PODATEK LEŚNY DLA OSÓB FIZYCZNYCH

PODATEK LEŚNY DLA OSOBY FIZYCZNEJ

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz.888 z późn. zm.)

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Kłodzko

ul. Okrzei 8a

Referat finansowy piętro: II, pokój: 306

 tel. 74 647 41 25 lub 74 647 41 26

Godziny pracy:  od poniedziałku do piątku w godz.: 730 - 1530

Obowiązek podatkowy należy zgłosić w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności.

Wymagane dokumenty:  

    1. Akt notarialny lub umowa dzierżawy lasu

    2. Informację w sprawie podatku leśnego (IL-1)

    3. Oświadczenie o wieku drzewostanu 

Termin załatwienia sprawy: do 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Płatności:

1. Podatek płatny jest w 4 ratach w  terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek płatny jest jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

2. Wpłaty można dokonywać :

  • w kasie Urzędu Gminy w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach :730 - 1100i1130 - 1300

  • na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kłodzko :

               Bank Spółdzielczy w Kłodzku    

               49 9523 0001 0000 2264 2000 0009

  • u inkasenta.

3. Po upływie terminu płatności nieuiszczonej raty podatku wystawia się upomnienie. Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni od daty doręczenia upomnienia. W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Organu Egzekwującego w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Wójta Gminy Kłodzko. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

______________________________________________________________________________________________

Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1126), został określony formularz informacji IR-1 w sprawie podatku rolnego wraz z załacznikami:     

ZIL-1 dot. przedmiotów podlegających opodatkowania

ZIL-2 dot. przedmiotów zwolnionych z opodatkowania

ZIL-3 dot. danych pozostałych podatników

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:PODATEK LEŚNY DLA OSÓB FIZYCZNYCH
Podmiot udostępniający informację:URZĄD GMINY KŁODZKO
Informację opublikował:Patrycja Sakowska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.11.2017 13:06