PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI DLA OSÓB FIZYCZNYCH

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OSOBY FIZYCZNE

Podstawa prawna: ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 z późn. zm.)

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Kłodzko

ul. Okrzei 8a

Referat finansowy piętro: II, pokój: 306

tel. 74 647 41 25 lub 74 647 41 26  

Godziny pracy:  od poniedziałku do piątku w godz.: 730 - 1530

Obowiązek podatkowy należy zgłosić w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności.

Wymagane dokumenty:

1. Akt notarialny lub umowa dzierżawy nieruchomości

2. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

Termin załatwienia sprawy: nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia informacji, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy

Płatności:

1. Podatek płatny jest w 4 ratach, w terminach do dnia: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego

2. Wpłaty można dokonywać :

  • w kasie Urzędu Gminy w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach : 730 - 1100   i 1130    - 1300

  • na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kłodzko :

               Bank Spółdzielczy w Kłodzku    

               49 9523 0001 0000 2264 2000 0009

  • u inkasenta.

3. Po upływie terminu płatności nieuiszczonej raty podatku wystawia się upomnienie. Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni od daty doręczenia upomnienia. W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Organu Egzekwującego w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Wójta Gminy Kłodzko. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

______________________________________________________________________________________________

Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchumości (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1104), został określony formularz informacji IN-1 w sprawie podatku od nieruchomości wraz z załacznikami:     

ZIN-1 dot. przedmiotów podlegających opodatkowania

ZIN-2 dot. przedmiotów zwolnionych z opodatkowania

ZIN-3 dot. danych pozostałych podatników

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI DLA OSÓB FIZYCZNYCH
Podmiot udostępniający informację:URZĄD GMINY KŁODZKO
Informację opublikował:Patrycja Sakowska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.11.2017 12:47