ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2017

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2017
Podmiot udostępniający informację:URZĄD GMINY KŁODZKO
Informację opublikował:Anna Podgórska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.03.2017 10:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
16.02.2018 13:05 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 487/2017 z dn.
01.03.2017 r. w spr. ogłoszenia tekstu jednolitego
Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy
Kłodzko"

(Anna Podgórska)
16.01.2018 10:52 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 669A/2017 z dn.
29.12.2017 r. w spr. przekazania środka trwałego"

(Anna Podgórska)
16.01.2018 10:52 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 669/2017 z dn.
29.12.2017 r. w spr. zmian do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
16.01.2018 10:52 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 667/2017 z dn.
28.12.2017 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do zbycia wykaz nr 33/2017"

(Anna Podgórska)
16.01.2018 10:48 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 666/2017 z dn.
22.12.2017 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do zbycia wykaz nr 32/2017"

(Anna Podgórska)
16.01.2018 10:48 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 665/2017 z dn.
22.12.2017 r. w spr. powołania Gminnej Komisji Wyborczej
Młodzieżowej Rady Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
16.01.2018 10:48 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 664/2017 z dn.
15.12.2017 r. w spr. powołania stałej komisji ustalania
szkód i szacowania strat powstałych wskutek zdarzeń o
charakterze klęsk żywiołowych na terenie gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
16.01.2018 10:47 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 663/2017 z dn.
15.12.2017 r. w spr. ogłoszenia konkursu ofert na
realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania
kultury fizycznej i sportu oraz powołania Komisji
Konkursowej do przeprowadzenia tego konkursu"

(Anna Podgórska)
16.01.2018 10:47 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 662/2017 z dn.
13.12.2017 r. w spr. wydzielenia z zasobu mieszkaniowego
Gminy Kłodzko części lokali przeznaczonych na wynajem
jako lokale socjalne"

(Anna Podgórska)
13.12.2017 15:35 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 661/2017 z dn.
11.12.2017 r. w spr. przeprowadzenia negocjacji w trybie z
wolnej ręki i powołania Komisji Przetargowej na zadanie
pn. „Serwis sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na
terenie Gminy Kłodzko w okresie od dnia 01.01.2018 do dnia
31.12.2019 będącego własnością Tauron – Dystrybucja
S.A.”"

(Anna Podgórska)
13.12.2017 15:35 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 660/2017 z dn.
07.12.2017 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy, wykaz nr 17/D/2017"

(Anna Podgórska)
13.12.2017 15:25 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 659/2017 z dn.
04.12.2017 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do zbycia nr 31/2017"

(Anna Podgórska)
13.12.2017 15:25 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 658/2017 z dn.
04.12.2017 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Serwis
sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy
Kłodzko w 2018 roku będących własnością Gminy
Kłodzko"

(Anna Podgórska)
13.12.2017 15:25 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 657/2017 z dn.
30.11.2017 r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok
budżetowy 2017"

(Anna Podgórska)
13.12.2017 15:25 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 656/2017 z dn.
29.11.2017 r. w spr. konkursu na najładniejsze świąteczne
centrum wsi"

(Anna Podgórska)
13.12.2017 12:26 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 655/2017 z dn.
28.11.2017 r. w spr. przyznania nagród finansowych dla
aktywnych uczniów i studentów w różnych dziedzinach w
roku 2017, będących mieszkańcami Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
13.12.2017 12:26 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 654/2017 z dn.
23.11.2017 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do zbycia wykaz nr 30/2017"

(Anna Podgórska)
13.12.2017 12:26 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 653/2017 z dn.
20.11.2017 r. w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania
kultury fizycznej i sportu ze środków finansowych Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Przeciwdziałania Narkomanii oraz powołania Komisji
Konkursowej do przeprowadzenia tego konkursu"

(Anna Podgórska)
13.12.2017 12:26 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 652/2017 z dn.
20.11.2017 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy nr 16/D/2017"

(Anna Podgórska)
13.12.2017 12:20 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 651/2017 z dn.
20.11.2017 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do zbycia wykaz 29/2017"

(Anna Podgórska)
13.12.2017 12:19 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 650/2017 z dn.
16.11.2017 r. w spr. ustalenia podstawowej kwoty dotacji na
ucznia uczęszczającego do przedszkoli prowadzonych przez
Gminę Kłodzko w okresie od 1 października 2017 r."

(Anna Podgórska)
13.12.2017 12:19 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 649/2017 z dn.
14.11.2017 r. w spr. wyznaczenia nauczyciela pełniącego
zastępstwo podczas nieobecności dyrektora i wicedyrektora
Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku"

(Anna Podgórska)
13.12.2017 12:19 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 648/2017 z dn.
14.11.2017 r. w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji"

(Anna Podgórska)
13.12.2017 12:19 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 647/2017 z dn.
14.11.2017 r. w spr. przedłożenia Radzie Gminy Kłodzko i
Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Kłodzko na rok 2018 oraz w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
13.12.2017 12:07 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 646/2017 z dn.
09.11.2017 r. w spr. wyznaczenia osób do punktu informacji
projektu pn. „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej
– mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach
jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego
Śląska” "

(Anna Podgórska)
13.12.2017 12:07 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 645/2017 z dn.
09.11.2017 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy nr 15/D/2017"

(Anna Podgórska)
13.12.2017 12:07 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 644A/2017 z dn.
06.11.2017 r. w spr. zasad zimowego utrzymania dróg w
sezonie 2017/2018 dróg gminnych i wewnętrznych
zarządzanych przez Wójta Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
21.11.2017 13:56 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 644/2017 z dn.
06.11.2017 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Zakup
wyposażenia i pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji
projektu pn. Adaptacja budynku przedszkola w Jaszkowej
Dolnej na Żłobek”"

(Anna Podgórska)
21.11.2017 13:56 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 643/2017 z dn.
02.11.2017 r. w spr. zmiany Zarządzenia nr 544/2013 Wójta
Gminy Kłodzko z dnia 19 kwietnia 2013r."

(Anna Podgórska)
21.11.2017 13:56 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 642/2017 z dn.
02.11.2017 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do zbycia"

(Anna Podgórska)
21.11.2017 13:56 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 641/2017 z dn.
02.11.2017 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy nr 14/D/2017"

(Anna Podgórska)
21.11.2017 13:52 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 640/2017 z dn.
31.10.2017 r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok
budżetowy 2017"

(Anna Podgórska)
21.11.2017 13:52 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 639/2017 z dn.
30.10.2017 r. w spr. powołania komisji ds. ustalenia szkód
i szacowania strat powstałych w budynkach mieszkalnych i
gospodarczych spowodowanych przez orkan Grzegorz w dniach
28-29.10.2017 r."

