MIENIE KOMUNALNE na dzień 31.12.2004r

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2004

STAN  MIENIA  KOMUNALNEGO  GMINY   KŁODZKO

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2004 rok

1.   Grunty  ogółem                                    1096 ha

- użytki  rolne                                                 505  ha

- grunty zabudowane i zurbanizowane             63  ha

- tereny rekreacyjne i wypoczynkowe             36  ha

- pozostałe                                                    492  ha

 

2.    Lasy                                                        69 ha

gr. zadrzew. zakrz.                                         14 ha

 

3.   Parki

 

4.  Budynki  i obiekty użyt. publ.                    313 szt.

 w  tym: 

- mieszkalne                                                      170 szt.

- obiekty szkolne                                                11 szt.

- przedszkola                                                       3 szt.

- obiekty kultury                                                 25 szt.

   i  biblioteki                                                       10 szt.

- obiekty sł. zdrowia                                            3 szt.

- remizy  strażackie                                            13 szt.

- sale  sportowe                                                  7 szt.

- inne /w tym budynek urzędu/                          71 szt.

 

5.  Budowle i urządzenia techn.

- wodociągi i ujęcia                                          18

- kanalizacja                                                  94,6 km

       liczba                                                          5

dł. w km. /z przył./                                      31,3 km

- oczyszczalnie                                                  3

- wysypiska - liczba

- drogi gminne                                                 48 km

- obiekty sportowe                                           2 szt.

 

6. Środki transportowe –szt.                       22 szt.

 

7.  Samochody  OSP                                     12 szt.

 

8.  Pozostałe  gminne

jedn.  organizacyjne                                       5

 

9.  Związki komunalne i stowa-

rzyszenia  z udziałem  Gminy                          2

 

G r u n t y
Stan  ewidencyjny  gruntów  mienia  komunalnego  na  dzień  31.12.2004r
wynosi   :    1096   ha  
                        69  ha  - lasy     
                        14  ha  - grunty  zadrzewione  i  zakrzaczone

W  ciągu  roku  stan  mienia  komunalnego  ulega  zmianom  w  związku  ze  zbyciem   lub  przejęciem .

Z  mienia  komunalnego  w  ciągu  r o k u    2004 .

I.    SPRZEDANO :
1/  Lokali   mieszkalnych   /wraz z  gruntem/    
                                                             szt.  81  - na  kwotę  170.774,77zł
2/  Budynki  gospodarcze  i  lokale  użytkowe   /wraz z gruntem/
                                                             szt.  3   - na  kwotę    35.766,60 zł
3/  Budynki  mieszkalne  /wraz  z  gruntem/
                                                             szt.  15 – na  kwotę   36.253,40 zł    
4/  Nieruchomości   niezabudowane  przeznaczone  pod  budownictwo  o
     łącznej  powierzchni    5,60  ha           
                                                            szt.  28  - na  kwotę  415.818,83 zł 
 
w  tym:
  -  działki  pod  budownictwo  mieszkaniowe  o   powierzchni 5,4219  ha
                                                           szt. 15   - na  kwotę  383.048,03,- zł
  -  działki  pod  budowę  garaży    o   powierzchni   0,0183 ha
                                                           szt. 6      - na kwotę    12.215,- zł
  -  działkę na cele publiczne /pod pas drogowy/  o powierzchni
                          0,0178  ha                szt. 1      - na kwotę      1,939,- zł.
  -  działki  budowlane  na  poprawienie  sposobu  zagospodarowania
     przyległych   działek   o  łącznej  powierzchni  0,1464 ha                   
                                                           szt.  6     - na   kwotę  18.616,8,- zł.

5/  Działki  rolne   o   łącznej   powierzchni    6,1479 ha
                                                           szt. 10   - na   kwotę    51.574,- zł


II . Wydzierżawiono :  280  ha  gruntów  rolnych  - wpływy z tyt. czynszu                          
     dzierżawnego                                                -  w   kwocie   9.985,89 zł


III. Nadano  nieodpłatnie  działki  rentowe  z  mienia  Gminy  szt. 5  o
     łącznej   powierzchni    0.88 ha

IV. Zwrócono  z  mienia  Gminy  działki pod  budynkami  szt. 1 o
     łącznej   powierzchni    0,05 ha

V. Sprzedano  działki  pod  budynkami   i  lokalami o  łącznej
     powierzchni
     2,68  ha


VI. ZAKUPIONO   I  PRZEJĘTO   NIEODPŁATNIE

1/ zakupiono  od  osób  prywatnych  grunty  o  pow.  0,0341 ha  pod
    inwestycje  wodociągowania  i  kanalizacji  wsi      / Jaszkowa  Dolna ,
    Wojciechowice  /

2/ przejęto  nieodpłatnie :
   - działki  pod  drogi  gminne  / Ławica  i   Wojciechowice/  o    pow.
     0,6847 ha
   - działki pod  świetlice  /Boguszyn  i  Piszkowice/ o pow. 0,8461  ha
   - zabudowaną  nieruchomość   na  siedzibę  gminnego  OPS /Kłodzko /
     o pow.   0,0757 ha
  -  zabudowaną nieruchomość /remiza strażacka w  Ołdrzychowicach
     Kł./ /   o  pow.  0,0693 ha
  -  nieruchomość  zajętą  w  części pod hydrofornię , w części pod
     boisko sportowe  w  Jaszkówce  o  pow.  0,76 ha
 
