r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy
Społecznej Gminy Kłodzko do prowadzenia postępowań w
sprawach świadczeń wychowawczych oraz przekazywania
informacji o której mowa w art. 1 ust 9 ustawy z dnia 26
kwietnia 2019r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w
wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw"

(Mateusz Kubasiak)
09.10.2019 09:00 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 274/2019 z dn. 1.10.2019
r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy
Społecznej Gminy Kłodzko do prowadzenia postępowań w
sprawach świadczeń wychowawczych oraz przekazywania
informacji o której mowa w art. 1 ust 9 ustawy z dnia 26
kwietnia 2019r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w
wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw"

(Mateusz Kubasiak)
09.10.2019 09:00 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 273/2019 z dn. 1.10.2019
r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy
Społecznej Gminy Kłodzko do prowadzenia postępowań w
sprawach świadczeń wychowawczych oraz przekazywania
informacji o której mowa w art. 1 ust 9 ustawy z dnia 26
kwietnia 2019r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w
wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw"

(Mateusz Kubasiak)
09.10.2019 09:00 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 272/2019 z dn. 1.10.2019
r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy
Społecznej Gminy Kłodzko do prowadzenia postępowań w
sprawach świadczeń wychowawczych oraz przekazywania
informacji o której mowa w art. 1 ust 9 ustawy z dnia 26
kwietnia 2019r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w
wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw"

(Mateusz Kubasiak)
09.10.2019 09:00 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 270/2019 z dn.
19.09.2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok
budżetowy 2019"

(Mateusz Kubasiak)
09.10.2019 09:00 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 269/2019 z dn.
27.09.2019 r. w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za
utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu
cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Kłodzko "

(Mateusz Kubasiak)
09.10.2019 09:00 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 266/2019 z dn.
25.09.2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego
konkursu ofert dotyczących wyboru dziennego opiekuna
sprawującego opiekę nad dziećmi w wieku lat 3na terenie
Gminy Kłodzko"

(Mateusz Kubasiak)
09.10.2019 09:00 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 265/2019 z dn.
24.09.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy
Kłodzko na lata 2020-2021”"

(Mateusz Kubasiak)
09.10.2019 09:00 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 264/2019 z dn.
24.09.2019 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do
ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie
przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi
wydarzeniami w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na
dzień 13 października 2019r."

(Mateusz Kubasiak)
09.10.2019 08:59 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 263/2019 z dn.
24.09.2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
dotyczących wyboru dziennego opiekuna sprawującego opiekę
nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Kłodzko"

(Mateusz Kubasiak)
09.10.2019 08:59 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 261/2019 z dn.
19.09.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do zbycia nr 34/2019"

(Mateusz Kubasiak)
09.10.2019 08:59 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 260/2019 z dn.
19.09.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do zbycia nr 33/2019"

(Mateusz Kubasiak)
09.10.2019 08:59 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 259/2019 z dn.
19.09.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do zbycia nr 32/2019"

(Mateusz Kubasiak)
27.09.2019 12:48 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 258/2019 z dn.
19.09.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa
drogi gminnej nr 118897D we wsi Krosnowice”"

(Mateusz Kubasiak)
27.09.2019 12:47 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 257A/2019 z dn.
17.09.2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji
społecznych dotyczących maksymalnego wynagrodzenia
dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Kłodzko,
zasad jego ustalania oraz wysokości opłaty za pobyt u
dziennego opiekun oraz maksymalnej wysokości opłaty za
wyżywienie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie "

(Mateusz Kubasiak)
27.09.2019 12:47 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 257/2019 z dn.
17.09.2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady
Gminy Kłodzko w sprawie ustalenia rozkładu godzin prac
oraz harmonogramu prac w porze nocnej aptek
ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu
kłodzkiego na rok 2020 "

(Mateusz Kubasiak)
27.09.2019 12:47 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 256/2019 z dn.
17.09.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Zakup
autobusu przystosowanego do przewozu osób
niepełnosprawnych” "

(Mateusz Kubasiak)
27.09.2019 12:47 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 255/2019 z dn.
16.09.2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 551/2013
Wójta Gminy Kłodzko z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie
wyznaczenia samorządowych koordynatorów do spraw
kontaktów z 35 sołectwami na terenie Gminy Kłodzko"

(Mateusz Kubasiak)
27.09.2019 12:47 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 254/2019 z dn.
16.09.2019 r. w sprawie zmian Gminy Kłodzko na rok
budżetowy 2019"

(Mateusz Kubasiak)
27.09.2019 12:47 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 253/2019 z dn.
16.09.2019 r. w sprawie udzielenia pożyczki
krótkoterminowej z budżetu Gminy Kłodzko w roku 2019 dla
Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko z/s w
Ołdrzychowicach Kłodzkich"

(Mateusz Kubasiak)
27.09.2019 12:47 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 252/2019 z dn.
13.09.2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do
opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert
dotyczących wyboru dziennego opiekuna sprawującego opiekę
nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Kłodzko"

(Mateusz Kubasiak)
27.09.2019 12:47 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 251/2019 z dn.
13.09.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do zbycia wykaz nr 31/2019"

(Mateusz Kubasiak)
27.09.2019 12:47 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 250/2019 z dn.
13.09.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do zbycia wykaz nr 30/2019"

(Mateusz Kubasiak)
27.09.2019 12:47 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 247/2019 z dn.
10.09.2019 r. w sprawie przekazania środka trwałego o
nazwie „Wiejskie Miejsce Spotkań w Krosnowicach na
majątek Ośrodka Kultury, Sporu i Rekreacji Gminy
Kłodzko z/s w Ołdrzychowicach Kłodzkich "

(Mateusz Kubasiak)
27.09.2019 12:46 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 246/2019 z dn.
10.09.2019 r. w sprawie zaopiniowania powierzenia stanowiska
wicedyrektora w Szkole Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w
Kłodzku"

(Mateusz Kubasiak)
27.09.2019 12:46 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 245/2019 z dn.
09.09.2019 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego
oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji
wyborczych w Gminie Kłodzko w wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 13 października 2019r."

(Mateusz Kubasiak)
27.09.2019 12:46 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 244/2019 z dn.
30.08.2019 r. w sprawie przekazania autobusu do używania
Szkole Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku"

(Mateusz Kubasiak)
27.09.2019 12:46 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 243/2019 z dn.
30.08.2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok
budżetowy 2019"

(Mateusz Kubasiak)
27.09.2019 12:46 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 242/2019 z dn.
30.08.2019 r. w sprawie opracowania materiałów
planistycznych do projektu budżetu Gminy Kłodzko na rok
2020 oraz do projektu wieloletniej prognozy finansowej"

(Mateusz Kubasiak)
27.09.2019 12:46 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 241/2019 z dn.
29.08.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy wykaz nr 26/D/2019"

(Mateusz Kubasiak)
10.09.2019 14:25 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 240/2019 z dn.
29.08.2019 r. w sprawie sprzedaży zużytych samochodów
osobowych marki Renault Megan i Mercedes - Benz"

(Anna Podgórska)
10.09.2019 14:25 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 239/2019 z dn.
28.08.2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego"

(Anna Podgórska)
10.09.2019 14:25 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 238/2019 z dn.
27.08.2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka
Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko do prowadzenia
postępowań w sprawach z zakresu realizacji rządowego
programu „Dobry start”"

(Anna Podgórska)
10.09.2019 14:25 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 237/2019 z dn.
27.08.2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka
Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko do prowadzenia
postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych"

(Anna Podgórska)
10.09.2019 14:25 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 236/2019 z dn.
27.08.2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia
pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko do
poświadczenia z a zgodność z oryginałem odpisów
dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby
prowadzonych postępowań"

(Anna Podgórska)
10.09.2019 14:25 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 235/2019 z dn.
26.08.2019 r. w sprawie regulaminu zamówień publicznych
przez Urząd Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
10.09.2019 14:25 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 234/2019 z dn.
26.08.2019 r. w sprawie przedstawienia organowi
stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Kłodzko oraz sprawozdania z
wykonania planów finansowych samorządowych instytucji
kultury za I półrocze 2019r."