(Anna Podgórska)
21.11.2017 13:52 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 638/2017 z dn.
10.10.2017 r. w spr. wyznaczenia nauczyciela pełniącego
zastępstwo podczas nieobecności dyrektora Szkoły
Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Szalejowie
Górnym "

(Anna Podgórska)
21.11.2017 13:47 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 637/2017 z dn.
09.10.2017 r. w spr. przeprowadzenia konsultacji
społecznych Rocznego programu współpracy Gminy Kłodzko
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018
rok "

(Anna Podgórska)
21.11.2017 13:47 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 636/2017 z dn.
05.10.2017 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do zbycia"

(Anna Podgórska)
21.11.2017 13:47 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 635/2017 z dn.
05.10.2017 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do najmu"

(Anna Podgórska)
21.11.2017 13:47 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 634/2017 z dn.
05.10.2017 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy 12/D/2017"

(Anna Podgórska)
21.11.2017 13:44 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 633/2017 z dn.
05.10.2017 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy wykaz nr 11/D/2017"

(Anna Podgórska)
21.11.2017 13:43 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 632/2017 z dn.
03.10.2017 r. w spr. zaopiniowania projektu uchwały Rady
Powiatu Kłodzkiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin
pracy oraz harmonogramu pracy w porze nocnej aptek
ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu
kłodzkiego na rok 2018"

(Anna Podgórska)
21.11.2017 13:43 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 631A/2017 z dn.
30.09.2017 r. w spr. przekazania środków trwałego ZWiK
Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
21.11.2017 13:43 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 631/2017 z dn.
29.09.2017 r. w spr. ustalenia liczby stypendiów im.
Grzegorza Ciechowskiego i ich wysokości na rok szkolny i
akademicki 2017/2018"

(Anna Podgórska)
21.11.2017 13:39 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 630/2017 z dn.
29.09.2017 r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok
budżetowy 2017"

(Anna Podgórska)
21.11.2017 13:39 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 629/2017 z dn.
27.09.2017 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa
drogi dojazdowej do gruntów rolnych działki nr 579/3, 509
we wsi Starków – III przetarg” "

(Anna Podgórska)
21.11.2017 13:39 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 628/2017 z dn.
27.09.2017 r. w spr. ogłoszenia tekstu jednolitego
Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
21.11.2017 13:38 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 627/2017 z dn.
26.09.2017 r. w spr. zaopiniowania powierzenia stanowiska
wicedyrektora w Szkole Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w
Kłodzku"

(Anna Podgórska)
21.11.2017 13:38 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 626/2017 z dn.
26.09.2017 r. w spr. zaopiniowania powierzenia stanowiska
wicedyrektora w Szkole Podstawowej w Wojborzu"

(Anna Podgórska)
21.11.2017 13:38 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 625/2017 z dn.
26.09.2017 r. w spr. ogłoszenia tekstu jednolitego
Regulaminu pracy Urzędu Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
21.11.2017 13:28 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 624/2017 z dn.
25.09.2017 r. w spr. zmian Regulaminu pracy Urzędu Gminy
Kłodzko"

(Anna Podgórska)
21.11.2017 13:28 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 623/2017 z dn.
14.09.2017 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy"

(Anna Podgórska)
21.11.2017 13:28 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 622/2017 z dn.
14.09.2017 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Budowa
sieci wodociągowej w Wojborzu, Podzamku, Wilczej oraz sieci
kanalizacyjnej w Święcku – II przetarg”"

(Anna Podgórska)
25.09.2017 15:13 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 621/2017 z dn.
13.09.2017 r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok
budżetowy 2017"

(Anna Podgórska)
25.09.2017 15:13 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 620/2017 z dn.
13.09.2017 r. w spr. zaopiniowania zmiany uchwały nr
IX/77/2016 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 30 listopada 2016
roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz
harmonogramu pracy w porze nocnej aptek ogólnodostępnych
funkcjonujących na terenie powiatu kłodzkiego na rok 2017"

(Anna Podgórska)
25.09.2017 15:13 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 619/2017 z dn.
07.09.2017 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do zbycia nr 26/2017"

(Anna Podgórska)
25.09.2017 15:13 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 618/2017 z dn.
07.09.2017 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do zbycia nr 25/2017"

(Anna Podgórska)
25.09.2017 15:13 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 617/2017 z dn.
07.09.2017 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa
drogi dojazdowej do gruntów rolnych działki nr 579/3, 509
we wsi Starków – II przetarg”"

(Anna Podgórska)
25.09.2017 15:13 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 616/2017 z dn.
05.09.2017 r. w spr. opracowania materiałów planistycznych
do projektu budżetu Gminy Kłodzko oraz do projektu
wieloletniej prognozy finansowej na rok 2018 "

(Anna Podgórska)
25.09.2017 15:04 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 615/2017 z dn.
05.09.2017 r. w spr. upoważnienia pracownika Ośrodka
Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko do prowadzenia
postępowania w sprawach świadczenia wychowawczego"

(Anna Podgórska)
25.09.2017 15:04 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 614/2017 z dn.
05.09.2017 r. w spr. upoważnienia pracownika Ośrodka
Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko do prowadzenia
postępowania w sprawach świadczeń z funduszu
alimentacyjnego oraz prowadzenia postępowania wobec
dłużników alimentacyjnych"

(Anna Podgórska)
25.09.2017 15:04 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 613/2017 z dn.
05.09.2017 r. w spr. upoważnienia pracownika Ośrodka
Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko do prowadzenia
postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych"

(Anna Podgórska)
25.09.2017 15:04 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 612/2017 z dn.
01.09.2017 r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok
budżetowy 2017"

(Anna Podgórska)
25.09.2017 15:04 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 611/2017 z dn.
01.09.2017 r. w spr. zmiany Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
25.09.2017 14:58 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 610/2017 z dn.
31.08.2017 r. w spr. zmian do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
25.09.2017 14:58 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 609/2017 z dn.
31.08.2017 r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok
budżetowy 2017"

(Anna Podgórska)
25.09.2017 14:58 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 608/2017 z dn.
30.08.2017 r. w spr. powołania komisji przetargowej"

(Anna Podgórska)
25.09.2017 14:58 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 607/2017 z dn.
30.08.2017 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Udzielenie
i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 4 400
000 PLN”"

(Anna Podgórska)
25.09.2017 14:55 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 605/2017 z dn.
24.08.2017 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Budowa
sieci wodociągowej w Wojborzu, Podzamku, Wilczej oraz sieci
kanalizacyjnej w Święcku”"

(Anna Podgórska)
25.09.2017 14:27 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 604/2017 z dn.
24.08.2017 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy nr 9/D/2017"

(Anna Podgórska)
25.09.2017 14:27 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 603/2017 z dn.
24.08.2017 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży nr 24/2017"

(Anna Podgórska)
25.09.2017 14:27 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 602/2017 z dn.
23.08.2017 r. w spr. przekazania środka trwałego
„Kolektora deszczowego odprowadzającego wodę z terenu
WSSE w miejscowości Jaszkowa Dolna Zakładowi Wodociąg i
Kanalizacji Gminy Kłodzko "

(Anna Podgórska)
25.09.2017 14:27 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 601/2017 z dn.
22.08.2017 r. w spr. powierzenia pełnienia obowiązków
Dyrektora Żłobka Gminnego w Ołdrzychowicach Kłodzkich"

(Anna Podgórska)
25.09.2017 14:27 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 600/2017 z dn.
21.08.2017 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa
drogi dojazdowej do gruntów rolnych działki nr 579/3,509
we wsi Starków”"

(Anna Podgórska)
25.09.2017 14:22 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 599/2017 z dn.
21.08.2017 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn.
„Modernizacja Sali gimnastycznej w Gimnazjum Publicznym
im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku , ul. Traugutta 1A”"

(Anna Podgórska)
25.09.2017 14:22 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 598/2017 z dn.
18.08.2017 r. w spr. ustalenia wysokości ceny za wykonanie
usługi dowozu wody w sytuacjach nadzwyczajnych do celów
gospodarczych do gospodarstw domowych położonych na
terenie Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
25.09.2017 14:22 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 597/2017 z dn.
18.08.2017 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn.
„Przebudowanie drogi działka nr 729 we wsi Jaszkowa
Dolna”"

(Anna Podgórska)
25.09.2017 14:22 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 596/2017 z dn.
17.08.2017 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn.
„Przebudowanie drogi dojazdowej do gruntów rolnych
działki nr 63/3, cz.80,cz. 78, 79 we wsi Mikowice”"

