Akty prawa miejscowego 2018

Uchwała nr 394/VII/2018 Rady Gminy Kłodzko z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 362/VI/2013 Rady Gminy Kłodzko z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej o nazwie Żłobek Gminny w Ołdrzychowicach Kłodzkich

Uchwała nr 395/VII/2018 Rady Gminy Kłodzko z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłodzko

Uchwała nr 400/VII/2018 Rady Gminy Kłodzko z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Kłodzko, działającej w formie jednostki budżetowej pod nazwą „Zespół Żłobków Gminy Kłodzko” oraz nadania jej statutu

Uchwała nr 401/VII/2018 Rady Gminy Kłodzko z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 184/VII/2016 Rady Gminy Kłodzko z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie określenia maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Kłodzko, zasad jego ustalania oraz wysokości opłaty za pobyt u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłat za wyżywienie

Uchwała nr 403/VII/2018 Rady Gminy Kłodzko z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie warunków, trybu oraz zakresie udzielania pomocy uzdolnionym uczniom i studentom w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów i studentów z terenu Gminy Kłodzko im. Grzegorza Ciechowskiego

Uchwała nr 404/VII/2018 Rady Gminy Kłodzko z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 50/VI/2011 Rady Gminy Kłodzko z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną

Porozumienie Wójta Gminy Kłodzko; Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zarządzania drogą powiatową nr 3247D w miejscowości Święcko

Uchwała nr 408/VII/2018 Rady Gminy Kłodzko z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kłodzko na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Uchwała nr 409/VII/2018 Rady Gminy Kłodzko z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kłodzko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała nr 410/VII/2018 Rady Gminy Kłodzko z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kłodzko

Uchwała nr 411/VII/2018 Rady Gminy Kłodzko z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kłodzko

Uchwała nr 430/VII/2018 Rady Gminy Kłodzko z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko

Uchwała nr 434/VII/2018 Rady Gminy Kłodzko z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Kłodzko

Uchwała nr 454/VII/2018 Rady Gminy Kłodzko z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w  2018 roku na terenie Gminy Kłodzko

Uchwała nr 452/VII/2018 Rady Gminy Kłodzko z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kłodzko, w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w Gminie Kłodzko

Uchwała nr 451/VII/2018 Rady Gminy Kłodzko z dnia 15 czerwca 2018 r. dotycząca uchylenia uchwały nr 403/VII/2018 Rady Gminy Kłodzko z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie warunków, trybu oraz zakresie udzielania pomocy uzdolnionym uczniom i studentom w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów i studentów z terenu Gminy Kłodzko im. Grzegorza Ciechowskiego

Uchwała nr 439/VII/2018 Rady Gminy Kłodzko z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodzko, dla wsi Szalejów Dolny”

Uchwała nr 442/VII/2018 Rady Gminy Kłodzko z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schroniskach dla osób bezdomnych

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.50.6.2018.MS6 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18 czerwca 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały nr 442/VII/2018 Rady Gminy Kłodzko z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - schroniskach dla bezdomnych

Uchwała nr 441/VII/2018 Rady Gminy Kłodzko z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kłodzko

Uchwała nr 440/VII/2018 Rady Gminy Kłodzko z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie połączenia żłobków Gminy Kłodzko w zespół oraz nadania zespołowi statutu

Uchwała nr 457/VII/2018 Rady Gminy Kłodzko z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Aktywny Senior”

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.50.9.2018.MS6 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18 lipca 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały nr 457/VII/2018 Rady Gminy Kłodzko z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Aktywny Senior”

Uchwała nr 460/VII/2018 Rady Gminy Kłodzko z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kłodzko”

Uchwała nr 461/VII/2018 Rady Gminy Kłodzko z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Aktywny Senior”

Uchwała nr 462/VII/2018 Rady Gminy Kłodzko z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schroniskach dla osób bezdomnych

Uchwała nr 471/VII/2018 Rady Gminy Kłodzko z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok

Uchwała nr 474/VII/2018 Rady Gminy Kłodzko z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kłodzko

Uchwała nr 477/VII/2018 Rady Gminy Kłodzko z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok

Uchwała nr 480/VII/2018 Rady Gminy Kłodzko z dnia 18 października 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 352/VII/2017 Rady Gminy Kłodzko z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych

Uchwała nr 8/VIII/2018 Rady Gminy Kłodzko z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kłodzko na rok 2019

Uchwała nr 15/VIII/2018 Rady Gminy Kłodzko z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

Uchwała nr 13/VIII/2018 Rady Gminy Kłodzko z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania nieodpłatnie z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Akty prawa miejscowego 2018
Podmiot udostępniający informację:URZĄD GMINY KŁODZKO
Informację opublikował:Anna Podgórska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.03.2018 15:12

Rejestr zmian dokumentu

pokaż