Ewidencja i rejestry

Rejestry i ewidencje Urzędu Gminy Kłodzko

Udostępnianie   informacji   z   rejestrów,   ewidencji   i  innych  zbiorów  odbywa   się   w  trybie    obowiązujących    przepisów   (ustawy  z  dnia 6  września  2001 r.  o  dostępie  do  informacji  publicznej )           -    w    przypadku    rejestrów    i   ewidencji   „osobowych”  z  uwzględnieniem   przepisów   o:      ochronie   danych   osobowych,    ochronie   informacji niejawnych,  a także  tajemnicy  skarbowej. 
Księgi    USC    oraz   skorowidze   związane    z    rejestracją    urodzeń,  małżeństw    i    zgonów    prowadzi      Urząd   Stanu   Cywilnego   przy  Urzędzie Miasta  Kłodzko,  pl. B. Chrobrego  1

REFERAT ORGANIZACYJNY (RO):                                      parter  / I piętro

• Rejestr uchwał Rady Gminy Kłodzko  ( Biuro RG – pok. 107 )

Rejestr interpelacji i wniosków radnych ( Biuro RG )

• Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Kłodzko ( pok. 212 )

 • Rejestr skarg i wniosków ( kierowanych do Wójta pok. 105 )
 • Rejestr skarg kierowanych do Rady Gminy (Biuro RG)
 • Rejestr gminnych jednostek organizacyjnych ( pok. 205 )
 • Rejestr kontroli ( pok. 207 )
 • Rejestr szkoleń pracowników UG ( pok. 207 )
 • Ewidencja czasu pracy  ( pok. 105)
 • Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw ( pok. 105 )
 • Rejestr  przesyłek wpływających do Urzędu –  Biuro Obsługi Mieszkańców (BOM pok. 108 - pełniące również rolę kancelarii urzędu)
 • Rejestr przesyłek wychodzących z Urzędu  ( BOM )
 • Ewidencja pieczęci i pieczątek ( pok. 107 )
 • Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej ( pok. 205 )
 • Ewidencja zamówień publicznych  ( pok. 211)
 • Rejestr zamówień o wartości do 30 000 euro ( pok. 107 )
 • Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
 • Ewidencja stosowanych systemów i programów  ( pok. 213 )

 

 

Urząd prowadzi archiwum zakładowe: 

 Ewidencja dokumentacji przechowywanej w archiwum

▪  Ewidencja udostępniania dokumentacji archiwum

 

REFERAT FINANSOWY (RF):                                         pok. 306  II piętro

 

 • Ewidencja podatników i podatków 
 • Rejestr deklaracji podatkowych
 • Rejestr decyzji administracyjnych związanych udzielaniem ulg i zwolnień ustawowych
 • Rejestr zmian ewidencji gruntów i budynków
 • Rejestr wniosków i decyzji akcyzowych
 • Ewidencja zawartych umów
 • Rejestr depozytów i innych zabezpieczeń składanych do urzędu
 • Rejestr pism przychodzących i wychodzących ( do i z RF )
 • Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej

 

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ i INWESTYCJI (RGK i I ):  

pok. 410 – 411  III piętro

 

• Rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy

• Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

•Rejestr obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

• Rejestr wniosków o zmianę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

• Ewidencja dróg gminnych wraz z obiektami mostowymi

• Rejestr dodatków mieszkaniowych

 

REFERAT MIENIA i ZASOBÓW NATURALNYCH (RM i ZN):

pok. 412 – 413  III piętro

 

• Rejestr sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych

• Rejestr sprzedaży działek rolnych i pod dolesienie

• Rejestr sprzedaży działek budowlanych

• Rejestr dzierżaw

• Rejestr umów użyczenia

• Rejestr wydanych decyzji na podział nieruchomości

• Rejestr opłat adiacenckich

• Rejestr numeracji porządkowej nieruchomości

• Rejestry deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla   właścicieli nieruchomości zamieszkałych  / i niezamieszkałych

• Rejestr osób objętych odbiorem odpadów biodegradowalnych

•Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych

•Rejestr wydanych zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

• Rejestr wydanych decyzji środowiskowych

• Rejestr spraw dotyczących utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

• Rejestr pomników przyrody

• Rejestr wydanych zezwoleń na wycinkę drzew

• Rejestr cieków wodnych

• Rejestr wałów i zbiorników przeciwpowodziowych

Rejestr  kół  łowieckich

 

 

 

 

REFERAT OBSŁUGI SZKÓŁ (ROS):                                 pok. 409  III piętro

  • Rejestr jednostek oświatowych

  Rejestr żłobków i klubów dziecięcych terenie Gminy Kłodzko

  Rejestr uczniów realizujących obowiązek nauki

  • Rejestr dowożonych uczniów do jednostek oświatowych

  • Rejestr pomocy dydaktycznych i wyposażenia jednostek oświatowych

  • Rejestr form doskonalenia nauczycieli

  • Rejestr świetlic  Gminy Kłodzko

  • Rejestr instytucji kultury Gminy Kłodzko

REFERAT ROZWOJU LOKALNEGO (RRL):                       pok. 210   I piętro

  Ewidencja działalności gospodarczej

  • Ewidencja wydanych  zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

  Ewidencja  gospodarstw agroturystycznych

 

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH i ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

(RSO i ZK):                                                                    pok.315  II piętro                      

  • Rejestr mieszkańców

  Rejestr dowodów osobistych

  • Rejestr wyborców

  Rejestr decyzji o zameldowaniu i wymeldowaniu

  • Rejestr osób podlegających kwalifikacji wojskowej

  • Rejestr udostępnionych danych  z rejestru mieszkańców

  • Rejestr organizacji pozarządowych na terenie Gminy Kłodzko

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ewidencja i rejestry
Podmiot udostępniający informację:URZĄD GMINY KŁODZKO
Informację opublikował:Administrator Systemu
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.11.2008 14:03