WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016-2019 (termin zgłaszania do 30 czerwca 2015 r.)

Nabór kandydatów na ławników

Prezes Sądu Okręgowego w Świdnicy wystąpił do Rady Gminy Kłodzko z wnioskiem o przeprowadzenie wyborów ławników na kadencję 2016-2019.

Rada Gminy Kłodzko winna dokonać wyboru łącznie 18 ławników, w tym do:

Wydziału Rodzinnego i Nieletnich – 10

Wydziału Pracy – 8
 

Kto może być ławnikiem?

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
• posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
• jest nieskazitelnego charakteru,
• ukończył 30 lat,
• jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania  co najmniej od roku,
• nie przekroczył 70 lat,
• jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
• posiada co najmniej wykształcenie średnie.
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

 

Kto nie może być ławnikiem?
Ławnikami nie mogą być:
• osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
• osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
• funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
• adwokaci i aplikanci adwokaccy,
• radcy prawni i aplikanci radcowscy,
• duchowni,
• żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
• funkcjonariusze Służby Więziennej,
• radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.


Kto może zgłaszać kandydatów na ławników?

Kandydatów na  ławników mogą zgłaszać radom gmin:
• prezesi sądów,
• stowarzyszenia, inne organizacje społecznie i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
• co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze,
zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.


Jak zgłosić kandydatów na ławników?

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, określonej w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia.


Wymagane dokumenty (załączniki do karty zgłoszenia)

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:
informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a*) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
dwa zdjęcia zgodne z wymogami**) stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

*) Art. 55 ust. 2a. Świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej może udzielać lekarz, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej:
1)   posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej lub
2)   odbywający szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny rodzinnej, lub
3)   posiadający specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej, lub
4)   posiadający specjalizację I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej, lub
5)   posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych, lub
6)   posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii
-   w zakresie swoich kwalifikacji potwierdzonych odpowiednimi dokumentami,[…] zwany dalej "lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej".

**) Wymogi te opisane są w Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu. Zgodnie z tym rozporządzeniem: do wniosku załącza się kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Fotografia powinna być wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek.

• Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Te dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

• Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Kto ponosi koszty za wymagane dokumenty?

• Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
• Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.


Informacje dodatkowe:

• Rada Gminy Kłodzko zasięga od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. Informacje o kandydacie na ławnika uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.
• Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do Rady Gminy Kłodzko po upływie terminu, czyli
po 30 czerwca 2015 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Gdzie i kiedy złożyć wymagane dokumenty?
Wypełnione karty zgłoszenia wraz ze wszystkimi załącznikami można:
przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Kłodzko, ul. Okrzei 8A, 57-300 Kłodzko (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy)
albo
złożyć w Biurze Rady Gminy Kłodzko, ul. Okrzei 8A, 57-300 Kłodzko, parter, pok. 107
w terminie do
30 czerwca 2015 r.

Kiedy odbędą się wybory ławników?
Wybory ławników odbędą się najpóźniej w październiku 2015 r. na sesji Rady Gminy Kłodzko.
Stosowna uchwała Rady Gminy Kłodzko o wyborze ławników zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kłodzko

Co się dzieje ze złożonymi dokumentami po wybraniu ławników?
Po przeprowadzeniu wyborów:
• Rada Gminy Kłodzko przesyła niezwłocznie właściwemu sądowi karty zgłoszenia kandydatów, którzy zostali wybrani ławnikami, wraz z załączonymi do nich dokumentami oraz informacje o wybranych ławnikach uzyskane od komendanta wojewódzkiego Policji,
• podmiot zgłaszający kandydata na ławnika lub kandydat, który nie został wybrany na ławnika, odbiera kartę zgłoszenia wraz z załączonymi dokumentami, w terminie 60 dni od dnia przeprowadzenia wyborów,
• w przypadku nieodebrania dokumentów, podlegają one zniszczeniu przez komisję powołaną przez Radę Gminy w terminie 30 dni po upływie terminu, o którym mowa wyżej.

Kontakt:
Dodatkowe informacje w sprawie wyborów ławników uzyskać można u Sekretarza Gminy Kłodzko  - I piętro pok. 205, tel. 74/6474 102 oraz w Biurze Rady Gminy Kłodzko - parter pok. 107, tel. 74/ 6474 114, e-mail: rg@gmina.klodzko.pl

Wzory dokumentów (załączników) dostępne są:
• patrz poniżej - Załączniki
• w Biurze Rady Gminy Kłodzko, ul. Okrzei 8a, 57-300 Kłodzko, parter, pok. 107 

 

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016-2019 (termin zgłaszania do 30 czerwca 2015 r.)
Podmiot udostępniający informację:URZĄD GMINY KŁODZKO
Informację opublikował:Anna Podgórska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.05.2015 12:44