(Anna Podgórska)
10.09.2019 14:25 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 233/2019 z dn.
23.08.2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego
konkursu ofert dotyczących wyboru dziennych opiekunów
sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na
terenie Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
10.09.2019 14:25 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 232/2019 z dn.
23.08.2019 r. w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu
Gminy Kłodzko do prac związanych z przeprowadzeniem
postępowań w trybie przetargów nieograniczonych przez
Centrum Integracji Społecznej Gminy Kłodzko z/s w Kłodzku
w ramach projektu pn. „Igła miotłą w reintegracji
zawodowej” "

(Anna Podgórska)
10.09.2019 14:24 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 231/2019 z dn.
23.08.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Budowa
centrum biblioteczno – kulturalnego w Żelaźnie"

(Anna Podgórska)
10.09.2019 14:24 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 230/2019 z dn.
22.08.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy"

(Anna Podgórska)
10.09.2019 14:24 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 229/2019 z dn.
21.08.2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok
budżetowy 2019"

(Anna Podgórska)
10.09.2019 14:24 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 228/2019 z dn.
20.08.2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 664/2017
Wójta Gminy Kłodzko z dnia 15 grudnia 2017r. dotyczącego
powołania stałej komisji ustalania szkód i szacowania
strat powstałych wskutek zdarzeń o charakterze klęsk
żywiołowych na terenie gminy Kłodzko "

(Anna Podgórska)
02.09.2019 12:31 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 227/2019 z dn.
20.08.2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
dotyczącego wyboru dziennego opiekuna sprawującego opiekę
nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
02.09.2019 12:31 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 226/2019 z dn.
20.08.2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do
opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert
dotyczącym wyboru dziennych opiekunów sprawujących
opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy
Kłodzko"

(Anna Podgórska)
02.09.2019 12:30 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 225/2019 z dn.
16.08.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do dzierżawy nr 24/D/2019"

(Anna Podgórska)
02.09.2019 12:22 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 224/2019 z dn.
14.08.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Dowóz
uczniów do jednostek oświatowych w roku szkolnym
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 – III przetarg”"

(Anna Podgórska)
02.09.2019 12:22 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 223/2019 z dn.
13.08.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn.
„Modernizacja zaplecza gastronomicznego oraz Sali
wystawowej w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy
Kłodzko – III przetarg”"

(Anna Podgórska)
02.09.2019 12:22 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 222/2019 z dn.
13.08.2019 r. sprawie powierzenia pełnienia obowiązków
dyrektora szkoły Podstawowej w Krosnowicach"

(Anna Podgórska)
02.09.2019 12:22 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 221/2019 z dn. 8.08.2019
r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do
dzierżawy 23/D/2019"

(Anna Podgórska)
02.09.2019 12:22 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 220/2019 z dn. 6.08.2019
r. w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Gminy Kłodzko
do prac związanych z przeprowadzeniem postępowania w
trybie przetargu nieograniczonego przez Bibliotekę
publiczną Gminy Kłodzko z/s w Ołdrzychowicach Kłodzkich
na zadanie publiczne pn. „ Remont i przebudowa filii
Biblioteki Publicznej w Wojborzu” w ramach Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura
Bibliotek 2016- 2020 "

(Anna Podgórska)
02.09.2019 12:22 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 219/2019 z dn. 6.08.2019
r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły
Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku"

(Anna Podgórska)
02.09.2019 12:22 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 218/2019 z dn. 6.08.2019
r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola
Gminnego w Ołdrzychowicach Kłodzkich"

(Anna Podgórska)
02.09.2019 12:21 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 217/2019 z dn. 6.08.2019
r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły
Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Jaszkowej
Dolnej"

(Anna Podgórska)
02.09.2019 12:21 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 216/2019 z dn. 6.08.2019
r. w sprawie opinii na temat przeniesienia nauczyciela
mianowanego ze Szkoły Podstawowej w Krosnowicach do Szkoły
Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku"

(Anna Podgórska)
02.09.2019 12:21 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 215/2019 z dn. 2.08.2019
r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn.
„Zagospodarowanie terenu wraz z budową parkingu przy
Przedszkolu Gminnym w Jaszkowej Dolnej”"

(Anna Podgórska)
02.09.2019 12:21 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 214/2019 z dn. 1.08.2019
r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej
do zbycia 29/2019"

(Anna Podgórska)
02.09.2019 12:21 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 213/2019 z dn. 1.08.2019
r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy 22/D/2019 "

(Anna Podgórska)
02.09.2019 12:21 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 212/2019 z dn. 1.08.2019
r. w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania
pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie
zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników w urzędzie
Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
02.09.2019 12:21 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 211/2019 z dn.
26.07.2019 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia treningu
systemu wczesnego ostrzegania na terenie Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
02.09.2019 12:21 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 210/2019 z dn.
26.07.2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kłodzko na
rok budżetowy 2019"

(Anna Podgórska)
02.09.2019 12:02 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 209/2019 z dn.
25.07.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy nr 21/D/2019"

(Anna Podgórska)
02.09.2019 12:02 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 208/2019 z dn.
25.07.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Rozbudowa
Szkoły Podstawowej w Szalejowie Górnym”"

(Anna Podgórska)
02.09.2019 12:02 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 207/2019 z dn.
24.07.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Budowa
otwartych Stref Aktywności – Podzamek, Roszyce,
Marcinów, Szkoła Podstawowa w Wojborzu, Szkoła
Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku"

(Anna Podgórska)
02.09.2019 12:02 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 206/2019 z dn.
23.07.2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 179/2011
Wójta Gminy Kłodzko z dnia 14 lipca 2011 w sprawie
powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw
przeciwdziałania przemocy w Rodzinie "

(Anna Podgórska)
02.09.2019 12:01 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 205/2019 z dn.
23.07.2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
dotyczącego wyboru dziennych opiekunów sprawujących
opiekę nad dziećmi w wieku lat 3 na terenie Gminy
Kłodzko"

(Anna Podgórska)
02.09.2019 12:01 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 204/2019 z dn.
18.07.2019 r. w sprawie gospodarki gruntami leśnymi
stanowiącymi własność Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
02.09.2019 12:01 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 203/2019 z dn.
18.07.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do zbycia nr 28/2019"

(Anna Podgórska)
02.09.2019 12:01 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 202/2019 z dn.
12.07.2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji
społecznych dotyczących maksymalnego wynagrodzenia
dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Kłodzko,
zasad jego ustalania oraz wysokości opłaty za pobyt u
dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłat za
wyżywienie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie"

