PODATEK ROLNY DLA OSÓB PRAWNYCH

PODATEK ROLNY DLA OSOBY PRAWNEJ

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jedn.: Dz.U z 2017 r. poz.1892 z późn. zm.)

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Kłodzko

ul. Okrzei 8a

Referat finansowy, piętro: II, pokój: 306

tel. 74 647 41 25 lub 74 647 41 26

Godziny pracy:  od poniedziałku do piątku w godz.: 730 - 1530

Obowiązek podatkowy należy zgłosić w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności.

Wymagane dokumenty:

1. Akt notarialny lub umowa dzierżawy gruntu rolnego

2. Deklarację w sprawie podatku rolnego (DR-1)

Deklarację na dany rok podatkowy należy składać w terminie do dnia 15 stycznia.

Gdy wystąpi zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania należy odpowiednio skorygować deklarację w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.

Termin załatwienia sprawy: do 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Płatności:

1. Podatek płatny jest w 4 ratach w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

2. Wpłaty można dokonywać :

  • w kasie Urzędu Gminy w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach :730 - 1100i1130 - 1300

  • na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kłodzko :

               Bank Spółdzielczy w Kłodzku    

               49 9523 0001 0000 2264 2000 0009

  • u inkasenta.

3. Po upływie terminu płatności nieuiszczonej raty podatku wystawia się upomnienie. Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni od daty doręczenia upomnienia. W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Organu Egzekwującego w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Wójta Gminy Kłodzko. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

______________________________________________________________________________________________

Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1105), został określony formularz deklaracji DR-1 w sprawie podatku rolnego wraz z załacznikami:     

ZDR-1 dot. przedmiotów podlegających opodatkowania

ZDR-2 dot. przedmiotów zwolnionych z opodatkowania

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:PODATEK ROLNY DLA OSÓB PRAWNYCH
Podmiot udostępniający informację:URZĄD GMINY KŁODZKO
Informację opublikował:Patrycja Sakowska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.11.2017 14:40