MIENIE KOMUNALNE na dzień 31.12.2003r

MIENIE KOMUNALNE

 STAN  MIENIA  KOMUNALNEGO  GMINY   KŁODZKO

 

G r u n t y

Stan  ewidencyjny  gruntów  mienia  komunalnego  na  dzień  31.12.2003 r

wynosi   :    1124   ha  

                        69  ha  - lasy     

                        14  ha  - grunty  zadrzewione  i  zakrzaczone

 

W  ciągu  roku  stan  mienia  komunalnego  ulega  zmianom  w  związku  ze  zbyciem   lub  przejęciem .

 

Z  mienia  komunalnego  w  ciągu  r o k u    2003 .

 

I.    SPRZEDANO :

1/  Lokali   mieszkalnych   /wraz z udziałem w gruncie/     szt.  31

                                                                             - na  kwotę   88.832,- zł

2/  Budynki  gospodarcze  i  lokale  użytkowe  /wraz z  udziałem w

     gruncie/      szt.  10                                       - na  kwotę    153,541,- zł

3/  Nieruchomości  budowlane niezabudowane  o  łącznej  powierzchni

     5,25  ha    szt.    38                                       - na  kwotę   224,350,- zł 

 

w  tym:

  -  działki  budowlane  pod  budownictwo  mieszkaniowe  szt. 13 o

     łącznej     powierzchni   4,27 ha                  - na  kwotę     156,279,- zł

  -  działki  budowlane  na  poprawienie  sposobu  zagospodarowania

     przyległej   działki  szt. 25  o  powierzchni   0,97  ha                

                                                                           - na   kwotę     68,071,- zł.

4/  Działki  w pobliżu istniejącego  złoża  wapienia  krystalicznego  o

     łącznej  pow.  10,43 ha                                  - na  kwotę   383,764,- zł

 

5/  Działki  rolne  szt.11 o łącznej  powierzchni   15,69 ha

                                                                            - na   kwotę    59,379,- zł

 

6/  Nieruchomości  zabudowane  szt.7   o  łącznej  powierzchni  0,37 ha

                                                                            -  na  kwotę     13,434,-zł

 

II . Wydzierżawiono :  285 ha  gruntów  rolnych  - wpływy z tyt. czynszu dzierżawnego                                                 -  w   kwocie   12.461- zł

 

 

III. Nadano  nieodpłatnie  działki  rentowe  z  mienia  Gminy  szt. 4  o

     łącznej   powierzchni    0.80 ha

 

IV. Zwrócono  z  mienia  Gminy  działki pod  budynkami  szt. 2 o

     łącznej   powierzchni    0,40 ha

 

V. Sprzedano  działki  pod  budynkami   i lokalami o  łącznej  powierzchni  1,45  ha

 

VI. Nieodpłatnie przekazano na cele publiczne / budowę ośrodka  zdrowia/ grunt o pow.  0,11 ha

 

VII. ZAKUPIONO   I  PRZEJĘTO   NIEODPŁATNIE

 

1/ zakupiono  od  osób  prywatnych  grunty  o  pow.  0,18 ha  pod

    inwestycje  wodociągowania i kanalizacji  wsi  związane  z  budową

    hydroforni , ujęcia   wody  i przepompowni  wody / Jaszkowa  Górna ,

    Żelazno , Krosnowice /

 

2/ przejęto  nieodpłatnie :

   - od Parafii kaplicę przycmentarną w Szalejowie Dolnym -działka o pow.  0,01 ha

 

VIII. Poza gruntami  Gmina  posiada  jeszcze  budynki  i  budowle stanowiące  mienie  komunalne  , a  będące  z  Zarządzie  Zakładu  Gospodarki  Mieszkaniowej  i  Komunalnej  , Zakładu  Wodociągów  i  Kanalizacji  oraz   Oświaty  , są  to:

 

    B U D Y N K I    i      O B I E K T Y

 

a/  budynek  Urzędu                                                                  -  szt.      1 

b/  budynki  mieszkalne  ogółem                                               -  szt.  181

     w  tym:

   - budynki  wolnostojące                                                         -   szt.  170

   - w  zabudowie  osiedlowej /osiedla  mieszkaniowe  w :

     Krosnowicach , Jaszkowej  Dolnej  i  Wojborzu/                 -   szt.    11

c/ kultury  - świetlice  wiejskie i domy  ludowe                         -    szt.   11

d/ lokale  - świetlice  wiejskie                                                   -    szt.   10

e/  remizy  strażackie                                                               -    szt.   13

f/  garaże  ogółem                                                                    -    szt.   23

    w  tym:

   -wolnostojące                                                                        -    szt.   11