(Anna Podgórska)
18.08.2017 13:05 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 595/2017 z dn.
17.08.2017 r. w spr. zaopiniowania projektu Uchwały Rady
Powiatu Kłodzkiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin
prac oraz harmonogramu pracy w porze nocnej aptek
ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu
kłodzkiego na rok 2018"

(Anna Podgórska)
18.08.2017 13:05 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 594/2017 z dn.
16.08.2017 r. w spr. ogłoszenia wyników otwartego konkursu
ofert na stanowisko opiekuna dziennego sprawującego opiekę
nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
18.08.2017 13:05 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 593/2017 z dn.
11.08.2017 r. w spr. upoważnienia pracowników Ośrodka
Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach
Świadczeń z funduszu alimentacyjnego"

(Anna Podgórska)
18.08.2017 13:05 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 592/2017 z dn.
11.08.2017 r. w spr. upoważnienia pracowników Ośrodka
Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawie
Karty Dużej Rodziny"

(Anna Podgórska)
18.08.2017 13:05 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 591/2017 z dn.
10.08.2017 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży nr 23/2017"

(Anna Podgórska)
18.08.2017 13:05 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 590/2017 z dn.
10.08.2017 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży nr 22/2017"

(Anna Podgórska)
18.08.2017 12:58 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 589/2017 z dn.
09.08.2017 r. w spr. powołania Komisji do przeprowadzenia
kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych"

(Anna Podgórska)
18.08.2017 12:58 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 588/2017 z dn.
09.08.2017 r. w spr. powołania komisji do brakowania
dokumentacji niearchiwalnej, przechowywanej w archiwum
zakładowym Urzędu Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
18.08.2017 12:58 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 587/2017 z dn.
08.08.2017 r. w spr. naliczenia należności dla podmiotów
prowadzących działalność handlową podczas uroczystości
Dożynek Gminy Kłodzko – Krosnowice 2017, które odbędą
się w dniu 27.08.2017 na gruntach należących do gminnego
zasobu nieruchomości"

(Anna Podgórska)
18.08.2017 12:58 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 586/2017 z dn.
07.08.2017 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa
drogi działki nr 1171/2i 737 we wsi Jaszkowa Dolna”"

(Anna Podgórska)
18.08.2017 12:58 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 585/2017 z dn.
04.08.2017 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Dowóz i
odwóz uczniów do jednostek oświatowych w roku szkolnym
2017/2018”"

(Anna Podgórska)
18.08.2017 12:58 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 584/2017 z dn.
03.08.2017 r. w spr. określenia sposobu wykonania uchwały
Rady Gminy Kłodzko Nr 292/VII/2017 z dnia 30 marca 2017 w
sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów
prowadzonych przez Gminę Kłodzko do nowego ustroju
szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz w
sprawie zmiany uchwały o sieci przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w zakresie oddziałów przedszkolnych w
szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłodzko"

(Anna Podgórska)
18.08.2017 12:46 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 583/2017 z dn.
03.08.2017 r. w spr. określenia sposobu wykonania uchwały
Rady Gminy Kłodzko Nr 292/VII/2017 z dnia 30 marca 2017 w
sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów
prowadzonych przez Gminę Kłodzko do nowego ustroju
szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz w
sprawie zmiany uchwały o sieci przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w zakresie oddziałów przedszkolnych w
szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłodzko"

(Anna Podgórska)
18.08.2017 12:46 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 582/2017 z dn.
03.08.2017 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży nr 21/2017"

(Anna Podgórska)
18.08.2017 12:46 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 581/2017 z dn.
03.08.2017 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Remont
mostu w ciągu drogi nr działek 436/1 i 446.6 we wsi
Szalejów Górny” "

(Anna Podgórska)
18.08.2017 12:46 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 580/2017 z dn.
03.08.2017 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn.
„Termomodernizacja remizy OSP w Ołdrzychowicach
Kłodzkich - II przetarg”"

(Anna Podgórska)
18.08.2017 12:46 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 579/2017 z dn.
01.08.2017 r. w spr. powołania Komisji Egzaminacyjnej dla
nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego"

(Anna Podgórska)
16.08.2017 09:49 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 577/2017 z dn.
31.07.2017 r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok
budżetowy 2017"

(Anna Podgórska)
16.08.2017 09:37 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 578/2017 z dn.
01.08.2017 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn.
„Modernizacja sal gimnastycznych przy szkołach
prowadzonych przez Gminę Kłodzko w Ołdrzychowicach
Kłodzkich i Kłodzku – II przetarg”"

(Anna Podgórska)
16.08.2017 09:37 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 576/2017 z dn.
27.07.2017 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży wykaz nr 20/2017"

(Anna Podgórska)
16.08.2017 09:37 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 574/2017 z dn.
27.07.2017 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa
drogi powiatowej nr 3247D w miejscowości Święcko – IV
przetarg”"

(Anna Podgórska)
16.08.2017 09:37 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 573/2017 z dn.
25.07.2017 r. w spr. zmiany zarządzenia nr 353/2016 Wójta
Gminy Kłodzko z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie powołania
Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie"

(Anna Podgórska)
16.08.2017 09:37 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 572/2017 z dn.
20.07.2017 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży wykaz nr 19/2017"

(Anna Podgórska)
16.08.2017 09:37 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 571/2017 z dn.
20.07.2017 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży wykaz nr 18/2017"

(Anna Podgórska)
21.07.2017 13:03 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 570/2017 z dn.
20.07.2017 r. w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
stanowisko opiekuna dziennego sprawującego opiekę na
dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
21.07.2017 12:45 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 569/2017 z dn.
18.07.2017 r. powołujące zespół w spr. przeprowadzenia
procedury przekształcenia Gimnazjum Publicznego im. Wł.
St. Reymonta w Kłodzku oraz Zespołu Szkół w Wojborzu w
ośmioletnie szkoły podstawowe"

(Anna Podgórska)
21.07.2017 12:39 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 568/2017 z dn.
18.07.2017 r. w spr. powołania Komisji Konkursowej do
opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na
stanowisko opiekuna dziennego sprawującego opiekę nad
dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
21.07.2017 12:30 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 567/2017 z dn.
13.07.2017 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. "Modernizacja
sal gimnastycznych przy szkołach prowadzonych przez Gminę
Kłodzko w Ołdrzychowicach Kłodzkich i Kłodzku""

(Anna Podgórska)
21.07.2017 12:21 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 566/2017 z dn.
06.07.2017 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy nr 8/D/2017"

(Anna Podgórska)
21.07.2017 11:12 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 565/2017 z dn.
06.07.2017 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy nr 7/D/2017 "

(Anna Podgórska)
21.07.2017 11:04 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 564/2017 z dn.
06.07.2017 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn."Dowóz
uczniów do jednostek oświatowych w roku szkolnym
2017/2018""

(Anna Podgórska)
21.07.2017 11:03 Usunięto załącznik Zarządzenie nr 564/2017 z dn.
06.07.2017 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn.\"Dowóz
uczniów do jednostek oświatowych w roku szkolnym
2017/2018\"

(Anna Podgórska)
21.07.2017 11:03 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Zarządzenie nr 563/2017 z dn. 06.07.2017 r.
w spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia
przetargu nieograniczonego pn.\"Budowa odcinków kanalizacji
sanitarnej i wodociągowej w Jaszkowej Dolnej\"" na
"Zarządzenie nr 563/2017 z dn. 06.07.2017 r. w spr.
powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargu
nieograniczonego pn."Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej
i wodociągowej w Jaszkowej Dolnej""