(Anna Podgórska)
02.09.2019 12:01 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 201/2019 z dn.
11.07.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do zbycia nr 27/2019"

(Anna Podgórska)
02.09.2019 12:01 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 200/2019 z dn.
11.07.2019 r. w sprawie likwidacji drogi wewnętrznej
stanowiącej własność Gminy Kłodzko położonej we wsi
Krosnowice"

(Anna Podgórska)
25.07.2019 14:19 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 199/2019 z dn.
10.07.2019 r. w spr. zmiany Zarządzenia nr 551/2013 Wójta
Gminy Kłodzko z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie
wyznaczenia samorządowych koordynatorów do spraw
kontaktów z 35 sołectwami na terenie Gminy Kłodzko "

(Anna Podgórska)
25.07.2019 14:19 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 198/2019 z dn.
09.07.2019 r. w spr. powołania Administratora
Bezpieczeństwa Systemu Informatycznego w Urzędzie Gminy
Kłodzko"

(Anna Podgórska)
25.07.2019 14:19 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 197/2019 z dn.
09.07.2019 r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok
budżetowy 2019"

(Anna Podgórska)
25.07.2019 14:19 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 196/2019 z dn.
09.07.2019 r. w spr. wyznaczenia nauczyciela pełniącego
zastępstwo podczas nieobecności dyrektora Szkoły
Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Jaszkowej
Dolnej"

(Anna Podgórska)
25.07.2019 14:19 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 195/2019 z dn.
09.07.2019 r. w spr. zaopiniowania powierzenia stanowiska
wicedyrektora w Szkole Podstawowej z Oddziałami
Integracyjnymi w Szalejowie Górnym"

(Anna Podgórska)
25.07.2019 14:19 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 194/2019 z dn.
05.07.2019 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn.
„Modernizacja zaplecza gastronomicznego oraz Sali
wystawowej w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy
Kłodzko – II przetarg”"

(Anna Podgórska)
25.07.2019 14:19 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 193/2019 z dn.
04.07.2019 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy wykaz nr 20/D/2019"

(Anna Podgórska)
25.07.2019 14:19 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 192/2019 z dn.
04.07.2019 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy wykaz nr 19/D/2019"

(Anna Podgórska)
25.07.2019 14:14 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 191/2019 z dn.
04.07.2019 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa
drogi dz. 126,108 we wsi Piszkowice”"

(Anna Podgórska)
25.07.2019 14:14 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 190/2019 z dn.
02.07.2019 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Dowóz
uczniów do jednostek oświatowych w roku szkolnym
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 – II przetarg”"

(Anna Podgórska)
25.07.2019 14:14 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 189/2019 z dn.
28.06.2019 r. w spr. zmian do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
25.07.2019 14:14 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 188/2019 z dn.
28.06.2019 r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok
budżetowy 2019 r."

(Anna Podgórska)
25.07.2019 14:13 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 187/2019 z dn.
28.06.2019 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Budowa
oświetlenia ulicznego lampami hybrydowymi na terenie Gminy
Kłodzko”"

(Anna Podgórska)
16.07.2019 13:38 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 185/2019 z dn.
25.06.2019 r. w spr. zatwierdzenia konkursów na stanowiska
dyrektorów jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę
Kłodzko"

(Anna Podgórska)
16.07.2019 13:38 Usunięto załącznik Zarządzenie nr 185/2019 z dn.
25.06.2019 r. w spr. zatwierdzenia konkursów na stanowiska
dyrektorów jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę
Kłodzko

(Anna Podgórska)
03.07.2019 14:11 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 186/2019 z dn.
27.06.2019 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do zbycia"

(Anna Podgórska)
03.07.2019 14:11 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 185/2019 z dn.
25.06.2019 r. w spr. zatwierdzenia konkursów na stanowiska
dyrektorów jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę
Kłodzko"

(Anna Podgórska)
03.07.2019 14:11 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 184/2019 z dn.
21.06.2019 r. w spr. powołania Komisji Konkursowej do
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły
Podstawowej w Krosnowicach"

(Anna Podgórska)
03.07.2019 14:11 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 183/2019 z dn.
21.06.2019 r. w spr. powołania Komisji Konkursowej do
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły
Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Jaszkowej
Dolnej"

(Anna Podgórska)
03.07.2019 14:11 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 182/2019 z dn.
21.06.2019 r. w spr. powołania Komisji Konkursowej do
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola
Gminnego w Ołdrzychowicach Kłodzkich"

(Anna Podgórska)
03.07.2019 14:11 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 181/2019 z dn.
21.06.2019 r. w spr. powołania Komisji Konkursowej do
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły
Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku"

(Anna Podgórska)
03.07.2019 14:10 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 180/2019 z dn.
21.06.2019 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy, 18/D/2019"

(Anna Podgórska)
03.07.2019 14:10 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 179/2019 z dn.
21.06.2019 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy, 17/D/2019"

(Anna Podgórska)
03.07.2019 14:01 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 178/2019 z dn.
21.06.2019 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do zbycia wykaz nr 25/2019"

(Anna Podgórska)
03.07.2019 14:01 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 177/2019 z dn.
21.06.2019 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do zbycia wykaz nr 24/2019"

(Anna Podgórska)
03.07.2019 14:01 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 176/2019 z dn.
18.06.2019 r. w spr. zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego samorządowej instytucji kultury pod nazwą
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko z/s w
Ołdrzychowicach Kłodzkich za rok 2018"

(Anna Podgórska)
03.07.2019 14:01 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 175/2019 z dn.
18.06.2019 r. w spr. zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego samorządowej instytucji kultury pod nazwą
Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko z/s w Ołdrzychowicach
Kłodzkich za rok 2018"

(Anna Podgórska)
03.07.2019 14:00 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 174/2019 z dn.
17.06.2019 r. w spr. zmian do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
03.07.2019 14:00 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 173/2019 z dn.
17.06.2019 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn.
„Modernizacja zaplecza gastronomicznego oraz Sali
wystawowej w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy
Kłodzko” "

(Anna Podgórska)
03.07.2019 14:00 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 172A/2019 z dn.
13.06.2019 r. w spr. wyznaczenia Przewodniczącej Komisji
Konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na
kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w
Krosnowicach"

(Anna Podgórska)
03.07.2019 13:49 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 172/2019 z dn.
13.06.2019 r. w spr. wyznaczenia Przewodniczącej Komisji
Konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na
kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im.
Wł. St. Reymonta w Kłodzku"

(Anna Podgórska)
02.07.2019 15:31 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 171/2019 z dn.
13.06.2019 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do zbycia wykaz nr 23/2019"

(Anna Podgórska)
02.07.2019 15:31 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 170/2019 z dn.
13.06.2019 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do zbycia wykaz nr 22/2019"

(Anna Podgórska)
02.07.2019 15:31 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 169/2019 z dn.
13.06.2019 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do zbycia wykaz nr 21/2019"

(Anna Podgórska)
02.07.2019 15:31 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 168/2019 z dn.
13.06.2019 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do zbycia wykaz nr 20/2019"

