MIENIE KOMUNALNE na dzień 31.12.2006r.

Stan mienia komunalnego

INFORMACJA  O  STANIE  MIENIA  KOMUNALNEGO

 

na  dzień  31.12.2006 r.

 
STAN  MIENIA  KOMUNALNEGO  GMINY   KŁODZKO

 

 

G r u n t y

 

Stan  ewidencyjny  gruntów  mienia  komunalnego  na  dzień  31.12.2006 r

 

wynosi   :    1072   ha

 

68  ha  - lasy

 

14  ha  - grunty  zadrzewione  i  zakrzaczone

 

 

W  ciągu  roku  stan  mienia  komunalnego  ulega  zmianom  w  związku  ze  zbyciem   lub  przejęciem .

 

 

Z  mienia  komunalnego  w  ciągu  r o k u    2006 .

 

 

I.    SPRZEDANO :

 

1/ Lokali   mieszkalnych   /wraz z  gruntem/

 

szt.  179 - na  kwotę  134.415,-zł

 

2/ Budynki  gospodarcze  i  lokale  użytkowe   /wraz z gruntem/

 

szt.  2   - na  kwotę    42.695,-zł

 

3/ Budynki  mieszkalne i nieruchomości zabudowane  /wraz  z  gruntem/

 

szt.  7 – na  kwotę   510.509,- zł

 

4/ Nieruchomości   niezabudowane  przeznaczone  pod  budownictwo  o

 

łącznej  powierzchni    4,91  ha

 

szt.  23  - na  kwotę  405.073,-zł

 

 

w  tym:

 

-  działki  pod  budownictwo  mieszkaniowe  o   powierzchni 4,88  ha

 

szt. 20   - na  kwotę  399.297,- zł

 

-  działki  budowlane  na  poprawienie  sposobu  zagospodarowania

 

przyległych   działek   o  łącznej  powierzchni  0,03 ha

 

szt.  3     - na   kwotę  5.776,- zł.

 

 

5/  Działki  rolne i pod zalesienie   o   łącznej   powierzchni    8,28 ha

 

szt. 8   - na   kwotę    53.739,- zł

 

6/   Sprzedano użytkowanie wieczyste gruntu o powierzchni  0,05 ha

 

szt. 1   - na kwotę 2.291,-zł

 

 

II  Sprzedano  działki  pod  budynkami   i  lokalami o  łącznej

 

powierzchni     4,18 ha

 

III Wydzierżawiono :  291  ha  gruntów  rolnych  - wpływy z tyt. czynszu

 

dzierżawnego                                                -  w   kwocie  8.823,- zł

 

 

 

 

 

IV  ZAKUPIONO   I  PRZEJĘTO   NIEODPŁATNIE

 

 

1/ przejęto  nieodpłatnie :

 

- od Starostwa Powiatowego teren rekreacyjny  w Podzamku o   pow. 0,80 ha

 

- od osoby fizycznej w Szalejowie Górnym o pow. 0,11 ha

 

V  w drodze zamiany  w celu uregulowania stanu prawnego

 

- od Starostwa Powiatowego gmina przejęła grunty pod drogami o powierzchni

 

3,86 ha , a przekazała grunt pod drogami o powierzchni 0,81 ha

 

 

VI Poza gruntami  Gmina  posiada  jeszcze  budynki  i  budowle stanowiące  mienie  komunalne  , a  będące  z  Zarządzie  Zakładu  Gospodarki  Mieszkaniowej  i  Komunalnej  , Zakładu  Wodociągów  i  Kanalizacji  oraz   Oświaty  , są  to:

 

 

B U D Y N K I    i      O B I E K T Y         B U D O W L A N E

 

 

a/  budynek  Urzędu                                                                  -  szt.      1

 

b/  budynki  mieszkalne  ogółem                                               -  szt.  144

 

w  tym:

 

- budynki  wolnostojące                                                         -   szt.  141

 

- w  zabudowie  osiedlowej /osiedla  mieszkaniowe  w :

 

Krosnowicach , Jaszkowej  Dolnej  i  Wojborzu/                 -   szt.      3

 

 

c/ kultury  - świetlice  wiejskie i domy  ludowe                         -    szt.     9

 

d/ lokale  - świetlice  wiejskie                                                   -    szt.   17

 

e/  remizy  strażackie                                                               -    szt.   12

 

f/  garaże  ogółem                                                                    -    szt.   19

 

w  tym:

 

-wolnostojące                                                                        -    szt.    9

 

- w zabudowie  zwartej                                                          -   szt.   10

 

g/  budynki  gospodarcze                                                         -    szt.   42