VII. Poza gruntami  Gmina  posiada  jeszcze  budynki  i  budowle stanowiące  mienie  komunalne  , a  będące  z  Zarządzie  Zakładu  Gospodarki  Mieszkaniowej  i  Komunalnej  , Zakładu  Wodociągów  i  Kanalizacji  oraz   Oświaty  , są  to:

    B U D Y N K I    i      O B I E K T Y

a/  budynek  Urzędu                                                                  -  szt.      1 
b/  budynki  mieszkalne  ogółem                                               -  szt.  170
     w  tym:
   - budynki  wolnostojące                                                         -   szt.  160
   - w  zabudowie  osiedlowej /osiedla  mieszkaniowe  w :
     Krosnowicach , Jaszkowej  Dolnej  i  Wojborzu/                 -   szt.    10


c/ kultury  - świetlice  wiejskie i domy  ludowe                         -    szt.   14
d/ lokale  - świetlice  wiejskie                                                   -    szt.   11
e/  remizy  strażackie                                                               -    szt.   13
f/  garaże  ogółem                                                                    -    szt.   23
    w  tym:
   -wolnostojące                                                                        -    szt.   11
   - w zabudowie  zwartej                                                          -   szt.   12
g/  budynki  gospodarcze                                                         -    szt.   42
h/ budynki  użytkowe                                                                -    szt.    5
i/  obiekty szkolne                                                                     -    szt.  11
j/  obiekty  przedszkolne                                                           -    szt.    3
k/ sale  sportowe                                                                      -     szt.   7
l/  obiekty służby zdrowia                                                         -     szt.   3

B U D O W L E
 1. wodociągi  w  miejscowościach

1 - Szalejów  Dolny  i  Szalejów  Górny      dł.  20,8   km
2 - Bierkowice                                             dł.    0,1   km
3 - Boguszyn                                               dł.    1,0   km
4-  Jaszkowa  Dolna                                    dł.    2,9   km
5-  Jaszkówka                                             dł.     3,0   km
6 -  Krosnowice                                           dł.     4,0   km
7-   Ołdrzychowice    Kłodzkie                     dł.    2,5   km
8-   Podtynie                                                dł.    0,1   km
9-   Ścinawica                                             dł.     0,5   km
10 - Wojbórz                                               dł.     5,7   km
11 - Wojciechowice                                    dł.     1,2   km
12 - Żelazno                                               dł.     2,0   km
13 - Stary Wielisław                                    dł.   14,3   km
14 - Młynów                                                dł.      2,7  km
15 - przyłącza  wodociągowe                     dł.    16,9 km
16 - Gorzuchów  - rurociąg   bez  urządzeń  wodnych
17 - magistrala  sudecka  - rurociąg  przesyłkowy
18 - Święcko - sieć  rozdzielcza  

 

2. ujęcia  wodne  we  wsiach:

Krosnowice  , Szalejów  Górny , Jaszkowa  Dolna ,   Ołdrzychowice Kłodzkie , Bierkowice  ,  Ścinawica  , Stary  Wielisław ,
 
3.  kanalizacja  sanitarna  we  wsiach :

1- Jaszkowa  Dolna                           dł.  -     0,9    km
2- Krosnowice                                    dł.  -     5,7    km
3- Ołdrzychowice  Kł.                         dł.  -     9,2    km
4- Wojbórz                                         dł.  -     5,2    km
5- Żelazno                                          dł.  -     6,4   km
oraz  przyłącza   kanalizacyjne  o      dł.  -     3,9    km

 4. oczyszczalnie  ścieków  we  wsiach:

 Wojbórz ,  Ołdrzychowice  Kłodzkie , Krosnowice .

 5. Drogi  gminne  o  długości  48  km  , w  tym  o  nawierzchni  utwardzonej   dł. 42,9  km ,
drogi  transportu  rolnego   o długości  902 km  w  tym  o  nawierzchni  utwardzonej  o  dł.   62,3 km .

 6.  Mosty  betonowe   trwałe  ,  kładki  stalowe      -   szt.  33


VIII    Wartość  mienia  komunalnego -  brutto


1.   Wartość  mienia  komunalnego  Urzędu  Gminy   /budynki , budowle , maszyny , przyrządy , komputery , urządzenia , samochody , wyposażenie  , przedszkola/
w y n o s i :   55.490,- tys. zł

2.     Wartość  mienia  komunalnego  będącego  w  zarządzie  oświaty 
/ budynki  szkół , kotły  co  , łącza  telef. , wyposażenie/
w y n o s i :   11.886.- tys. zł.

3.  Wartość  mienia  komunalnego  będącego  w  zarządzie  Zakładu  Gospodarki   Mieszkaniowej  i  Komunalnej /zieleń , parki , budynki , budowle , urządzenia  i  przyrządy ,  środki  transportu  , komputery , wodociągi , kanalizacja , oczyszczalnie , przyłącza , hydrofornie  / 
w y n o s i  :   36.516  tys. zł.

4.   Wartość  mienia  komunalnego  będącego  w  zarządzie  Gminnego  Ośrodka  Kultury 
w y n o s i  :  491,- tys. zł.

5.   Wartość   mienia komunalnego  będącego  w  zarządzie  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  
w y n o s i  :  83.-  tys. zł.

Wartość  mienia  komunalnego   wynosi  ogółem   :   104.466.-  tys. zł.
 

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Klodzko Wszystkie prawa zastrzeżone.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:MIENIE KOMUNALNE na dzień 31.12.2004r
Podmiot udostępniający informację:URZĄD GMINY KŁODZKO
Informację opublikował:Administrator Systemu
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.11.2008 12:06

Rejestr zmian dokumentu

pokaż