(Anna Podgórska)
02.07.2019 15:26 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 167/2019 z dn.
12.06.2019 r. w spr. przeprowadzenia konsultacji z
mieszkańcami sołectw projektu zmian uchwały nr
31/VIII/2019 Rady Gminy Kłodzko z dnia 25 stycznia 2019r. w
sprawie nadania Statutu Sołectwa"

(Anna Podgórska)
02.07.2019 15:25 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 166/2019 z dn.
12.06.2019 r. w spr. przekazania środka trwałego"

(Anna Podgórska)
02.07.2019 15:07 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 165/2019 z dn.
11.06.2019 r. w spr. ustalenia Regulaminu Pracy Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych"

(Anna Podgórska)
02.07.2019 15:07 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 164/2019 z dn.
11.06.2019 r. w spr. wyznaczenia Przewodniczącej Komisji
Konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na
kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im.
Stanisława Mikołajczyka w Jaszkowej Dolnej"

(Anna Podgórska)
02.07.2019 15:07 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 163/2019 z dn.
11.06.2019 r. w spr. wyznaczenia Przewodniczącej Komisji
Konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na
kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Gminnego w
Ołdrzychowicach Kłodzkich"

(Anna Podgórska)
02.07.2019 15:07 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 162/2019 z dn.
11.06.2019 r. w spr. opinii na temat przeniesienia
nauczycieli mianowanych ze Szkoły Podstawowej im. Wł. St.
Reymonta w Kłodzku do Szkoły Podstawowej w Krosnowicach"

(Anna Podgórska)
02.07.2019 15:04 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 161/2019 z dn.
07.06.2019 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Udzielenie
i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 6 450
000,00 zł (słownie: sześć milionów czterysta
pięćdziesiąt tysięcy złotych)"

(Anna Podgórska)
02.07.2019 15:04 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 160/2019 z dn.
05.06.2019 r. w spr. sprzedaży samochodu specjalnego
pożarniczego marki STAR model 244 10,7 t nr rejestracyjny
DKL 8HN7, stanowiącego własność Gminy Kłodzko w drodze
przetargu ofertowego oraz powołania komisji przetargowej"

(Anna Podgórska)
02.07.2019 15:04 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 159/2019 z dn.
05.06.2019 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn.
„Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia
mienia Gminy Kłodzko i jednostek organizacyjnych, których
interesy majątkowe objęte są ubezpieczeniem"

(Anna Podgórska)
02.07.2019 15:03 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 158/2019 z dn.
04.06.2019 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. Remont dachu,
części wspólnych i lokalu w ramach projektu „Remont
budynku Piszkowice nr 59 e-f”"

(Anna Podgórska)
02.07.2019 14:39 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 157/2019 z dn.
04.06.2019 r. w spr. odwołania Dyrektora Szkoły
Podstawowej w Krosnowicach z zajmowanego stanowiska"

(Anna Podgórska)
02.07.2019 14:39 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 156/2019 z dn.
04.06.2019 r. w spr. przedłużenia okresu działania
Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie"

(Anna Podgórska)
02.07.2019 14:39 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 155/2019 z dn.
31.05.2019 r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok
budżetowy 2019"

(Anna Podgórska)
02.07.2019 14:39 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 154/2019 z dn.
31.05.2019 r. w spr. ogłoszenia konkursu na stanowisko
dyrektor Szkoły Podstawowej w Krosnowicach "

(Anna Podgórska)
02.07.2019 14:39 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 153/2019 z dn.
31.05.2019 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do zbycia nr 19/2019"

(Anna Podgórska)
02.07.2019 14:39 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 152/2019 z dn.
30.05.2019 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy wykaz nr 16/D/2019"

(Anna Podgórska)
02.07.2019 14:32 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 128/2019 z dn.
26.04.2019 r. w spr. przedłożenia Radzie Gminy Kłodzko
sprawozdania z realizacji rocznego Programu Współpracy
Gminy Kłodzko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
w 2018 roku"

(Anna Podgórska)
02.07.2019 14:28 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 120/2019 z dn.
16.04.2019 r. w spr. powołania koordynatora gminnego oraz
operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji
wyborczych w Gminie Kłodzko w wyborach do Parlamentu
Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r."

(Anna Podgórska)
02.07.2019 14:26 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 73/2019 z dn. 13.02.2019
r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy
2019"

(Anna Podgórska)
02.07.2019 14:22 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 33/2019 z dn. 02.01.2019
r. w spr. czynności kancelaryjnych i zasad obiegu
korespondencji w Urzędzie Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
12.06.2019 13:28 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 151/2019 z dn.
29.05.2019 r. w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki,
ochrony kultury i tradycji"

(Anna Podgórska)
12.06.2019 13:28 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 150/2019 z dn.
28.05.2019 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. Budowa
Przydomowej oczyszczalni ścieków oraz zagospodarowanie
terenu w ramach projektu „Remont budynku Piszkowice nr 59
e-f” "

(Anna Podgórska)
12.06.2019 13:28 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 149/2019 z dn.
23.05.2019 r. w spr. podziału środków finansowych na
udzielenie dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków"

(Anna Podgórska)
12.06.2019 13:27 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 148/2019 z dn.
23.05.2019 r. w spr. powołania Komitetu Organizacyjnego
Dożynek Gminy Kłodzko w 2019 roku"

(Anna Podgórska)
12.06.2019 13:27 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 147/2019 z dn.
23.05.2019 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do zbycia nr 18/2019"

(Anna Podgórska)
12.06.2019 13:24 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 146/2019 z dn.
22.05.2019 r. w spr. powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
dla przeprowadzenia inwentaryzacji, przeglądu stanu i
wyposażenia lokali mieszkalnych należących do zasobu
mieszkaniowego Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
12.06.2019 13:24 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 145/2019 z dn.
21.05.2019 r. w spr. ogłoszenia konkursów na stanowisko
dyrektorów jednostek oświatowych prowadzony przez Gminę
Kłodzko"

(Anna Podgórska)
12.06.2019 13:24 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 144/2019 z dn.
21.05.2019 r. w spr. przeprowadzenia konsultacji
społecznych dotyczących ustalenia obowiązującego od dnia
1 września 2019r. planu sieci publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłodzko oraz
określenia granic ich obwodów z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie"

(Anna Podgórska)
12.06.2019 13:24 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 143/2019 z dn.
21.05.2019 r. w spr. przeprowadzenia konsultacji
społecznych dotyczących ustalenia sieci publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez
Gminę Kłodzko z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie "

(Anna Podgórska)
12.06.2019 13:24 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 142/2019 z dn.
20.05.2019 r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok
budżetowy 2019"

(Anna Podgórska)
12.06.2019 13:24 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 141/2019 z dn.
16.05.2019 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy 15/D/2019"

(Anna Podgórska)
12.06.2019 13:24 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 140/2019 z dn.
16.05.2019 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy wykaz nr 14/D/2019"

(Anna Podgórska)
12.06.2019 13:24 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 139/2019 z dn.
16.05.2019 r. w spr. przekazania sprawozdania finansowego za
rok 2018 organowi stanowiącemu"