(Anna Podgórska)
21.07.2017 10:59 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 563/2017 z dn.
06.07.2017 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn."Budowa
odcinków kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Jaszkowej
Dolnej""

(Anna Podgórska)
21.07.2017 10:41 Usunięto załącznik Zarządzenie nr 563/2017 z dn.
04.07.2017 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn.\"Budowa
odcinków kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Jaszkowej
Dolnej\"

(Anna Podgórska)
21.07.2017 10:25 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie nr 564/2017 z
dn. 06.07.2017 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn.\\\"Dowóz
uczniów do jednostek oświatowych w roku szkolnym
2017/2018\\\"" na "Zarządzenie nr 564/2017 z dn. 06.07.2017
r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia
przetargu nieograniczonego pn."Dowóz uczniów do jednostek
oświatowych w roku szkolnym 2017/2018""

(Anna Podgórska)
21.07.2017 10:24 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie nr 563/2017 z
dn. 04.07.2017 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn.\\\"Budowa
odcinków kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Jaszkowej
Dolnej\\\"" na "Zarządzenie nr 563/2017 z dn. 04.07.2017 r.
w spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia
przetargu nieograniczonego pn."Budowa odcinków kanalizacji
sanitarnej i wodociągowej w Jaszkowej Dolnej""

(Anna Podgórska)
21.07.2017 10:20 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie nr 564/2017 z
dn. 06.07.2017 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. \\\"Dowóz
uczniów do jednostek oświatowych w roku szkolnym
2017/2018\\\"" na "Zarządzenie nr 564/2017 z dn. 06.07.2017
r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia
przetargu nieograniczonego pn."Dowóz uczniów do jednostek
oświatowych w roku szkolnym 2017/2018""

(Anna Podgórska)
21.07.2017 10:19 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie nr 563/2017 z
dn. 04.07.2017 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. \\\"Budowa
odcinków kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Jaszkowej
Dolnej\\\"" na "Zarządzenie nr 563/2017 z dn. 04.07.2017 r.
w spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia
przetargu nieograniczonego pn."Budowa odcinków kanalizacji
sanitarnej i wodociągowej w Jaszkowej Dolnej""

(Anna Podgórska)
21.07.2017 10:16 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie nr 564/2017 z
dn. 06.07.2017 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. \\\"Dowóz
uczniów do jednostek oświatowych w roku szkolnym
2017/2018\\\"" na "Zarządzenie nr 564/2017 z dn. 06.07.2017
r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia
przetargu nieograniczonego pn. "Dowóz uczniów do jednostek
oświatowych w roku szkolnym 2017/2018""

(Anna Podgórska)
21.07.2017 10:16 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie nr 563/2017 z
dn. 04.07.2017 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn.
\\\\\\\"Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej i
wodociągowej w Jaszkowej Dolnej\\\\\\\"" na "Zarządzenie
nr 563/2017 z dn. 04.07.2017 r. w spr. powołania Komisji
Przetargowej i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego
pn. "Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej i wodociągowej
w Jaszkowej Dolnej""

(Anna Podgórska)
21.07.2017 10:16 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie nr 564/2017 z
dn. 06.07.2017 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. \"Dowóz
uczniów do jednostek oświatowych w roku szkolnym
2017/2018" na "Zarządzenie nr 564/2017 z dn. 06.07.2017 r.
w spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia
przetargu nieograniczonego pn. "Dowóz uczniów do jednostek
oświatowych w roku szkolnym 2017/2018""

(Anna Podgórska)
21.07.2017 10:15 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie nr 564/2017 z
dn. 06.07.2017 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn.
\\\\\\\\\\\\\\\"Dowóz uczniów do jednostek oświatowych w
roku szkolnym 2017/2018" na "Zarządzenie nr 564/2017 z dn.
06.07.2017 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. "Dowóz
uczniów do jednostek oświatowych w roku szkolnym
2017/2018"

(Anna Podgórska)
21.07.2017 10:15 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie nr 563/2017 z
dn. 04.07.2017 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn.
\\\\\\\\\\\\\\\"Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej i
wodociągowej w Jaszkowej Dolnej\\\\\\\\\\\\\\\"" na
"Zarządzenie nr 563/2017 z dn. 04.07.2017 r. w spr.
powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargu
nieograniczonego pn. "Budowa odcinków kanalizacji
sanitarnej i wodociągowej w Jaszkowej Dolnej""

(Anna Podgórska)
21.07.2017 10:13 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Zarządzenie nr 564/2017 z dn. 06.07.2017 r.
w spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia
przetargu nieograniczonego pn. \\\"Dowóz uczniów do
jednostek oświatowych w roku szkolnym 2017/2018" na
"Zarządzenie nr 564/2017 z dn. 06.07.2017 r. w spr.
powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargu
nieograniczonego pn. "Dowóz uczniów do jednostek
oświatowych w roku szkolnym 2017/2018"

(Anna Podgórska)
21.07.2017 10:13 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie nr 563/2017 z
dn. 04.07.2017 r. w spr. powołania komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. \"Budowa
odcinków kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Jaszkowej
Dolnej\"" na "Zarządzenie nr 563/2017 z dn. 04.07.2017 r. w
spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia
przetargu nieograniczonego pn. "Budowa odcinków kanalizacji
sanitarnej i wodociągowej w Jaszkowej Dolnej""

(Anna Podgórska)
21.07.2017 10:13 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 564/2017 z dn.
06.07.2017 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. "Dowóz
uczniów do jednostek oświatowych w roku szkolnym
2017/2018"

(Anna Podgórska)
21.07.2017 10:00 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie nr 563/2017 z
dn. 04.07.2017 r. w spr. powołania komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\"Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej i wodociągowej
w Jaszkowej
Dolnej\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\"" na "Zarządzenie nr 563/2017 z dn. 04.07.2017 r.
w spr. powołania komisji Przetargowej i przeprowadzenia
przetargu nieograniczonego pn. "Budowa odcinków kanalizacji
sanitarnej i wodociągowej w Jaszkowej Dolnej""

(Anna Podgórska)
21.07.2017 09:56 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie 557/2017 z dn.
21.06.2017 r. w spr. powołania komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Budowa
Kanalizacji we wsi Szalejów Górny – I etap”" na
"Zarządzenie nr 557/2017 z dn. 21.06.2017 r. w spr.
powołania komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargu
nieograniczonego pn. „Budowa Kanalizacji we wsi Szalejów
Górny – I etap”"

(Anna Podgórska)
21.07.2017 09:56 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie 556/2017 z dn.
21.06.2017 r. w spr. powołania komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Adaptacja
budynku przedszkola w Jaszkowej Dolnej na żłobek”" na
"Zarządzenie nr 556/2017 z dn. 21.06.2017 r. w spr.
powołania komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargu
nieograniczonego pn. „Adaptacja budynku przedszkola w
Jaszkowej Dolnej na żłobek”"

(Anna Podgórska)
21.07.2017 09:55 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie 555/2017 z dn.
20.06.2017 r. w spr. powierzenia Panu Krzysztofowi
Szkudlarkowi stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im.
Władysława Stanisława Reymonta w Kłodzku" na
"Zarządzenie nr 555/2017 z dn. 20.06.2017 r. w spr.
powierzenia Panu Krzysztofowi Szkudlarkowi stanowiska
dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława
Reymonta w Kłodzku"

