Akty prawa miejscowego 2015

Uchwała nr 7/VII/2014 Rady Gminy Kłodzko z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kłodzko na rok 2015

Uchwała nr 28/VII/2015 Rady Gminy Kłodzko z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 87/VI/2011 Rady Gminy Kłodzko z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie

Uchwała nr 29/VII/2015 Rady Gminy Kłodzko z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie nadania nazw ulicy

Uchwała nr 20/VII/2015 Rady Gminy Kłodzko z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko we wsi Jaszkowa Górna, Szalejów Dolny

Uchwała nr 21/VII/2015 Rady Gminy Kłodzko z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko, dla terenu położonego we wsi Żelazno

Uchwała nr 40/VII/2015 Rady Gminy Kłodzko z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłodzko

Uchwała nr 41/VII/2015 Rady Gminy Kłodzko z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej

Uchwała nr 48/VII/2015 Rady Gminy Kłodzko z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kłodzko

Uchwała nr 34/VII/2015 Rady Gminy Kłodzko z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko, dla terenu położonego we wsi Boguszyn

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.50.13.2015.AB Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 maja 2015 r. stwierdzające nieważność § 57 ust. 1 we fragmencie: „przez co najmniej 3 radnych”, § 58 ust. 5, § 15, § 24 ust. 2, § 86 ust. 2, § 94 ust. 1 i ust. 2, § 91 ust. 2 załącznika do uchwały Nr 48/VII/2015 Rady Gminy Kłodzko z dnia 30 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kłodzko

Uchwała nr 65/VII/2015 Rady Gminy Kłodzko z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w miejscowości Jaszkowa Górna

Uchwała nr 72/VII/2015 Rady Gminy Kłodzko z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych

Uchwała nr 90/VII/2015 Rady Gminy Kłodzko z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kłodzko"

Uchwała nr 89/VII/2015 Rady Gminy Kłodzko z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, położonego we wsi Wojciechowice w granicach działki ewidencyjnej nr 395/2 AM.4

Uchwała nr 96/VII/2015 Rady Gminy Kłodzko z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kłodzko oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Uchwała nr 64/VII/2015 Rady Gminy Kłodzko z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przstrzennego gminy Kłodzko, dla terenu położonego we wsi Gorzuchów

Uchwała nr 103/VII/2015 Rady Gminy Kłodzko z dnia 28 września 2015 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso

Uchwała nr 106/VII/2015 Rady Gminy Kłodzko z dnia 28 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłodzko

Uchwała nr 107/VII/2015 Rady Gminy Kłodzko z dnia 28 września 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wyrok nr Sygn. akt III SA/Wr 510/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 19 sierpnia 2015 r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Gminy Kłodzko na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 maja 2015 r. nr NK-N.4131.50.13.2015.AB w przedmiocie stwierdzenia nieważności § 57 ust. 1 we fragmencie: „przez co najmniej 3 radnych”, § 58 ust. 5, § 15, § 24 ust. 2, § 86 ust. 2, § 94 ust. 1 i ust. 2, § 91 ust. 2 załącznika do uchwały Nr 48/VII/2015 Rady Gminy Kłodzko z dnia 30 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kłodzko

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.50.28.2015.AB Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 października 2015 r. stwierdzające nieważność uchwały nr 106/VII/2015 Rady Gminy Kłodzko z dnia 28 września 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłodzko

Zarządzenie nr 61/2015 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kłodzko oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2014 r.

Uchwała nr 81/VII/2015 Rady Gminy Kłodzko z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko we wsi Jaszkowa Dolna

Uchwała nr 111/VII/2015 Rady Gminy Kłodzko z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok

Uchwała nr 112/VII/2015 Rady Gminy Kłodzko z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok

Uchwała nr 113/VII/2015 Rady Gminy Kłodzko z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Uchwała nr 114/VII/2015 Rady Gminy Kłodzko z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 103/VII/2015 Rady Gminy Kłodzko z dnia 28 września 2015 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz określenie wynagrodzenia za inkaso

Uchwała nr 126/VII/2015 Rady Gminy Kłodzko z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

Uchwała nr 127/VII/2015 Rady Gminy Kłodzko z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 112/VII/2015 Rady Gminy Kłodzko z dnia 29 października 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok

Uchwała nr 128/VII/2015 Rady Gminy Kłodzko z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 113/VII/2015 Rady Gminy Kłodzko z dnia 29 października 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Uchwała nr 133/VII/2015 Rady Gminy Kłodzko z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłodzko

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Akty prawa miejscowego 2015
Podmiot udostępniający informację:URZĄD GMINY KŁODZKO
Informację opublikował:Patrycja Pocion
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.08.2015 12:10