(Anna Podgórska)
12.06.2019 13:23 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 138/2019 z dn.
15.05.2019 r. w spr. zmiany Zarządzenia Nr 551/2013 Wójta
Gminy Kłodzko z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie
wyznaczenia samorządowych koordynatorów do spraw
kontaktów z 35 sołectwami na terenie Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
12.06.2019 13:18 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 137/2019 z dn.
14.05.2019 r. w spr. przetwarzania danych osobowych Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy
Kłodzko"

(Anna Podgórska)
12.06.2019 13:18 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 136/2019 z dn.
14.05.2019 r. w spr. powołania Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kłodzku"

(Anna Podgórska)
12.06.2019 13:18 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 135/2019 z dn.
14.05.2019 r. w spr. powołania Komisji do przeprowadzenia
kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych"

(Anna Podgórska)
12.06.2019 13:18 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 134/2019 z dn.
14.05.2019 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenie przetargu nieograniczonego pn. „Utworzenie
klubu „SENIOR+” w Wojborzu"

(Anna Podgórska)
12.06.2019 13:18 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 133/2019 z dn.
13.05.2019 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenie przetargu nieograniczonego pn. „Dowóz
uczniów do jednostek oświatowych w roku szkolnym
2019/2010,2020/2021,2021/2011"

(Anna Podgórska)
12.06.2019 13:18 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 132/2019 z dn.
10.05.2019 r. w spr. wyznaczenia przedstawicieli do ochrony
lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie trwania
przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi
wydarzeniami w wyborach do Parlamentu Europejskiego
zarządzonych na dzień 26 maja 2019"

(Anna Podgórska)
28.05.2019 15:51 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 131/2019 z dn.
09.05.2019 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa
chodnika wraz z oświetleniem oraz parkingu w Starym
Wielisławiu”"

(Anna Podgórska)
28.05.2019 15:51 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 130/2019 z dn.
07.05.2019 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Budowa
drogi dz. nr 382/3 we wsi Żelazno – II przetarg”"

(Anna Podgórska)
28.05.2019 15:51 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 129/2019 z dn.
29.04.2019 r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok
budżetowy 2019"

(Anna Podgórska)
28.05.2019 15:47 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 127/2019 z dn.
26.04.2019 r. w spr. ogłoszenia konkursu ofert na wybór
Operatora Projektu w ramach realizacji zadania publicznego
na terenie gminy Kłodzko (wiejskiej) w formie regrantingu w
zakresie kultury sztuki, ochrony dóbr kultury oraz
powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia tego
konkursu"

(Anna Podgórska)
28.05.2019 15:47 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 126/2019 z dn.
25.04.2019 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy"

(Anna Podgórska)
28.05.2019 15:47 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 125/2019 z dn.
19.04.2019 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenie przetargu nieograniczonego pn. „Remont
budynku Piszkowice nr 59 e-f” "

(Anna Podgórska)
28.05.2019 15:47 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 124/2019 z dn.
18.04.2019 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do dzierżawy wykaz nr 12/D/2019"

(Anna Podgórska)
28.05.2019 15:47 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 123/2019 z dn.
18.04.2019 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do dzierżawy 11/D/2019"

(Anna Podgórska)
28.05.2019 15:41 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie nr 122/2019 z
dn. 18.04.2019 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do zbycia17/2019" na "Zarządzenie nr 122/2019
z dn. 18.04.2019 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do zbycia 17/2019"

(Anna Podgórska)
28.05.2019 15:37 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 122/2019 z dn.
18.04.2019 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do zbycia17/2019"

(Anna Podgórska)
28.05.2019 15:37 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 121/2019 z dn.
16.04.2019 r. w spr. zmiany Zarządzenia Wójta Gminy
Kłodzko nr 372/2012z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie
ustalenia zasad wynajmu świetlic wiejskich stanowiących
mienie komunalne Gminy Kłodzko, niebędących w użyczeniu
Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji z/s w Ołdrzychowicach
Kłodzkich"

(Anna Podgórska)
28.05.2019 15:37 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 119/2019 z dn.
15.04.2019 r. w spr. wprowadzenia Regulaminu zakładowego
funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
28.05.2019 15:37 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 118/2019 z dn.
11.04.2019 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy nr 10/D/2019"

(Anna Podgórska)
28.05.2019 15:37 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 117/2019 z dn.
11.04.2019 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy nr 9/D/2019"

(Anna Podgórska)
17.04.2019 09:35 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 116/2019 z dn.
10.04.2019 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Rozwój i
integracja systemów informatycznych oraz wdrożenie
e-usług publicznych na terenie Gminy Kłodzko”"

(Anna Podgórska)
17.04.2019 09:35 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 115/2019 z dn.
10.04.2019 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Budowa
drogi dz. nr 382/3 we wsi Żelazno”"

(Anna Podgórska)
17.04.2019 09:35 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 114/2019 z dn.
08.04.2019 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa
fabrycznie nowego autobusu w formie leasingu operacyjnego
przeznaczonego do przewozu osób”"

(Anna Podgórska)
17.04.2019 09:35 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 113/2019 z dn.
04.04.2019 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy nr 8/D/2019"

(Anna Podgórska)
17.04.2019 09:35 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 112/2019 z dn.
04.04.2019 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy wykaz nr 7/D/2019"

(Anna Podgórska)
17.04.2019 09:35 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 111/2019 z dn.
04.04.2019 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do zbycia 16/2019"

(Anna Podgórska)
17.04.2019 09:35 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 110/2019 z dn.
03.04.2019 r. w spr. wprowadzenia legitymacji służbowej
dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych"

(Anna Podgórska)
17.04.2019 09:34 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 109/2019 z dn.
01.04.2019 r. w spr. powołania Zespołu do opracowania
projektu raportu o stanie Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
17.04.2019 09:34 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 108/2019 z dn.
01.04.2019 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa
fabrycznie nowego samochodu typu BUS w formie leasingu
operacyjnego dla Centrum Integracji Społecznej Gminy
Kłodzko”"

(Anna Podgórska)
17.04.2019 09:23 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 101/2019 z dn.
22.03.2019 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia przetargu ustnego na dzierżawę
nieruchomości niezabudowanych położonych w Gminie
Kłodzko ogłoszonych na dzień 22 marca 2019 r."

(Anna Podgórska)
16.04.2019 11:07 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 107/2019 z dn.
29.03.2019 r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok
budżetowy 2019"

(Anna Podgórska)
16.04.2019 11:06 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 106/2019 z dn.
28.03.2019 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy wykaz nr 6/D/2019"

(Anna Podgórska)
16.04.2019 11:06 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 105/2019 z dn.
28.03.2019 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy wykaz nr 5/D/2019"

(Anna Podgórska)
16.04.2019 11:06 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 104/2019 z dn.
27.03.2019 r. w spr. przedstawienia organowi stanowiącemu i
Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z
wykonania budżetu Gminy Kłodzko oraz sprawozdania z
wykonania planów finansowych samorządowych instytucji
kultury za 2018r."