(Anna Podgórska)
21.07.2017 09:54 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie 554/2017 z dn.
20.06.2017 r. w spr. przeniesienia nauczycielki Pani Joanny
Bujak do Szkoły Podstawowej w Krosnowicach ze Szkoły
Integracyjnej w Szalejowie Górnym" na "Zarządzenie nr
554/2017 z dn. 20.06.2017 r. w spr. przeniesienia
nauczycielki Pani Joanny Bujak do Szkoły Podstawowej w
Krosnowicach ze Szkoły Integracyjnej w Szalejowie Górnym"

(Anna Podgórska)
21.07.2017 09:54 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 563/2017 z dn.
04.07.2017 r. w spr. powołania komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. "Budowa
odcinków kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Jaszkowej
Dolnej""

(Anna Podgórska)
21.07.2017 09:48 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 560/2017 z dn.
28.06.2017 r. w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i tradycji"

(Anna Podgórska)
21.07.2017 09:42 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 559/2017 z dn.
26.06.2017 r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok
budżetowy 2017"

(Anna Podgórska)
21.07.2017 09:20 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Zarządzenie nr 546/2017 z dn. 08.06.2017 r.
w spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia
przetargu nieograniczonego pn. \\\"Termomodernizacja remizy
OSP w Ołdrzychowicach Kłodzkich\\\"" na "Zarządzenie nr
546/2017 z dn. 08.06.2017 r. w spr. powołania Komisji
Przetargowej i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego
pn. "Termomodernizacja remizy OSP w Ołdrzychowicach
Kłodzkich""

(Anna Podgórska)
21.07.2017 09:20 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Zarządzenie nr 542/2017 z dn. 06.06.2017 r.
w spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia
przetargu nieograniczonego pn. \"Modernizacja Gimnazjum
Publicznego im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku - II
przetarg\"" na "Zarządzenie nr 542/2017 z dn. 06.06.2017 r.
w spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia
przetargu nieograniczonego pn. "Modernizacja Gimnazjum
Publicznego im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku - II przetarg""

(Anna Podgórska)
21.07.2017 09:20 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 546/2017 z dn.
08.06.2017 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn.
"Termomodernizacja remizy OSP w Ołdrzychowicach
Kłodzkich""

(Anna Podgórska)
21.07.2017 09:20 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 542/2017 z dn.
06.06.2017 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. "Modernizacja
Gimnazjum Publicznego im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku - II
przetarg""

(Anna Podgórska)
10.07.2017 10:04 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie nr 552/2017 z
dn.19.06.2017 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa
drogi powiatowej nr 3247D w miejscowości Święcko – II
przetarg”" na "Zarządzenie nr 552/2017 z dn. 19.06.2017
r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia
przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi
powiatowej nr 3247D w miejscowości Święcko – II
przetarg”"

(Anna Podgórska)
10.07.2017 10:03 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie nr 553/2017 z
dn.20.06.2017 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn.”Budowa
świetlicy wiejskiej w Marcinowie wraz z zagospodarowaniem
terenu rekreacyjnego”" na "Zarządzenie nr 553/2017 z dn.
20.06.2017 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn.”Budowa
świetlicy wiejskiej w Marcinowie wraz z zagospodarowaniem
terenu rekreacyjnego”"

(Anna Podgórska)
10.07.2017 10:03 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie nr 552/2017 z
dn.19.06.2017 r. W sprawie powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa
drogi powiatowej nr 3247D w miejscowości Święcko – II
przetarg”" na "Zarządzenie nr 552/2017 z dn.19.06.2017 r.
w spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia
przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi
powiatowej nr 3247D w miejscowości Święcko – II
przetarg”"

(Anna Podgórska)
10.07.2017 10:02 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie nr 553/2017 z
dn.20.06.2017 r. W sprawie powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn.”Budowa
świetlicy wiejskiej w Marcinowie wraz z zagospodarowaniem
terenu rekreacyjnego”" na "Zarządzenie nr 553/2017 z
dn.20.06.2017 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn.”Budowa
świetlicy wiejskiej w Marcinowie wraz z zagospodarowaniem
terenu rekreacyjnego”"

(Anna Podgórska)
10.07.2017 09:20 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie 554/2017 z dn.
20.06.2017 r. W sprawie przeniesienia nauczycielki Pani
Joanny Bujak do Szkoły Podstawowej w Krosnowicach ze
Szkoły Integracyjnej w Szalejowie Górnym" na "Zarządzenie
554/2017 z dn. 20.06.2017 r. w spr. przeniesienia
nauczycielki Pani Joanny Bujak do Szkoły Podstawowej w
Krosnowicach ze Szkoły Integracyjnej w Szalejowie Górnym"

(Anna Podgórska)
10.07.2017 09:19 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie 555/2017 z dn.
20.06.2017 rW sprawie powierzenia Panu Krzysztofowi
Szkudlarkowi stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im.
Władysława Stanisława Reymonta w Kłodzku" na
"Zarządzenie 555/2017 z dn. 20.06.2017 r. w spr.
powierzenia Panu Krzysztofowi Szkudlarkowi stanowiska
dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława
Reymonta w Kłodzku"

(Anna Podgórska)
10.07.2017 09:19 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie 556/2017 z dn.
21.06.2017 r. W sprawie powołania komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Adaptacja
budynku przedszkola w Jaszkowej Dolnej na żłobek”" na
"Zarządzenie 556/2017 z dn. 21.06.2017 r. w spr. powołania
komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargu
nieograniczonego pn. „Adaptacja budynku przedszkola w
Jaszkowej Dolnej na żłobek”"

(Anna Podgórska)
10.07.2017 09:18 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie 557/2017 z dn.
21.06.2017 r. w sprawie powołania komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Budowa
Kanalizacji we wsi Szalejów Górny – I etap”" na
"Zarządzenie 557/2017 z dn. 21.06.2017 r. w spr. powołania
komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargu
nieograniczonego pn. „Budowa Kanalizacji we wsi Szalejów
Górny – I etap”"

(Anna Podgórska)
10.07.2017 09:18 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie 557/2017 z dn.
21.06.2017 r. w sprawie powołania komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Budowa
Kanalizacji we wsi Szalejów Górny – I etap”" na
"Zarządzenie 557/2017 z dn. 21.06.2017 r. w spr. powołania
komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargu
nieograniczonego pn. „Budowa Kanalizacji we wsi Szalejów
Górny – I etap”"

(Anna Podgórska)
10.07.2017 09:18 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie 557/2017 z dn.
21.06.2017 r. w sprawie powołania komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Budowa
Kanalizacji we wsi Szalejów Górny – I etap”" na
"Zarządzenie 557/2017 z dn. 21.06.2017 r. w spr. powołania
komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargu
nieograniczonego pn. „Budowa Kanalizacji we wsi Szalejów
Górny – I etap”"

(Anna Podgórska)
10.07.2017 09:18 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie nr 558/2017 z
dn. 23.06.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości
zabudowanej budynkiem kotłowni w miejscowości Jaszkowa
Dolna" na "Zarządzenie nr 558/2017 z dn. 23.06.2017 r. w
spr. powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia
przetargu na dzierżawę nieruchomości zabudowanej
budynkiem kotłowni w miejscowości Jaszkowa Dolna"

(Anna Podgórska)
28.06.2017 14:44 Edycja dokumentu (Anna Podgórska)
28.06.2017 14:43 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 558/2017 z dn.
23.06.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości
zabudowanej budynkiem kotłowni w miejscowości Jaszkowa
Dolna"

