Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 INFORMACJA DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH
UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ W
I i II POŁROCZU 2019 r.
 
 1. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przysługuje producentowi rolnemu.
 2. Za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
 3. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.
 4. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zależnego, zwrot podatku przysługuje posiadaczowi zależnemu.
 5. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyrażana we wniosku i nie dotyczy współmałżonków).
 6. Podstawą do określenia rocznego limitu zwrotu podatku dla producenta rolnego jest powierzchnia użytków rolnych wyrażona w ha fizycznych oraz dla producentów rolnych posiadających bydło - średnai roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.
 7. Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
 8. Możliwy jest zwrot oryginałów faktur VAT po ich skopiowaniu i umieszczeniu na kopiach odpowiednich adnotacji urzędowych przez upoważnionego pracownika urzędu.
Producenci rolni, którzy są posiadaczami lub współposiadaczami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Kłodzko, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w terminie:
 • od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r.
 • od 1 sierpnia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r.
odpowiedni wniosek należy złożyć do Wójta Gminy Kłodzko wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego oraz producenci rolni posiadający bydło - dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje p liczbie duzych jednostek przeliczeniowych bydła, w odniesieniu do kazdej liczby stada tego producenta, w ostatnim dniu kazdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złozony wniosek o zwrot podatku.
W przypadku:
1) skladania wniosku w okresie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. należy załączyć FV za okres od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.,
2) skladania wniosku w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. należy załączyć FV za okres od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r.,

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

 1. Przesłać pocztą.
 2. Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.
 3. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.
Kwotę zwrotu podatku akcyzowego na 2019 r. ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego.
 
Limit zwrotu podatku w 2019 r. wynosi:
100,00 zł * ilość użytków rolnych
oraz dla producentów rolnych posiadających bydło:
30,00 zł * średnia roczna liczba duzych jednostek przeliczeniowych bydła

Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych  – 100 l
Limit ilości oleju napędowego na średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła - 30 l
Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego w 2019 roku – 1,00 zł
 
W terminie do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku wydawana jest odpowiednia decyzja.

Wypłata zwrotu podatku przeznanego na podstawie decyzji następuje w terminach:
 • od dnia 1 - 30 kwietnia 2019 r. - w przypadku wniosków złozonych w miesiącu lutym 2019 r.
 • od dnia 1 - 31 października 2019 r. - w przypadku wniosków złożonych w miesiącu sierpniu 2019 r.
gotówką w kasie Urzędu Gminy Kłodzko lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
 
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednistwem Wójta Gminy Kłodzko, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
 
Obowiązujący formularz wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej znajduje się w załączniku poniżej.
 
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 10.03.2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1340 z późn. zm.).
2. Rozporzadzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystawnego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2019 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2313).
3. Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystawnego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2466).
 
**************************************************************************************************
Z dniem 6 marca 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 428)
 
Artykuł 1 przedmiotowej ustawy otrzymał następujące brzmienie:
„Art. 1. Ustawa określa zasady oraz tryb zwrotu podatku akcyzowego, zwanego dalej „zwrotem podatku”, zawartego w cenie oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48, kodem CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19 oraz kodem CN 3826 00, wykorzystywanego do produkcji rolnej, zwanego dalej „olejem napędowym”.”.
 
W 2019 roku pierwszy termin, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, upływa z dniem 31 marca. W przypadku złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w pierwszym terminie:.
1) zwrot tego podatku przyznaje się za okres 6 miesięcy poprzedzających luty 2019 roku;
2) wypłata zwrotu tego podatku przyznanego na podstawie decyzji, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, następuje w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 31 maja 2019 roku.
 
Decyzje wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy:
1) o odmowie przyznania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – w przypadku gdy wniosek o zwrot tego podatku dotyczył oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19,
2) przyznające zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej a nieuwzględniające oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19
 
– mogą być zmieniane na wniosek producenta rolnego, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, albo z urzędu, przez przyznanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oznaczonego kodem CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19.
 
Wniosek, o którym mowa powyżej, składa się w terminie do dnia 31 marca 2019 roku, a decyzję w sprawie zmiany decyzji, wydaje się w terminie do dnia 30 kwietnia 2019 roku.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Podmiot udostępniający informację:URZĄD GMINY KŁODZKO
Informację opublikował:Patrycja Sakowska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.05.2018 14:08

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
05.07.2019 15:20 Dodano załącznik "formularz do wniosku o zwrot podatku
akcyzowego "

(Patrycja Sakowska)
05.07.2019 15:19 Usunięto załącznik Formularz informacji
(Patrycja Sakowska)
11.03.2019 15:22 Edycja dokumentu (Patrycja Sakowska)
11.03.2019 15:19 Edycja dokumentu (Patrycja Sakowska)
14.01.2019 12:57 Dodano załącznik "Wniosek o zwrot podatku akcyzowego -
druk aktywny"

(Patrycja Sakowska)
14.01.2019 12:55 Usunięto załącznik wniosek o zwrot podatku akcyzowego
(Patrycja Sakowska)
14.01.2019 12:26 Edycja dokumentu (Patrycja Sakowska)
06.08.2018 10:56 Dodano załącznik "wniosek o zwrot podatku akcyzowego"
(Patrycja Sakowska)
06.08.2018 10:56 Usunięto załącznik wniosek o zwrot podatku akcyzowego
(Patrycja Sakowska)
06.08.2018 10:44 Dodano załącznik "wniosek o zwrot podatku akcyzowego"
(Patrycja Sakowska)
06.08.2018 10:44 Usunięto załącznik Wniosek o zwrot podatku akcyzowego
(Patrycja Sakowska)
16.07.2018 12:38 Dodano załącznik "Formularz informacji "
(Patrycja Sakowska)
16.07.2018 12:37 Usunięto załącznik Formularz informacji
(Patrycja Sakowska)
16.07.2018 12:30 Dodano załącznik "Formularz informacji"
(Patrycja Sakowska)
16.07.2018 12:29 Usunięto załącznik Formularz informacji
(Patrycja Sakowska)
01.06.2018 11:04 Edycja dokumentu (Patrycja Sakowska)
01.06.2018 11:02 Edycja dokumentu (Patrycja Sakowska)
01.06.2018 10:53 Dodano załącznik "Formularz informacji"
(Patrycja Sakowska)
01.06.2018 10:15 Dodano załącznik "Wniosek o zwrot podatku akcyzowego"
(Patrycja Sakowska)
01.06.2018 10:14 Usunięto załącznik Wniosek o zwrot podatku akcyzowego
(Patrycja Sakowska)
24.05.2018 14:42 Edycja dokumentu (Patrycja Sakowska)
24.05.2018 14:33 Dodano załącznik "Wniosek o zwrot podatku akcyzowego"
(Patrycja Sakowska)
24.05.2018 14:08 Utworzenie dokumentu. (Patrycja Sakowska)