   - w zabudowie  zwartej                                                          -   szt.   12

g/  budynki  gospodarcze                                                         -    szt.   45

h/ budynki  użytkowe                                                                -    szt.    4

i/  obiekty szkolne                                                                     -    szt.  11

j/  obiekty  przedszkolne                                                           -    szt.    3

k/ sale  sportowe                                                                      -     szt.   7

l/  obiekty służby zdrowia                                                         -     szt.    3

 

B U D O W L E

 1. wodociągi  w  miejscowościach

 

1 - Szalejów  Dolny  i

2   Szalejów  Górny                                    dł.  20,8   km

3 - Bierkowice                                             dł.    0,1   km

4 - Boguszyn                                               dł.    1,0   km

5-  Jaszkowa  Dolna                                    dł.    2,9   km

6-  Jaszkówka                                             dł.     3,0   km

7 -  Krosnowice                                           dł.     2,4   km

8-   Ołdrzychowice    Kłodzkie                     dł.    2,4   km

9-   Podtynie                                                dł.    0,1   km

10-  Ścinawica                                            dł.     0,5   km

11 - Wojbórz                                               dł.     5,5   km

12 - Wojciechowice                                    dł.     1,2   km

13 - Żelazno                                               dł.     2,0   km

14 - Stary Wielisław                                    dł.   14,0   km

15 – Młynów                                               dł.      2,7  km

14 - przyłącza  wodociągowe                     dł.    16,4 km

15 - Gorzuchów  - rurociąg   bez  urządzeń  wodnych

16 - magistrala  sudecka  - rurociąg  przesyłkowy

17 - Święcko - sieć  rozdzielcza  

  

2. ujęcia  wodne  we  wsiach:

Krosnowice , Szalejów  Górny, Jaszkowa  Dolna , Wojciechowice ,  Ołdrzychowice Kłodzkie, Bierkowice ,  Ścinawica , Stary  Wielisław , Jaszkowa  Górna

 

3.  kanalizacja  sanitarna  we  wsiach :

 

1- Jaszkowa  Dolna                           dł.  -     0,9    km

2- Krosnowice                                    dł.  -     5,7    km

3- Ołdrzychowice  Kł.                         dł.  -     9,0     km

4- Wojbórz                                         dł.  -     5,0    km

oraz  przyłącza   kanalizacyjne  o      dł.  -     3,5    km

 

 4. oczyszczalnie  ścieków  we  wsiach:

 

 Wojbórz ,  Ołdrzychowice  Kłodzkie , Krosnowice .

 

 5. Drogi  gminne  o  długości  48  km  , w  tym  o  nawierzchni  utwardzonej   dł. 41,5  km ,

drogi  transportu  rolnego   o długości  902 km  w  tym  o  nawierzchni  utwardzonej  o  dł.   58,7 km .

 

 6.  Mosty  betonowe   trwałe  ,  kładki  stalowe      -   szt.  33

 

 

VIII    Wartość  mienia  komunalnego -  brutto

 

 

1.   Wartość  mienia  komunalnego  Urzędu  Gminy   /budynki , budowle , maszyny , przyrządy , komputery , urządzenia , samochody , wyposażenie  , przedszkola/

w y n o s i :   55.265 tys. zł

 

2.     Wartość  mienia  komunalnego  będącego  w  zarządzie  oświaty  / budynki  szkół , kotły  co  , łącza  telef. , wyposażenie/

w y n o s i :  11.912  tys. zł.

 

 3.  Wartość  mienia  komunalnego  będącego  w  zarządzie  Zakładu  Gospodarki   Mieszkaniowej  i  Komunalnej /zieleń , parki , budynki , budowle , urządzenia  i  przyrządy ,  środki  transportu  , komputery  / 

w y n o s i  :   16.236  tys. zł.

 

4.   Wartość mienia komunalnego będącego  w  zarządzie Gminnego Ośrodka Pomocy  Społecznej  

w y n o s i  :  69  tys.zł.

 

5.   Wartość  mienia komunalnego będącego w zarządzie Zakładu Wodociągów  i Kanalizacji /  wodociągi ,  kanalizacja sanitarna  ,oczyszczalnie, przyłącza , hydrofornie , komputery  , środki  transportu /

w y n o s i  : 18.058 tys.zł

Wartość mienia komunalnego wynosi ogółem : 101.540 tys.zł

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Klodzko Wszystkie prawa zastrzeżone.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:MIENIE KOMUNALNE na dzień 31.12.2003r
Podmiot udostępniający informację:URZĄD GMINY KŁODZKO
Informację opublikował:Administrator Systemu
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.11.2008 12:07

Rejestr zmian dokumentu

pokaż