Procedury rozpatrywania skarg i wniosków

Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

w Przedszkolu Gminnym w Krosnowicach


Podstawa prawna: ustawa z 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013, poz. 267); rozporządzenia Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).


§ 1

Ilekroć w niniejszej procedurze jest mowa o:

a) szkole/przedszkolu rozumie się przez to Przedszkole Gminne w Krosnowicach

b) o dyrektorze rozumie się przez to dyrektora Przedszkola Gminnego w Krosnowicach

c) o kancelarii rozumie się przez to kancelarię Przedszkola Gminnego w Krosnowicach


§ 2

1. Skargi i wnioski może składać każda pełnoletnia osoba w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.

2. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą , telefaksu, poczty elektronicznej lub ustnie do protokołu


§ 3

Skargi i wnioski przyjmowane są przez dyrektora lub wyznaczoną osobę.


§4

1. Dyrektor przyjmuje skargi i wnioski w każdy wtorek w godzinach 12.00 – 14.00.

2. Wyznaczona osoba przez dyrektora przyjmuje skargi i wnioski podczas nieobecności dyrektora.


§ 5

1. W szkole/przedszkolu prowadzony jest rejestr skarg i wniosków.

2. Do rejestru o którym mowa w ust. 1 wpisuje się wszystkie skargi i wnioski wpływające do przedszkola.

3. Do rejestru o którym mowa w ust. 1 wpisuje się również skargi i wnioski anonimowe

4. Rejestr o którym mowa w ust. 1 składa się z następujących rubryk:

a) liczba porządkowa,

b) data wpływu,

c) adres wnoszącego,

d) informacje na temat przedmiotu skargi/wniosku,

e) termin rozpatrzenia skargi/wniosku,

f) informacje o sposobie załatwienia skargi/wniosku.


§ 6

Informacje dotyczące czasu i sposobu przyjmowania skarg i wniosków umieszczone są na na tablicy ogłoszeń przedszkola.


§ 7

1. Kwalifikacji pisma wpływającego jako skarga lub wniosek dokonuje dyrektor przedszkola.

2. Jeżeli z treści pisma nie można ustalić ich przedmiotu, dyrektor wzywa wnoszącego do wyjaśnienia lub uzupełnienia z pouczeniem, że w razie ich braku pismo pozostanie bez rozpatrzenia.

3. Skargi i wnioski wnoszone anonimowo po dokonaniu rejestracji pozostawia się bez rozpoznania.

4. Wnoszący skargę może zastrzec anonimowość.


§ 8

1. Skargi i wnioski rozpatruje dyrektor przedszkola.

2. Z wyjaśnienia skargi i wnioski sporządza się dokumentację obejmującą:

a) oryginał skargi/wniosku

b) notatkę służbową zawierającą informacje o sposobie załatwienia skargi/wniosku

c) materiał zebrany w celu rozpatrzenia skargi/wniosku

d) odpowiedź udzieloną skarżącemu/wnioskodawcy

3. Dokumentacja o której mowa w ust. 2 przechowywana jest w kancelarii przedszkola.


§ 9

1. Skargę/wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki.

2. W przypadku złożenia skargi/wniosku przez Posła na Sejm RP, Senatora RP lub radnego czas rozpatrywania wynosi do 14 dni.

3. W przypadku, gdy skarga/wniosek jest szczególnie skomplikowana czas jej rozpatrywania może wynosi do dwóch miesięcy.

4. W terminie do 7 dni należy:

a) zwrócić się z prośbą do osoby wnoszącej o uzupełnienie informacji zawartych w skardze/wniosku,

b) poinformować wnoszącego skargę/wniosek o przesunięciu terminu rozpatrzenia sprawy z podaniem przyczyny,

c) przesłać skargę/wniosek do właściwego organu z powiadomieniem wnoszącego lub zwrócić ją wnoszącemu ze wskazaniem właściwego do rozpatrzenia sprawy organu,

d) przesłać skargę/wniosek do wnoszącego z odpowiednim wyjaśnieniem, jeżeli nie jest możliwe ustalenia właściwego organu.
Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Procedury rozpatrywania skarg i wniosków
Podmiot udostępniający informację:URZĄD GMINY KŁODZKO
Informację opublikował:Joanna Nowaczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.03.2015 12:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż