Akty prawa miejscowego 2017

Uchwała nr 257/VII/2016 Rady Gminy Kłodzko z dnia 21 grudnia 2016 r. o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej, położonego we wsi Szalejów Górny

Uchwała nr 262/VII/2016 Rady Gminy Kłodzko z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kłodzko

Uchwała nr 267/VII/2017 Rady Gminy Kłodzko z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Wojbórz, zawartego w granicach działki ewidencyjnej nr 459 AM.4

Uchwała nr 269/VII/2017 Rady Gminy Kłodzko z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności

Uchwała nr 270/VII/2017 Rady Gminy Kłodzko z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr 253/VII/2016 Rady Gminy Kłodzko z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kłodzko na rok 2017

Uchwała nr 281/VII/2017 Rady Gminy Kłodzko z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 269/VII/2017 Rady Gminy Kłodzko z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności

Uchwała nr 296/VII/2017 Rady Gminy Kłodzko z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłodzko

Uchwała nr 297/VII/2017 Rady Gminy Kłodzko z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłodzko

Uchwała nr 292/VII/2017 Rady Gminy Kłodzko z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kłodzko do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz w sprawie zmiany uchwały o sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w zakresie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłodzko

Uchwała nr 286/VII/2017 Rady Gminy Kłodzko z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała nr 284/VII/2017 Rady Gminy Kłodzko z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 184/VII/2016 Rady Gminy Kłodzko z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie określenia maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Kłodzko, zasad jego ustalania oraz wysokości opłaty za pobyt u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłat za wyżywienie

Uchwała nr 282/VII/2017 Rady Gminy Kłodzko z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej o numerze działki 417/2 we wsi Szalejów Dolny

Uchwała nr 292/VII/2017 Rady Gminy Kłodzko z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kłodzko do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz w sprawie zmiany uchwały o sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w zakresie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłodzko

Uchwała nr 316/VII/2017 Rady Gminy Kłodzko z dnia 26 maja 2017 r. o zmianie uchwały nr 47/IV/2003 Rady Gminy Kłodzko z dnia 30 kwietnia 2003 r. podjętej w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kłodzko

Uchwała nr 326/VII/2017 Rady Gminy Kłodzko z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w miejscowości Bierkowice

Uchwała nr 343/VII/2017 Rady Gminy Kłodzko z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kłodzko

Uchwała nr 348/VII/2017 Rady Gminy Kłodzko z dnia 29 września 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok

Uchwała nr 349/VII/2017 Rady Gminy Kłodzko z dnia 29 września 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok

Uchwała nr 350/VII/2017 Rady Gminy Kłodzko z dnia 29 września 2017 r. zmieniająca uchwałę nr 278/V/2009 Rady Gminy Kłodzko z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Kłodzko

Uchwała nr 352/VII/2017 Rady Gminy Kłodzko z dnia 29 września 2017 r. w sprawie: zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych

Uchwała nr 354/VII/2017 Rady Gminy Kłodzko z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko dla terenów położonych we wsiach: Jaszkowa Dolna, Boguszyn, Szalejów Górny

Uchwała nr 355/VII/2017 Rady Gminy Kłodzko z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, położonych we wsi Wojbórz

Uchwała nr 362/VII/2017 Rady Gminy Kłodzko z dnia 30 października 2017 r. w sprawie Programu Stypendialnego im. Grzegorza Ciechowskiego w Gminie Kłodzko

Uchwała nr 377/VII/2017 Rady Gminy Kłodzko z dnia 24 listopada 2017 r. dotycząca zmiany uchwały nr 302/IV/06 Rady Gminy w Kłodzku z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Uchwała nr 378/VII/2017 Rady Gminy Kłodzko z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany statutu Młodzieżowej Rady Gminy Kłodzko

Uchwała nr 381/VII/2017 Rady Gminy Kłodzko z dnia 24 listopada 2017 r. dotycząca uchylenia uchwały nr 362/VII/2017 Rady Gminy Kłodzko z dnia 30 października 2017 roku, w sprawie Programu Stypendialnego im. Grzegorza Ciechowskiego w Gminie Kłodzko

Uchwała nr 376/VII/2017 Rady Gminy Kłodzko z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Jaszkowej Dolnej

Uchwała nr 387/VII/2017 Rady Gminy Kłodzko z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko dla terenu położonego we wsi Wojbórz

Uchwała nr 383/VII/2017 Rady Gminy Kłodzko z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kłodzko na rok 2018

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Akty prawa miejscowego 2017
Podmiot udostępniający informację:URZĄD GMINY KŁODZKO
Informację opublikował:Anna Podgórska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.04.2017 11:19

Rejestr zmian dokumentu

pokaż