(Anna Podgórska)
28.06.2017 14:43 Dodano załącznik "Zarządzenie 557/2017 z dn. 21.06.2017
r. w sprawie powołania komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Budowa
Kanalizacji we wsi Szalejów Górny – I etap”"

(Anna Podgórska)
28.06.2017 14:38 Usunięto załącznik Zarządzenie 554/2017 z dn. 21.06.2017
r.W sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości
zabudowanej budynkiem kotłowni w miejscowości Jaszkowa
Dolna

(Anna Podgórska)
28.06.2017 14:38 Usunięto załącznik Zarządzenie 554/2017 z dn. 21.06.2017
rW sprawie powołania komisji Przetargowej i przeprowadzenia
przetargu nieograniczonego pn. „Budowa Kanalizacji we wsi
Szalejów Górny – I etap”

(Anna Podgórska)
27.06.2017 15:10 Edycja dokumentu (Anna Podgórska)
27.06.2017 15:10 Dodano załącznik "Zarządzenie 554/2017 z dn. 21.06.2017
r.W sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości
zabudowanej budynkiem kotłowni w miejscowości Jaszkowa
Dolna"

(Anna Podgórska)
27.06.2017 15:10 Dodano załącznik "Zarządzenie 554/2017 z dn. 21.06.2017
rW sprawie powołania komisji Przetargowej i przeprowadzenia
przetargu nieograniczonego pn. „Budowa Kanalizacji we wsi
Szalejów Górny – I etap”"

(Anna Podgórska)
27.06.2017 15:10 Dodano załącznik "Zarządzenie 556/2017 z dn. 21.06.2017
r. W sprawie powołania komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Adaptacja
budynku przedszkola w Jaszkowej Dolnej na żłobek”"

(Anna Podgórska)
27.06.2017 15:10 Dodano załącznik "Zarządzenie 555/2017 z dn. 20.06.2017
rW sprawie powierzenia Panu Krzysztofowi Szkudlarkowi
stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława
Stanisława Reymonta w Kłodzku"

(Anna Podgórska)
27.06.2017 15:10 Dodano załącznik "Zarządzenie 554/2017 z dn. 20.06.2017
r. W sprawie przeniesienia nauczycielki Pani Joanny Bujak do
Szkoły Podstawowej w Krosnowicach ze Szkoły Integracyjnej
w Szalejowie Górnym"

(Anna Podgórska)
27.06.2017 15:06 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie nr 553/2017 z
dn. W sprawie powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn.”Budowa
świetlicy wiejskiej w Marcinowie wraz z zagospodarowaniem
terenu rekreacyjnego”" na "Zarządzenie nr 553/2017 z
dn.20.06.2017 r. W sprawie powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn.”Budowa
świetlicy wiejskiej w Marcinowie wraz z zagospodarowaniem
terenu rekreacyjnego”"

(Anna Podgórska)
27.06.2017 15:05 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 553/2017 z dn. W sprawie
powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargu
nieograniczonego pn.”Budowa świetlicy wiejskiej w
Marcinowie wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego”"

(Anna Podgórska)
27.06.2017 15:05 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 552/2017 z dn.19.06.2017
r. W sprawie powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa
drogi powiatowej nr 3247D w miejscowości Święcko – II
przetarg”"

(Anna Podgórska)
27.06.2017 15:05 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 551/2017 z dn.
13.06.2017 r. w spr. powołania zespołu do uruchomienia
samochodowego transportu zbiorowego w Gminie Kłodzko"

(Anna Podgórska)
12.06.2017 15:02 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 550/2017 z dn.
09.06.2017 r. w spr. zatwierdzenia konkursu na stanowisko
dyrektora Szkoły Podstawowej w Krosnowicach"

(Anna Podgórska)
12.06.2017 15:00 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 549/2017 z dn.
09.06.2017 r. w spr. powierzenia stanowiska dyrektora
Szkoły Podstawowej w Krosnowicach"

(Anna Podgórska)
12.06.2017 14:58 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 548/2017 z dn.
09.06.2017 r. w spr. przeniesienia nauczyciela z Gimnazjum
publicznego do szkoły podstawowej w Krosnowicach"

(Anna Podgórska)
12.06.2017 14:57 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 547/2017 z dn.
08.06.2017 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy nr 6/D/2017"

(Anna Podgórska)
12.06.2017 14:52 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 545/2017 z dn.
07.06.2017 r. w spr. zmian Regulaminu pracy Urzędu Gminy
Kłodzko"

(Anna Podgórska)
12.06.2017 14:52 Usunięto załącznik Zarządzenie nr 545/2017 z dn.
07.06.2017 r. w spr. zmian Regulaminu pracy Urzędu Gminy
Kłodzko

(Anna Podgórska)
12.06.2017 14:51 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 545/2017 z dn.
07.06.2017 r. w spr. zmian Regulaminu pracy Urzędu Gminy
Kłodzko"

(Anna Podgórska)
12.06.2017 14:49 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 544/2017 z dn.
06.06.2017 r. w spr. zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego samorządowej instytucji kultury pod nazwą
Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko z/s w Ołdrzychowicach
Kłodzkich za rok 2016"

(Anna Podgórska)
12.06.2017 14:46 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 543/2017 z dn.
06.06.2017 r. w spr. zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego samorządowej instytucji kultury pod nazwą
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko z/s w
Ołdrzychowicach Kłodzkich za rok 2016"

(Anna Podgórska)
12.06.2017 14:39 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 540/2017 z dn.
01.06.2017 r. w spr. zmiany Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
12.06.2017 14:35 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 538/2017 z dn.
31.05.2017 r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok
budżetowy 2017"

(Anna Podgórska)
12.06.2017 14:32 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 495/2017 z dn.
17.03.2017 r. w spr.wprowadzenia Instrukcji bezpieczeństwa
pożarniczego w Urzędzie Gminy w Kłodzku"

(Anna Podgórska)
02.06.2017 13:49 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 541/2017 z dn.
02.06.2017 r. w spr. przeprowadzenia treningu Systemu
Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania na terenie gminy
Kłodzko w ramach ogólnokrajowych ćwiczeń RENEGADE-SAREX"

(Anna Podgórska)
02.06.2017 13:49 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 539/2017 z dn.
01.06.2017 r. w spr. zmiany Regulaminu pracy Urzędu Gminy
Kłodzko"

(Anna Podgórska)
02.06.2017 13:49 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 537/2017 z dn.
31.05.2017 r. w spr. powołania Komisji Konkursowej do
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły
Podstawowej w Krosnowicach"

(Anna Podgórska)
02.06.2017 13:49 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 536/2017 z dn.
29.05.2017 r. w spr. powołania Komitetu Organizacyjnego
Dożynek Gminy Kłodzko w 2017 roku"

(Anna Podgórska)
02.06.2017 13:49 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 535/2017 z dn.
29.05.2017 r. w spr. zaopiniowania projektu Uchwały Rady
Powiatu Kłodzkiego w sprawie zmiany Uchwały nr IX/77/2016
Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 30 listopada 2016 roku w
sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu
pracy w porze nocnej aptek ogólnodostępnych
funkcjonujących na terenie powiatu kłodzkiego na rok 2017"

(Anna Podgórska)
02.06.2017 13:49 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 534/2017 z dn.
26.05.2017 r. w spr.ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży nr 17/2017"

(Anna Podgórska)
30.05.2017 10:50 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 529/2017 z dn.
11.05.2017 r. w spr. podziału środków finansowych na
udzielenie dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków"

(Anna Podgórska)
29.05.2017 10:49 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 533/2017 z dn.
24.05.2017 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
zabudowanej przeznaczonej do dzierżawy"

(Anna Podgórska)
29.05.2017 10:49 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 532/2017 z dn.
18.05.2017 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży wykaz nr 16/2017"

(Anna Podgórska)
29.05.2017 10:49 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 531/2017 z dn.
15.05.2017 r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok
budżetowy 2017"

(Anna Podgórska)
29.05.2017 10:49 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 530/2017 z dn.
12.05.2017 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn.
„Modernizacja Gimnazjum Publicznego im. Wł. St. Reymonta
w Kłodzku”"

(Anna Podgórska)
29.05.2017 10:45 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 528/2017 z dn.
11.05.2017 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży wykaz nr 15/2017"

(Anna Podgórska)
29.05.2017 10:45 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 527/2017 z dn.
11.05.2017 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży wykaz nr 14/2017"

(Anna Podgórska)
29.05.2017 10:45 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 526/2017 z dn.
11.05.2017 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży wykaz nr 13/2017"

(Anna Podgórska)
29.05.2017 10:45 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 525/2017 z dn.
10.05.2017 r. w spr. przekazania sprawozdania finansowego za
rok 2016 organowi stanowiącemu"

(Anna Podgórska)
29.05.2017 10:41 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 524/2017 z dn.
09.05.2017 r. w spr. ogłoszenia konkursu na stanowisko
dyrektora Szkoły Podstawowej w Krosnowicach"

(Anna Podgórska)
29.05.2017 10:41 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 523/2017 z dn.
02.05.2017 r. w spr. zmiany Zarządzenia Nr 551/2013 Wójta
Gminy Kłodzko z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie
wyznaczenia samorządowych koordynatorów do spraw
kontaktów z 35 sołectwami na terenie Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
29.05.2017 10:41 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 522/2017 z dn.
28.04.2017 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa
wyposażenia do szkół podstawowych prowadzonych przez
Gminę Kłodzko”"

(Anna Podgórska)
29.05.2017 10:41 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 521/2017 z dn.
28.04.2017 r. w spr. zmian do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
29.05.2017 10:37 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 520/2017 z dn.
28.04.2017 r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok
budżetowy 2017"

(Anna Podgórska)
29.05.2017 10:37 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 519/2017 z dn.
26.04.2017 r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok
budżetowy 2017"

(Anna Podgórska)
29.05.2017 10:37 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 518/2017 z dn.
20.04.2017 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy nr 5/D/2017"

(Anna Podgórska)
29.05.2017 10:37 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 517/2017 z dn.
20.04.2017 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn.
„Termomodernizacja remiz OSP w Jaszkowej Dolnej,
Ołdrzychowicach Kłodzkich i Wojborzu”"

(Anna Podgórska)
22.05.2017 14:02 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 516/2017 z dn.
18.04.2017 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa
drogi powiatowej nr 3247D w miejscowości Święcko – II
przetarg”"

(Anna Podgórska)
22.05.2017 14:02 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 515/2017 z dn.
13.04.2017 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży wykaz nr 12/2017"

(Anna Podgórska)
22.05.2017 14:02 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 514/2017 z dn.
13.04.2017 r. w spr. przekazania środka trwałego
Ochotniczej Straży Pożarnej w Piszkowicach o nazwie
Samochód STAR 266 nr rej. WYK 5903"

(Anna Podgórska)
22.05.2017 14:02 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 513/2017 z dn.
12.04.2017 r. w spr. zmiany Zarządzenia nr 53/2011 Wójta
Gminy Kłodzko z dnia 17 stycznia 2011r. w sprawie
refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok
pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w
monitory ekranowe w Urzędzie Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
22.05.2017 14:02 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 512/2017 z dn.
10.04.2017 r. w spr. zaliczenia w poczet masy spadkowej oraz
umorzenia pozostałych zaległości"

(Anna Podgórska)
22.05.2017 14:02 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 511/2017 z dn.
07.04.2017 r. w spr. przedłożenia radzie Gminy Kłodzko
sprawozdania z realizacji w 2016 roku wieloletniego Programu
Współpracy Gminy Kłodzko z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w latach 2016 -2018"

(Anna Podgórska)
22.05.2017 14:02 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 510/2017 z dn.
03.04.2017 r. w spr. zmiany Zarządzenia Nr 435/2017 Wójta
Gminy Kłodzko z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie
wdrożenia w Urzędzie Gminy Kłodzko oprogramowania ERGO w
ramach projektu pn. Budowa innowacyjnych e-usług
świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z
obszaru powiatu kłodzkiego – poddziałanie 5.2.1 PO KL"

(Anna Podgórska)
22.05.2017 13:53 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 509/2017 z dn.
31.03.2017 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży nr 11/2017"

(Anna Podgórska)
22.05.2017 13:53 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 508/2017 z dn.
31.03.2017 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy nr 4/D/2017"

(Anna Podgórska)
22.05.2017 13:53 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 507/2017 z dn.
31.03.2017 r. w spr.ustalenia harmonogramu czynności w
postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym
w roku szkolnym 2017/2018 do klasy I publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłodzko"

(Anna Podgórska)
22.05.2017 13:50 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 506/2017 z dn.
31.03.2017 r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok
budżetowy 2017"

(Anna Podgórska)
22.05.2017 13:50 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 505/2017 z dn.
28.03.2017 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa
drogi powiatowej nr 3247D w miejscowości Święcko”"

(Anna Podgórska)
22.05.2017 13:50 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 504/2017 z dn.
29.03.2017 r. w spr. zaopiniowania zmiany uchwały nr
IX/77/2016 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 30 listopada 2016
roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz
harmonogramu oraz w porze nocnej aptek ogólnodostępnych
funkcjonujących na termin powiatu kłodzkiego na rok 2017 "

(Anna Podgórska)
22.05.2017 13:50 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 502/2017 z dn.
24.03.2017 r. w spr. sposobu realizacji zadań w wypadku
wprowadzenia i zmiany stopni alarmowych i stopni alarmowych
CRP na terenie gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
22.05.2017 13:50 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 501/2017 z dn.
24.03.2017 r. w spr. udzielenia Pani Zofii Potemkin
Kierownikowi Centrum Integracji Społecznej Gminy Kłodzko
pełnomocnictwa do sprawowania zwykłego zarządu "

(Anna Podgórska)
04.04.2017 14:44 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 500/2017 z dn.
23.03.2017 r. o przeprowadzeniu konsultacji społecznych
dotyczących kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnego do
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
prowadzonych przez Gminę Kłodzko z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie"

(Anna Podgórska)
04.04.2017 14:44 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 499/2017 z dn.
23.03.2017 r. o przeprowadzeniu konsultacji społecznych
dotyczących kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do
klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez
Gminę Kłodzko z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie "

(Anna Podgórska)
04.04.2017 14:44 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 498/2017 z dn.
21.03.2017 r. w spr. upoważnienia pracownika Ośrodka
Pomocy społecznej do prowadzenia postępowań w sprawie
świadczeń wychowawczych"

(Anna Podgórska)
04.04.2017 14:44 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 497/2017 z dn.
21.03.2017 r. w spr. upoważnienia pracownika Ośrodka
Pomocy społecznej do prowadzenia postępowań w sprawie
świadczeń rodzinnych"

(Anna Podgórska)
04.04.2017 14:43 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 496/2017 z dn.
20.03.2017 r. w spr. utworzenia Kapituły do spraw
przyznawania Nagrody Roku Gminy Kłodzko „Ranunculus
Penicillatus” oraz ustanowienia kategorii nagród"

