MIENIE KOMUNALNE na dzień 31.12.2002r

GOSPODARKA KOMUNALNA

                STAN  MIENIA  KOMUNALNEGO  GMINY   KŁODZKO

 

G r u n t y

Stan  ewidencyjny  gruntów  mienia  komunalnego 

wynosi   :   1153   ha  

                        74  ha  - lasy     

                        14  ha - grunty  zadrzewione  i  zakrzaczone

 

W  ciągu  roku  stan  mienia  komunalnego  ulega  zmianom  w  związku  ze  zbyciem   lub  przejęciem .

 

I.

Z  mienia  komunalnego  w  ciągu  r o k u    2002 .

 

SPRZEDANO :

1/  Lokali   mieszkalnych  szt.  45                           - na  kwotę   352.036,- zł

 

2/  Budynki  i  lokale  użytkowe  szt.  2                  - na  kwotę     84.600,- zł

 

3/  Nieruchomości  budowlane niezabudowane   o  łącznej  powierzchni  ok.2 ha

     szt.    29                                                       - na  kwotę   150.020,- zł. 

 

   w  tym:

  -  działki  budowlane  pod  budownictwo  mieszkaniowe  szt. 9  o  łącznej

  powierzchni  ok. 1.80 ha                                      - na  kwotę     78.753 ,- zł.

 

  -  działki  budowlane  pod  budownictwo  handlowo-usługowe  szt. 1

  o  powierzchni  ok. 0,09 ha                                  - na  kwotę      5.837 ,- zł.

 

  -  działki  budowlane  na  poprawienie  sposobu  zagospodarowania  przyległej

  działki  szt. 19  o  powierzchni  ok. 0,60  ha       - na   kwotę     65.430,- zł.

 

4/  Działki  rolne  szt.16 o łącznej  powierzchni  ok. 17 ha

                                                                  - na   kwotę     87.005,-zł.

 

5/  Nieruchomości  zabudowane  szt.6  o  łącznej powierzchni  0,25 ha

                                                                  -  na  kwotę     41.057,-zł.

 

II . Wydzierżawiono  ok. 304 ha  gruntów  rolnych  - wpływy z tyt. czynszu

 dzierżawnego                                                     -  w  kwocie  ok. 7.000,- zł.

 

 

III. Nadano  nieodpłatnie  działki  rentowe  z  mienia  Gminy  szt. 4  o

  powierzchni   ok. 0.80 ha

 

IV. Zwrócono  z  mienia  Gminy  działki pod  budynkami  szt. 2 o powierzchni

  ok. 0,40 ha

 

V. Sprzedano  działki  pod  budynkami  o  łącznej  powierzchni  ok. 0,70  ha

 

VI. NIERUCHOMOŚCI  ZAKUPIONE  I  PRZEJĘTE  NIEODPŁATNIE

 

1/ przejęto  nieodpłatnie :

   - od  osoby  fizycznej  grunty  pod  drogę   w  Młynowie  , o pow. 700 m2

   - od  Parafii  pod  cmentarz  w  Żelaźnie  , o pow. 0,45 ha

 

VII. Poza gruntami  Gmina  posiada  jeszcze  budynki  i  budowle stanowiące  mienie  komunalne  , a  będące  z  Zarządzie  Zakładu  Gospodarki  Mieszkaniowej  i  Komunalnej  , Zakładu  Wodociągów  i  Kanalizacji  oraz

Oświaty  , są  to:

 

    B U D Y N K I    i      O B I E K T Y

 

a/  budynek  Urzędu                                                              - szt.    1 

b/  budynki  mieszkalne  ogółem                                         - szt.  183

     w  tym:

   - budynki  wolnostojące                                                   - szt.  172

   - w  zabudowie  osiedlowej /osiedla  mieszkaniowe  w :

     Krosnowicach , Jaszkowej  Dolnej  i  Wojborzu/          - szt.   11

 

c/ kultury  - świetlice  wiejskie i domy  ludowe                 - szt.     9

d/  lokale  - świetlice  wiejskie                                            - szt.   10

e/  remizy  strażackie                                                          - szt.   13

f/  garaże  ogółem                                                               - szt.   31

    w  tym:

   -wolnostojące                                                                   - szt.   17

   - w zabudowie  zwartej                                                    - szt.   14

g/  budynki  gospodarcze                                                   - szt.   45

h/ budynki  użytkowe                                                          - szt.    4

i/  obiekty szkolne                                                                - szt.  11

j/  obiekty  przedszkolne                                                      - szt.    3

k/ sale  sportowe                                                                   - szt.    7

l/  obiekty służby zdrowia                                                    - szt.    3

                                                           

B U D O W L E

 1. wodociągi  w  miejscowościach

 

1 - Szalejów  Dolny  i

2   Szalejów  Górny                                    dł.  26,0   km

3 - Bierkowice                                            dł.    0,1   km

4 - Boguszyn                                              dł.    2,0   km

5-  Jaszkowa  Dolna                                   dł.    3,4  km

6-  Jaszkówka                                             dł.     3,4  km

7 -  Krosnowice                                         dł.     3,2  km

8-   Ołdrzychowice    Kłodzkie                 dł.     3,3  km

9-   Podtynie                                              dł.     0,8  km

10-  Ścinawica                                           dł.     0,6  km

11 - Wojbórz                                             dł.     6,9  km

12 - Wojciechowice                                  dł.     1,7  km

13 - Żelazno                                                dł.     2,5  km

14 - przyłącza  wodociągowe                   dł.    13,8  km

15 - Gorzuchów  - rurociąg  dł. 6,28  km  bez  urządzeń  wodnych

16 - magistrala  sudecka  - rurociąg  przesyłkowy

17 - Święcko – sieć  rozdzielcza  

 

2. ujęcia  wodne  we  wsiach:

 

Krosnowice  , Szalejów  Górny , Jaszkowa  Dolna , Wojciechowice  ,  Ołdrzychowice Kłodzkie , Bierkowice  ,  Ścinawica  , Stary  Wielisław ,

Jaszkowa  Górna

 

 3.  kanalizacja  sanitarna  we  wsiach :

 

1- Jaszkowa  Dolna                    dł.  -     0,9    km

2- Krosnowice                           dł.  -      0,7    km

3- Ołdrzychowice  Kł.               dł.  -    10,6    km

4- Wojbórz                                 dł.  -      6,1    km

 

 4. oczyszczalnie  ścieków  we  wsiach:

 

 Wojbórz ,  Ołdrzychowice  Kł. , Krosnowice .

 

 5. Drogi  gminne  o  długości  45  km  , w  tym  o  nawierzchni  utwardzonej

 dł. 38  km ,  drogi  transportu  rolnego  o  nawierzchni  utwardzonej  o  dł. 

 ok.  54,5 km .

 

 6.  Mosty  betonowe  , trwałe  ,  kładki  stalowe      -   szt.  33

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Klodzko Wszystkie prawa zastrzeżone.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:MIENIE KOMUNALNE na dzień 31.12.2002r
Podmiot udostępniający informację:URZĄD GMINY KŁODZKO
Informację opublikował:Administrator Systemu
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.11.2008 12:08

Rejestr zmian dokumentu

pokaż