Akty prawa miejscowego 2016

Uchwała nr 63/VII/2015 Rady Gminy Kłodzko z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko dla terenu położonego we wsi Ołdrzychowice Kłodzkie

Uchwała nr 122/VII/2015 Rady Gminy Kłodzko z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko dla terenu położonego we wsi Ołdrzychowice Kłodzkie

Uchwała nr 146/VII/2016 Rady Gminy Kłodzko z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności

Uchwała nr 130/VII/2015 Rady Gminy Kłodzko z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kłodzko na rok 2016

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.50.3.2016.AB Wojewody Dolnośląskiego z dnia 1 lutego 2016 r. stwierdzające nieważność w części uchwały Rady Gminy Kłodzko nr 133/VII/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłodzko

Uchwała nr XIX/534/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Krosnowice

Uchwała nr XIX/535/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Ołdrzychowice Kłodzkie

Uchwała nr 115/VII/2015 Rady Gminy Kłodzko z dnia 29 października 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko dla terenów położonych we wsiach: Stary Wielisław, Krosnowice, Szalejów Górny, Bierkowice, Ławica

Uchwała nr 157/VII/2016 Rady Gminy Kłodzko z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i klas pierwszych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kłodzko

Uchwała nr 160/VII/2016 Rady Gminy Kłodzko z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko

Uchwała nr 177/VII/2016 Rady Gminy Kłodzko z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Uchwała nr 184/VII/2016 Rady Gminy Kłodzko z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie określenia maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Kłodzko, zasad jego ustalania oraz wysokości opłaty za pobyt u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłat za wyżywienie

Uchwała nr 182/VII/2016 Rady Gminy Kłodzko z dnia 30 maja 2016 r. o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu położonego we wsi Szalejów Dolny

Uchwała nr 198/VII/2016 Rady Gminy Kłodzko z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 177/VII/2016 Rady Gminy Kłodzko z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Uchwała nr 202/VII/2016 Rady Gminy Kłodzko z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie zwolnień i ulg od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kłodzko w ramach pomocy de minimis

Uchwała nr 195/VII/2016 Rady Gminy Kłodzko z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu lotniska w Boguszynie

Uchwała nr 196/VII/2016 Rady Gminy Kłodzko z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w miejscowościach Boguszyn i Jaszkowa Górna

Zarządzenie nr 265/2016 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kłodzko oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2015 r.

Uchwała nr 64/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Kłodzko nr 202/VII/2016 z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie zwolnień i ulg od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kłodzko w ramach pomocy de minimis

Uchwała nr 212/VII/2016 Rady Gminy Kłodzko z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kłodzko

Uchwała nr 221/VII/2016 Rady Gminy Kłodzko z dnia 26 września 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych we wsiach: Starków i Łączna

Uchwała nr 222/VII/2016 Rady Gminy Kłodzko z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych

Uchwała nr 223/VII/2016 Rady Gminy Kłodzko z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych

Porozumienie międzygminne nr 7/2016 Wójta Gminy Kłodzko; Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 24 października 2016 r. dotyczące wykonania zadania publicznego polegającego na zapewnieniu przewozu dzieci

Uchwała nr 228/VII/2016 Rady Gminy Kłodzko z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kłodzko w ramach pomocy de minimis

Uchwała nr 229/VII/2016 Rady Gminy Kłodzko z dnia 28 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok

Uchwała nr 230/VII/2016 Rady Gminy Kłodzko z dnia 28 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok

Uchwała nr 249/VII/2016 Rady Gminy Kłodzko z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 177/VII/2016 Rady Gminy Kłodzko z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Uchwała nr 242/VII/2016 Rady Gminy Kłodzko z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, położonych we wsiach: Wojbórz, Stary Wielisław i Jaszkówka

Uchwała nr 243/VII/2016 Rady Gminy Kłodzko z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko, dla części wsi Szalejowa Dolnego

Uchwała nr 244/VII/2016 Rady Gminy Kłodzko z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko we wsi Wojciechowice

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Akty prawa miejscowego 2016
Podmiot udostępniający informację:URZĄD GMINY KŁODZKO
Informację opublikował:Patrycja Pocion
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.06.2016 11:19