(Anna Podgórska)
16.04.2019 11:06 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 103/2019 z dn.
26.03.2019 r. w spr. utworzenia Kapituły do spraw
przyznawania Nagród Roku Gminy Kłodzko „Ranunculus
Penicillatus” oraz ustanowienia Kategorii nagród"

(Anna Podgórska)
16.04.2019 11:06 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 102/2019 z dn.
26.03.2019 r. w spr. przeprowadzenia konsultacji
społecznych dotyczących remontu i przebudowy pomieszczeń
Filii Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko w Wojborzu 138"

(Anna Podgórska)
16.04.2019 11:06 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 101A/2019 z dn.
25.03.2019 r. w spr. przekazania środka trwałego Wodociąg
dla wsi Podzamek, Wodociąg dla wsi Wilcza, Sieć
kanalizacji sanitarnej w Święcku"

(Anna Podgórska)
16.04.2019 10:58 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 100/2019 z dn.
21.03.2019 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do zbycia wykaz nr 15/2019"

(Anna Podgórska)
16.04.2019 10:58 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 99/2019 z dn. 21.03.2019
r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do
zbycia wykaz nr 14/2019"

(Anna Podgórska)
16.04.2019 10:58 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 98/2019 z dn. 21.03.2019
r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do
zbycia wykaz nr 13/2019"

(Anna Podgórska)
16.04.2019 10:58 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 97/2019 z dn. 21.03.2019
r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do
zbycia wykaz nr 12/2019"

(Anna Podgórska)
16.04.2019 10:54 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 96/2019 z dn. 21.03.2019
r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do
zbycia wykaz nr 11/2019"

(Anna Podgórska)
15.04.2019 14:57 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 95/2019 z dn. 21.03.2019
r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do
zbycia wykaz nr 10/2019"

(Anna Podgórska)
15.04.2019 14:57 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 94/2019 z dn. 15.03.2019
r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia
przetargu nieograniczonego pn. „Rozwój i integracja
systemów teleinformatycznych oraz wdrożenie e-usług
publicznych na terenie Gminy Kłodzko”"

(Anna Podgórska)
01.04.2019 14:26 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 93/2019 z dn. 14.03.2019
r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do
zbycia nr wykaz 9/2019"

(Anna Podgórska)
01.04.2019 14:26 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 92/2019 z dn. 14.03.2019
r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do
zbycia nr wykaz 8/2019"

(Anna Podgórska)
01.04.2019 14:26 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 91/2019 z dn. 14.03.2019
r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do
zbycia nr wykaz 7/2019"

(Anna Podgórska)
01.04.2019 14:26 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 90/2019 z dn. 14.03.2019
r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do
zbycia nr wykaz 6/2019"

(Anna Podgórska)
01.04.2019 14:26 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 89/2019 z dn. 13.03.2019
r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy
2019"

(Anna Podgórska)
01.04.2019 14:26 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 88/2019 z dn. 12.03.2019
r. w spr. przeprowadzenia konsultacji społecznych
dotyczących tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłodzko
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie "

(Anna Podgórska)
01.04.2019 14:26 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 87/2019 z dn. 11.03.2019
r. w spr. zmiany zarządzenia Nr 83/2019 Wójta Gminy
Kłodzko z dnia 6 marca 2019 roku w sprawie powołania
Sołeckich Komisji Wyborczych"

(Anna Podgórska)
01.04.2019 14:26 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 86/2019 z dn. 08.03.2019
r. w spr. przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu
uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Rocznego programu
współpracy Gminy Kłodzko z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2019 rok"

(Anna Podgórska)
01.04.2019 14:21 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 85/2019 z dn. 07.03.2019
r. w spr. upoważnia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
Gminy Kłodzko do organizacji i realizacji prac społecznie
użytecznych na terenie gminy Kłodzko "

(Anna Podgórska)
01.04.2019 14:21 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 84/2019 z dn. 07.03.2019
r. w spr. zarządzenia drukowania kart do głosowania w
wyborach na Sołtysów w Gminie Kłodzko zarządzonych na
dzień 17 marca 2019 r."

(Anna Podgórska)
01.04.2019 14:21 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 83/2019 z dn. 06.03.2019
r. w spr. powołania Sołeckich Komisji Wyborczych"

(Anna Podgórska)
01.04.2019 14:21 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 82/2019 z dn. 01.03.2019
r. w spr. powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli
prawidłowości danych zawartych w złożonych
oświadczeniach o wartości sprzedaży napojów
alkoholowych, składanych przez przedsiębiorców do 31
stycznia każdego roku"

(Anna Podgórska)
01.04.2019 14:18 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 81/2019 z dn. 01.03.2019
r. w spr. wprowadzania i aktualizowania danych
oprogramowania ERGO w Urzędzie Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
01.04.2019 14:18 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 80/2019 z dn. 28.02.2019
r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy
2019"

(Anna Podgórska)
01.04.2019 14:18 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 79/2019 z dn. 28.02.2019
r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych
do dzierżawy wykaz nr 4/D/2019"

(Anna Podgórska)
01.04.2019 14:18 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 78/2019 z dn. 26.02.2019
r. w spr. sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w
Zarządzeniu nr 52/2019 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 18
stycznia 2019r. w sprawie zaciągnięcia długo terminowej
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej "

(Anna Podgórska)
01.04.2019 14:18 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 77/2019 z dn. 25.02.2019
r. w spr. podziału środków finansowych na udzielenie
dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków"

(Anna Podgórska)
25.02.2019 11:14 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 58/2019 z dn. 22.01.2019
r. w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji"

(Anna Podgórska)
25.02.2019 11:13 Usunięto załącznik Zarządzenie nr 58/2019 z dn.
22.01.2019 r. w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji

(Anna Podgórska)
21.02.2019 14:27 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 76/2019 z dn. 19.02.2019
r. w spr. wyznaczenia pracowników Urzędu Gminy Kłodzko do
prac związanych z przeprowadzeniem postępowań w trybie
przetargów nieograniczonych przez Ośrodek Kultury, Sportu
i Rekreacji Gminy Kłodzko na zadanie publiczne pn.
„Budowa twórczych świetlic tematycznych w
miejscowościach Droszków, Gorzuchów i Młynów w ramach
projektu pod nazwą „Budowa twórczych świetlic
tematycznych w miejscowościach Droszków, Gorzuchów i
Młynów”"

(Anna Podgórska)
21.02.2019 14:27 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 75/2019 z dn. 19.02.2019
r. w spr. powołania Kapituły ds. przyznawania stypendiów
im. Grzegorza Ciechowskiego w Gminie Kłodzko dla uczniów
szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, policealnych i
wyższych oraz ustalenia jej zadań i trybu pracy"

(Anna Podgórska)
21.02.2019 14:27 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 74/2019 z dn. 14.02.2019
r. w spr. przeprowadzenia wyborów Sołtysów w Gminie
Kłodzko"

(Anna Podgórska)
21.02.2019 14:27 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 72/2019 z dn. 08.02.2019
r. w spr. wprowadzenia procedury udzielania przez Gminę
Kłodzko pożyczki organizacji pozarządowej Odział
Terenowy Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” z
siedzibą w Świdnicy"

(Anna Podgórska)
21.02.2019 14:27 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 71/2019 z dn. 01.02.2019
r. w spr. zmiany Zarządzenia Nr 551/2013 Wójta Gminy
Kłodzko z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie wyznaczenia
samorządowych koordynatorów do spraw kontaktów z 35
sołectwami na terenie Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
21.02.2019 14:27 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 70/2019 z dn. 31.01.2019
r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy
2019"

(Anna Podgórska)
21.02.2019 14:27 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 69/2019 z dn. 31.01.2019
r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia
przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja Domu Ludowego
w Szalejowie Dolnym”"

(Anna Podgórska)
21.02.2019 14:27 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 68/2019 z dn. 30.01.2019
r. w spr. zmiany zarządzenia nr 31A/2018 Wójta Gminy
Kłodzko z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie przekazania w
trwały zarząd Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Gminy
Kłodzko środków trwałych"

(Anna Podgórska)
21.02.2019 14:27 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 67/2019 z dn. 29.01.2019
r. w spr. określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do
przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej"

(Anna Podgórska)
21.02.2019 14:27 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 66/2019 z dn. 29.01.2019
r. w spr. terminów przeprowadzenia postępowania
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku
szkolnym 2019/2020 do przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas I
szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłodzko"

(Anna Podgórska)
21.02.2019 14:27 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 65/2019 z dn. 28.01.2019
r. w spr. zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy
Kłodzko"

(Anna Podgórska)
21.02.2019 14:18 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 64/2019 z dn. 25.01.2019
r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia
przetargu nieograniczonego pn. „Budowa drogi dz. nr 559 we
wsi Wojbórz”"

(Anna Podgórska)
21.02.2019 14:18 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 63/2019 z dn. 24.01.2019
r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych
do dzierżawy wykaz nr 3/D/2019"

(Anna Podgórska)
21.02.2019 14:18 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 62/2019 z dn. 24.01.2019
r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych
do dzierżawy wykaz nr 2/D/2019"

(Anna Podgórska)
21.02.2019 14:18 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 61/2019 z dn. 24.01.2019
r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych
do dzierżawy wykaz nr 1/D/2019"

(Anna Podgórska)
21.02.2019 14:18 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 60/2019 z dn. 24.01.2019
r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia
przetargu nieograniczonego pn. „Budowa twórczej
świetlicy tematycznej w miejscowości Kamieniec w ramach
projektu po nazwą „Budowa twórczych świetlic
tematycznych w miejscowości Łączna, Kamieniec i
Roszyce”"

(Anna Podgórska)
21.02.2019 14:18 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 59/2019 z dn. 23.01.2019
r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia
przetargu nieograniczonego pn. „Budowa twórczej
świetlicy tematycznej w miejscowości Roszyce w ramach
projektu po nazwą „Budowa twórczych świetlic
tematycznych w miejscowości Łączna, Kamieniec i
Roszyce” "

(Anna Podgórska)
21.02.2019 14:18 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 58/2019 z dn. 22.01.2019
r. w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji"

(Anna Podgórska)
24.01.2019 14:58 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 57/2019 z dn. 21.01.2019
r. w spr. powołania Komisji do brakowania dokumentacji
niearchiwalnej, przechowywanej w archiwum zakładowym
Urzędu Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
24.01.2019 14:58 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 56/2019 z dn. 21.01.2019
r. w spr. powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia
I przetargu ustnego na dzierżawę nieruchomości
niezabudowanych położonych w Gminie Kłodzko ogłoszonego
na dzień 21,22 stycznia 2019 r. przeznaczonych do
użytkowania rolniczego"

(Anna Podgórska)
24.01.2019 14:58 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 55/2019 z dn. 18.01.2019
r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do
sprzedaży nr 5/2019"

(Anna Podgórska)
24.01.2019 14:57 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 54/2019 z dn. 18.01.2019
r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do
sprzedaży nr 4/2019"

(Anna Podgórska)
24.01.2019 14:57 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 53/2019 z dn. 18.01.2019
r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy
2019"

(Anna Podgórska)
24.01.2019 14:57 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 52/2019 z dn. 18.01.2019
r. w spr. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej"

(Anna Podgórska)
24.01.2019 14:53 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 51/2019 z dn. 18.01.2019
r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy
2019"

(Anna Podgórska)
24.01.2019 14:53 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 50/2019 z dn. 16.01.2019
r. w spr. wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Kłodzko
części lokali przeznaczonych na wynajem jako lokale
socjalne"

(Anna Podgórska)
24.01.2019 14:53 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 49/2019 z dn. 15.01.2019
r. w spr. przeprowadzenia konsultacji społecznych
dotyczących regulaminu przyznawania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie"

(Anna Podgórska)
24.01.2019 14:53 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 48/2019 z dn. 15.01.2019
r. w spr. przeprowadzenia konsultacji społecznych
dotyczących opłat za korzystanie w wychowania
przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Kłodzko z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie"

(Anna Podgórska)
24.01.2019 14:53 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 47/2019 z dn. 11.01.2019
r. w spr. uzgodnienia warunków korzystania ze stołówek w
jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kłodzko
w roku 2019"

(Anna Podgórska)
21.01.2019 11:59 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 37/2019 z dn. 03.01.2019
r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy
2019"

(Anna Podgórska)
21.01.2019 11:55 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 29/2018 z dn. 31.12.2018
r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy
2018"

(Anna Podgórska)
15.01.2019 11:30 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 46/2019 z dn. 11.01.2019
r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia
przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie usług
pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz
Urzędu Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
15.01.2019 11:30 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 45/2019 z dn. 10.01.2019
r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do
zbycia nr 3/2019"

(Anna Podgórska)
15.01.2019 11:30 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 44/2019 z dn. 10.01.2019
r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do
zbycia nr 2/2019"

(Anna Podgórska)
15.01.2019 11:30 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 43/2019 z dn. 10.01.2019
r. w spr. powołania zespołu ds. zasad udzielania dotacji
celowych na realizację przedsięwzięć związanych z
ochroną środowiska i gospodarką wodną "

(Anna Podgórska)
15.01.2019 11:11 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 42/2019 z dn. 10.01.2019
r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia
przetargu nieograniczonego pn. „Budowa oświetlenia
drogowego w Gminie Kłodzko część 1”"

(Anna Podgórska)
15.01.2019 11:11 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 41/2019 z dn. 08.01.2019
r. w spr. ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań
publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i
sportu oraz powołania Komisji Konkursowej do
przeprowadzenia tego konkursu"

(Anna Podgórska)
15.01.2019 11:09 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 40/2019 z dn. 08.01.2019
r. w spr. przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
sołectw w sprawie projektu statutu Sołectw Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
15.01.2019 11:09 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 39/2019 z dn. 08.01.2019
r. w spr. przeprowadzenia konsultacji społecznych Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019"

(Anna Podgórska)
15.01.2019 11:07 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 38/2019 z dn. 08.01.2019
r. w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania
kultury fizycznej i sportu ze środków finansowych Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Przeciwdziałania Narkomanii oraz powołania Komisji
Konkursowej do przeprowadzenia tego konkursu "

(Anna Podgórska)
15.01.2019 11:07 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 36/2019 z dn. 03.01.2019
r. w spr. powołania zespołu ds. kontroli przestrzegania
minimalnych wymagań co do wyposażenia obiektów, w
których świadczone są usługi hotelarskie oraz
opiniowania wniosków w wpis do ewidencji obiektów
hotelarskich"

(Anna Podgórska)
15.01.2019 11:07 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 35/2019 z dn. 03.01.2019
r. w spr. ogłoszenia nieruchomości przeznaczonych do
zbycia wykaz nr 1/2019"

(Anna Podgórska)
15.01.2019 11:07 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 34/2019 z dn. 02.01.2019
r. w spr. wprowadzenia instrukcji dotyczącej zasad
rozliczania usług dodatkowych wykonywanych przez Zakład
Wodociągów i Kanalizacji Gminy Kłodzko oraz ustalenia
wysokości cen i stawek opłat za usługi dodatkowe
wykonywane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy
Kłodzko na rzecz odbiorcy"

(Anna Podgórska)
15.01.2019 11:07 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 32/2019 z dn. 02.01.2019
r. w spr. zmiany Regulaminu pracy Urzędu Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
15.01.2019 11:00 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 31A/2018 z dn.
31.12.2018 r. w spr. przekazania środka trwałego pn.
„Docinek sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w
Jaszkowej Dolnej” pn. „Odcinek sieci wodociągowej do
budynku – Święcko 4a”"

(Anna Podgórska)
15.01.2019 11:00 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 30/2018 z dn. 31.12.2018
r. w spr. ustalenia stawek i zasad najmu pomieszczeń w
obiektach szkolnych"

(Anna Podgórska)
15.01.2019 11:00 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 28/2018 z dn. 21.12.2018
r. w spr. powołania Zespołu do spraw Koordynacji Kontroli
Zarządczej w Urzędzie Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
15.01.2019 11:00 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 27/2018 z dn. 21.12.2018
r. w spr. przekazania średniego samochodu pożarniczego MAN
TLF Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Wielisławiu "

(Anna Podgórska)
15.01.2019 11:00 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 26/2018 z dn. 13.12.2018
r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy
2018"

(Anna Podgórska)
15.01.2019 11:00 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 25/2018 z dn. 13.12.2018
r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych
do dzierżawy"

(Anna Podgórska)
20.12.2018 13:14 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Zarządzenie nr 6/2018 z dn. 23.11.2018 r. w
spr. powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I
przetargu ustnego na dzierżawę nieruchomości
niezabudowanej położonej w Ołdrzychowicach Kłodzkich
ogłoszonego na dzień 26,27,28 listopada 2018r.
przeznaczonych do użytkowania rolniczego" na "Zarządzenie
nr 6/2018 z dn. 26.11.2018 r. w spr. powołania Komisji
Przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego na
dzierżawę nieruchomości niezabudowanej położonej w
Ołdrzychowicach Kłodzkich ogłoszonego na dzień 26,27,28
listopada 2018r. przeznaczonych do użytkowania rolniczego"

(Anna Podgórska)
20.12.2018 13:13 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 6/2018 z dn. 23.11.2018
r. w spr. powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia
I przetargu ustnego na dzierżawę nieruchomości
niezabudowanej położonej w Ołdrzychowicach Kłodzkich
ogłoszonego na dzień 26,27,28 listopada 2018r.
przeznaczonych do użytkowania rolniczego"

(Anna Podgórska)
18.12.2018 15:05 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 24/2018 z dn. 13.12.2018
r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do
zbycia wykaz nr 34/2018"

(Anna Podgórska)
18.12.2018 15:05 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 23/2018 z dn. 13.12.2018
r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do
zbycia wykaz nr 33/2018"

(Anna Podgórska)
18.12.2018 15:05 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 22/2018 z dn. 13.12.2018
r. w spr. powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia
postępowania przetargowego na sprzedaż i dzierżawę
nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłodzko "

(Anna Podgórska)
18.12.2018 15:02 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 21/2018 z dn. 11.12.2018
r. w spr. powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia
I przetargu ustnego na dzierżawę nieruchomości
niezabudowanej położonej w Ołdrzychowicach Kłodzkich
ogłoszonego na dzień 11 grudnia 2018r. przeznaczonej pod
ogródek przydomowy "

(Anna Podgórska)
18.12.2018 15:02 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 20/2018 z dn. 7.12.2018
r. w spr. powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia
I przetargu ustnego na dzierżawę nieruchomości
niezabudowanej położonej w Ołdrzychowicach Kłodzkich
ogłoszonego na dzień 07 grudnia 2018r. przeznaczonych pod
obiekty nietrwałe typu garaż"

(Anna Podgórska)
18.12.2018 15:02 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 19/2018 z dn. 6.12.2018
r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych
do dzierżawy wykaz nr 39/D/2018"

(Anna Podgórska)
18.12.2018 15:02 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 18/2018 z dn. 6.12.2018
r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych
do dzierżawy wykaz nr 38/D/2018"

(Anna Podgórska)
18.12.2018 15:02 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 17/2018 z dn. 6.12.2018
r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do
zbycia nr 32/2018"

(Anna Podgórska)
07.12.2018 12:48 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 16/2018 z dn. 6.12.2018
r. w spr. powołania zespołu zadaniowego ds. Wdrażania
Strategii Rozwoju "

(Anna Podgórska)
07.12.2018 12:48 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 15/2018 z dn. 4.12.2018
r. w spr. powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli
kontraktowych ubiegających się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego"

(Anna Podgórska)
07.12.2018 12:48 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 14/2018 z dn. 4.12.2018
r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia
przetargu niegraniczonego pn. „Serwis sieci i urządzeń
oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kłodzko w latach
2019 -2021 będącego własnością Gminy Kłodzko”"

(Anna Podgórska)
07.12.2018 12:48 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 13/2018 z dn. 4.12.2018
r. w spr. ogłoszenia konkursu na najładniejsze
świąteczne centrum wsi"

(Anna Podgórska)
07.12.2018 12:48 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 12/2018 z dn. 3.12.2018
r. w spr. zmiany Regulaminu pracy Urzędu Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
07.12.2018 12:48 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 11/2018 z dn. 3.12.2018
r. w spr. ustanowienia Pełnomocnika Wójta Gminy Kłodzko
do spraw wyborów"

(Anna Podgórska)
07.12.2018 12:21 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 10/2018 z dn. 30.11.2018
r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy
2018"

(Anna Podgórska)
07.12.2018 12:21 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 9/2018 z dn. 29.11.2018
r. w spr. wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia
wykaz nr 31/2018"

(Anna Podgórska)
07.12.2018 12:17 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 8/2018 z dn. 29.11.2018
r. w spr. wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia
wykaz nr 30/2018"

(Anna Podgórska)
07.12.2018 12:17 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 7/2018 z dn. 29.11.2018
r. w spr. ustalenia składu osobowego Społecznej Komisji
Mieszkaniowej oraz ustalenia zasad jej działania"

(Anna Podgórska)
07.12.2018 12:17 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 5/2018 z dn. 23.11.2018
r. w spr. powierzenia spraw gminy Zastępcy Wójta Gminy
Kłodzko"

(Anna Podgórska)
07.12.2018 12:03 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 4/2018 z dn. 23.11.2018
r. w spr. powołania Zastępcy Wójta Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
07.12.2018 12:03 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 3/2018 z dn. 23.11.2018
r. w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji"

(Anna Podgórska)
07.12.2018 12:03 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 2/2018 z dn. 22.11.2018
r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do
zbycia wykaz nr 29/2018"

(Anna Podgórska)
07.12.2018 12:03 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 1/2018 z dn. 22.11.2018
r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do
zbycia wykaz nr 28/2018"

(Anna Podgórska)
07.12.2018 11:54 Utworzenie dokumentu. (Anna Podgórska)