PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

I. Opodatkowaniem podatkiem od środków transportowych podlegają:

 1. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony.
 2. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton.
 3. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton.
 4. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton.
 5. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
 6. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
 7. Autobusy.

II. Podatnikami  podatku od środków transportowych są:

 1. Osoby fizyczne,
 2.  Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, w których posiadaniu znajdują się pojazdy podlegające opodatkowaniu.
 3. Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.

III. Powstanie obowiązku podatkowego.

Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca  następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

IV. Terminy i sposoby płatności podatku od środków transportowych

Podatek od środków transportowych jest płatny bez wezwania
w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie:

 • do dnia 15 lutego - I rata,
 • do dnia 15 września - II rata, każdego roku.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał :

 • po dniu 1 lutego, a przed 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie:

w ciągu 14 dni od powstania obowiązku podatkowego - I rata,

do dnia 15 września danego roku - II rata,

 • od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Podatnicy podatku od środków transportowych zobowiązani są, w terminie do 15 lutego każdego roku podatkowego, składać właściwemu organowi podatkowemu deklaracje na podatek od środków transportowych wraz z załącznikami o posiadanych środkach transportowych oraz klauzulą informacyjną.

DT- 1 deklaracja  na podatek od środków transportowych

DT-1/A - załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych

Podstawa prawna :

 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2436)

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
Podmiot udostępniający informację:URZĄD GMINY KŁODZKO
Informację opublikował:Patrycja Sakowska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.05.2018 14:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
05.07.2019 14:59 Edycja dokumentu (Patrycja Sakowska)
05.07.2019 14:59 Dodano załącznik "Klauzula informacyjna do deklaracji na
podatek od środków transportowych"

(Patrycja Sakowska)
05.07.2019 14:58 Usunięto załącznik Klauzula Informacyjna do deklaracji na
podatek od środków transportowych

(Patrycja Sakowska)
14.01.2019 11:07 Edycja dokumentu (Patrycja Sakowska)
14.01.2019 11:03 Zmieniono tytuł załącznika z "Klauzula Informacyjna " na
"Klauzula Informacyjna do deklaracji na podatek od środków
transportowych"

(Patrycja Sakowska)
14.01.2019 11:02 Zmieniono tytuł załącznika z "DT-1 deklaracja na podatek
od środków transportowych" na "DT-1 deklaracja na podatek
od środków transportowych - PDF"

(Patrycja Sakowska)
14.01.2019 11:01 Zmieniono tytuł załącznika z "DT-1A załącznik do
deklaracji na podatek od środków transportowych" na "DT-1A
załącznik do deklaracji na podatek od środków
transportowych - PDF"

(Patrycja Sakowska)
14.01.2019 11:01 Zmieniono tytuł załącznika z "Deklaracja na podatek od
środków transportowych DT-1 wraz z załącznikiem DR-1/A"
na "Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1
wraz z załącznikiem DR-1/A - druk aktywny"

(Patrycja Sakowska)
14.01.2019 11:00 Dodano załącznik "Deklaracja na podatek od środków
transportowych DT-1 wraz z załącznikiem DR-1/A"

(Patrycja Sakowska)
31.12.2018 14:06 Dodano załącznik "DT-1A załącznik do deklaracji na
podatek od środków transportowych"

(Patrycja Sakowska)
31.12.2018 14:05 Dodano załącznik "DT-1 deklaracja na podatek od środków
transportowych"

(Patrycja Sakowska)
31.12.2018 13:50 Edycja dokumentu (Patrycja Sakowska)
31.12.2018 13:47 Usunięto załącznik DT-1 Deklaracja na podatek od
środków transportowych

(Patrycja Sakowska)
31.12.2018 13:47 Usunięto załącznik DT-1/A Załącznik do deklaracji na
podatek od środków transportowych

(Patrycja Sakowska)
13.06.2018 10:12 Dodano załącznik "Klauzula Informacyjna "
(Patrycja Sakowska)
01.06.2018 11:39 Dodano załącznik "DT-1/A Załącznik do deklaracji na
podatek od środków transportowych"

(Patrycja Sakowska)
01.06.2018 11:39 Dodano załącznik "DT-1 Deklaracja na podatek od środków
transportowych"

(Patrycja Sakowska)
01.06.2018 11:37 Usunięto załącznik DT-1/A Załącznik do deklaracji na
podatek od środków transportowych

(Patrycja Sakowska)
01.06.2018 11:37 Usunięto załącznik DT-1 Deklaracja na podatek od
środków transportowych

(Patrycja Sakowska)
24.05.2018 14:52 Edycja dokumentu (Patrycja Sakowska)
24.05.2018 14:03 Utworzenie dokumentu. (Patrycja Sakowska)