(Anna Podgórska)
04.04.2017 14:37 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 494/2017 z dn.
15.03.2017 r. w spr. ustalenia podstawowej kwoty dotacji na
ucznia uczęszczającego do przedszkoli prowadzonych przez
Gminę Kłodzko w okresie od 1 stycznia 2017 roku"

(Anna Podgórska)
04.04.2017 14:37 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 493/2017 z dn.
09.03.2017 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży nr 10/2017"

(Anna Podgórska)
04.04.2017 14:37 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 492/2017 z dn.
06.03.2017 r. w spr. przekazania środka trwałego w
użyczenie jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w
Szalejowie Dolnym o nazwie „Aparat powietrzny AIGRO FIX
PRO Stal MSA AUER”"

(Anna Podgórska)
04.04.2017 14:34 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 491/2017 z dn.
06.03.2017 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn, „Przebudowa
z rozbudową przedszkola gminnego w Jaszkowej Dolnej – II
przetarg”"

(Anna Podgórska)
04.04.2017 14:34 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 490/2017 z dn.
02.03.2017 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży nr 9/2017"

(Anna Podgórska)
04.04.2017 14:34 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 489/2017 z dn.
02.03.2017 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży nr 8/2017"

(Anna Podgórska)
04.04.2017 14:34 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 488/2017 z dn.
01.03.2017 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży nr 7/2017"

(Anna Podgórska)
04.04.2017 14:34 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 486/2017 z dn.
01.03.2017 r. w spr. zmiany Zarządzenia Nr 551/2013 Wójta
Gminy Kłodzko z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie
wyznaczenia samorządowych koordynatorów do spraw
kontaktów z 35 sołectwami na terenie Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
21.03.2017 12:42 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 485/2017 z dn.
28.02.2017 r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok
budżetowy 2017"

(Anna Podgórska)
21.03.2017 12:42 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 484/2017 z dn.
23.02.2017 r. w spr. ustalenia terminów przeprowadzenia
postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego w roku szkolnym 2017/2018 do publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych
szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłodzko"

(Anna Podgórska)
21.03.2017 12:42 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 483/2017 z dn.
23.02.2017 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy"

(Anna Podgórska)
21.03.2017 12:42 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 482/2017 z dn.
17.02.2017 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży nr 6/2017"

(Anna Podgórska)
21.03.2017 12:42 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 481/2017 z dn.
02.02.2017 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży nr 5/2017"

(Anna Podgórska)
21.03.2017 12:39 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 480/2017 z dn.
02.02.2017 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn, „Przebudowa
z rozbudową przedszkola gminnego w Jaszkowej Dolnej”"

(Anna Podgórska)
21.03.2017 12:39 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 479/2017 z dn.
31.01.2017 r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok
budżetowy 2017"

(Anna Podgórska)
21.03.2017 12:39 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 478/2017 z dn.
27.01.2017 r. w spr. powołania komisji do brakowania
dokumentacji niearchiwalnej, przechowywanej w archiwum
zakładowym Urzędu Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
21.03.2017 12:32 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 477/2017 z dn.
20.01.2017 r. w spr. powołania koordynatora Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz ustalenia składu komisji"

(Anna Podgórska)
21.03.2017 12:32 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 476/2017 z dn.
20.01.2017 r. w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania
kultury fizycznej i sportu ze środków finansowych Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Przeciwdziałania Narkomanii oraz powołania Komisji
Konkursowej do przeprowadzenia tego konkursu"

(Anna Podgórska)
21.03.2017 12:29 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 475/2017 z dn.
19.01.2017 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży nr 4/2017"

(Anna Podgórska)
21.03.2017 12:29 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 474/2017 z dn.
19.01.2017 r. w spr. sposobu podpisywania decyzji
ustalających zobowiązania podatkowe w podatku od
nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym, w tym w
formie łącznego zobowiązania pieniężnego"

(Anna Podgórska)
21.03.2017 12:29 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 473/2017 z dn.
16.01.2017 r. w spr. powołania Komisji do spraw wyceny
działek przyjętych od Skarbu Państwa w wyniku
Komunalizacji oraz innych gruntów"

(Anna Podgórska)
21.03.2017 11:29 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 472/2017 z dn.
13.01.2017 r. w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania
kultury fizycznej i sportu oraz Komisji Konkursowej do
przeprowadzenia tego konkursu"

(Anna Podgórska)
21.03.2017 11:29 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 471/2017 z dn.
13.01.2017 r. w spr. przekazania uprawnień kierownikom
jednostek do dokonywania przeniesień wydatków budżetowych
oraz zaciągania zobowiązań i określenia ich wysokości
"

(Anna Podgórska)
21.03.2017 11:26 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 470/2017 z dn.
11.01.2017 r. w spr. przeprowadzenia konsultacji
społecznych Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na
rok 2017"

(Anna Podgórska)
21.03.2017 11:26 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 469/2017 z dn.
11.01.2017 r. w spr. przekazania środka trwałego pn.
„Tor przeszkód MDP CTIF”"

(Anna Podgórska)
21.03.2017 11:23 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 468/2017 z dn.
11.01.2017 r. w spr. przekazania środka trwałego „Aparat
powietrzny AIRGO FIX PRO STAL MSA AUER"

(Anna Podgórska)
21.03.2017 11:22 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 467/2017 z dn.
05.01.2017 r. w spr. ustalenia stawek opłat za okazjonalne
wynajmowanie świetlic wiejskich stanowiących mienie
komunalne Gminy Kłodzko, będących w użyczeniu Ośrodka
Kultury Sportu i Rekreacji z/s w Ołdrzychowicach
Kłodzkich"

(Anna Podgórska)
21.03.2017 11:22 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 466/2017 z dn.
05.01.2017 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży wykaz nr 3/2017"

(Anna Podgórska)
21.03.2017 11:19 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 465/2017 z dn.
05.01.2017 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży wykaz nr 2/2017"

(Anna Podgórska)
21.03.2017 11:19 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 464/2017 z dn.
05.01.2017 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży wykaz nr 1/2017"

(Anna Podgórska)
21.03.2017 11:17 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 463/2017 z dn.
05.01.2017 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy nr 2/D/2017"

(Anna Podgórska)
21.03.2017 11:17 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 462/2017 z dn.
05.01.2017 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy nr 2/D/2017"

(Anna Podgórska)
21.03.2017 11:14 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 461/2017 z dn.
05.01.2017 r. w spr. upoważnienia pracownika Ośrodka
Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko Pani Pauliny Górskiej do
prowadzenia postępowania w sprawach wsparcia kobiet w
ciąży i rodzin „Za życiem”"

(Anna Podgórska)
21.03.2017 11:14 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 460/2017 z dn.
05.01.2017 r. w spr. upoważnienia pracownika Ośrodka
Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko Pana Pawła Sypień do
prowadzenia postępowania w sprawach wsparcia kobiet w
ciąży i rodzin „Za życiem”"

(Anna Podgórska)
21.03.2017 11:07 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 459/2017 z dn.
05.01.2017 r. w spr. upoważnienia pracownika Ośrodka
Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko Pani Marleny Tondytko do
prowadzenia postępowania w sprawach wsparcia kobiet w
ciąży i rodzin „Za życiem”"

(Anna Podgórska)
21.03.2017 11:07 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 458/2017 z dn.
05.01.2017 r. w spr. upoważnienia pracownika Ośrodka
Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko Pani Joanny Balasa do
prowadzenia postępowania w sprawach wsparcia kobiet w
ciąży i rodzin „Za życiem”"

(Anna Podgórska)
21.03.2017 10:57 Utworzenie dokumentu. (Anna Podgórska)