 

h/ budynki  użytkowe                                                                -    szt.    5

 

i/  obiekty szkolne                                                                     -    szt.  11

 

j/  obiekty  przedszkolne                                                           -    szt.    3

 

k/ sale  sportowe                                                                      -     szt.   7

 

l/  obiekty służby zdrowia                                                         -     szt.   2

 

 

 

 

 

B U D O W L E

 

1. wodociągi  w  miejscowościach

 

 

1 - Szalejów  Dolny  i  Szalejów  Górny      dł.  20,8   km

 

2 - Bierkowice                                             dł.    0,1   km

 

3 - Boguszyn                                               dł.    1,3   km

 

4-  Jaszkowa  Dolna  i Jaszkowa Górna     dł.   23,6   km

 

5-  Jaszkówka                                             dł.     3,4   km

 

6 -  Krosnowice                                           dł.     5,5   km

 

7-   Ołdrzychowice    Kłodzkie                     dł.    2,5   km

 

8-   Podtynie                                                dł.    1,0   km

 

9-   Ścinawica                                             dł.     0,5   km

 

10 - Wojciechowice                                    dł.     1,2   km

 

11 - Żelazno                                               dł.     2,0   km

 

12 - Stary Wielisław                                    dł.   14,3   km

 

13 - Młynów                                                dł.      2,7  km

 

14 - przyłącza  wodociągowe                     dł.    16,8  km

 

15 - Gorzuchów  - rurociąg   bez  urządzeń  wodnych

 

16 - magistrala  sudecka  - rurociąg  przesyłkowy

 

17 - Święcko - sieć  rozdzielcza

 

 

2. ujęcia  wodne  we  wsiach:

 

 

Krosnowice  , Szalejów  Górny , Jaszkowa  Górna ,   Ołdrzychowice Kłodzkie , Bierkowice  ,  Ścinawica  , Stary  Wielisław ,

 

 

3.  kanalizacja  sanitarna  we  wsiach :

 

 

1- Jaszkowa  Dolna  i Górna              dł.  -    21,2    km

 

2- Krosnowice                                    dł.  -    10,4    km

 

3- Ołdrzychowice  Kł.                         dł.  -      8,3    km

 

4- Żelazno                                          dł.  -      3,1  km

 

oraz  przyłącza   kanalizacyjne  o      dł.  -     6,5    km

 

 

4. oczyszczalnie  ścieków  we  wsiach:

 

 

Ołdrzychowice  Kłodzkie , Krosnowice .

 

 

 

 

 

5. Drogi  gminne  o  długości  48  km  , w  tym

 

-  o  nawierzchni  utwardzonej   dł. 43,9  km ,

 

 

6.  Drogi  transportu  rolnego   o długości  904,4 km  w  tym

 

-  o  nawierzchni  utwardzonej  o  dł.   74,9 km .

 

 

7.  Mosty  betonowe   trwałe  ,  kładki  stalowe      -   szt.  33

 

 

 

VIII    Wartość  mienia  komunalnego -  brutto

 

 

 

1.   Wartość  mienia  komunalnego  Urzędu  Gminy   /budynki , budowle , maszyny , przyrządy , komputery , urządzenia , samochody , wyposażenie  , przedszkola/

 

w y n o s i : 48.484  tys. zł

 

 

2.     Wartość  mienia  komunalnego  będącego  w  zarządzie  oświaty

 

/ budynki  szkół , kotły  co  , łącza  telef. , wyposażenie/

 

w y n o s i :   13.170 tys. zł.

 

 

3.  Wartość  mienia  komunalnego  będącego  w  zarządzie  Zakładu  Gospodarki   Mieszkaniowej  i  Komunalnej /zieleń , parki , budynki , budowle , urządzenia  i  przyrządy ,  środki  transportu  , komputery , wodociągi , kanalizacja , oczyszczalnie , przyłącza , hydrofornie  /

 

w y n o s i  :   42.289  tys. zł.

 

 

4.   Wartość  mienia  komunalnego  będącego  w  zarządzie  Gminnego  Ośrodka  Kultury

 

w y n o s i  :  97  tys. zł.

 

 

5.   Wartość   mienia komunalnego  będącego  w  zarządzie  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej

 

w y n o s i  :  64  tys. zł.

 

 

 

 

 

Wartość  mienia  komunalnego   wynosi  ogółem   :  104.104  tys. zł.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:MIENIE KOMUNALNE na dzień 31.12.2006r.
Podmiot udostępniający informację:URZĄD GMINY KŁODZKO
Informację opublikował:Administrator Systemu
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.11.2008 12:02

Rejestr zmian dokumentu

pokaż